بررسي و مقايسه مهارتهاي حرفه اي معلمان دروس علوم پایه و علوم انسانی به منظور ارائه روشهاي ارتقاءكيفي

بررسي و مقايسه مهارتهاي حرفه اي معلمان دروس علوم پایه و علوم انسانی به منظور ارائه روشهاي ارتقاءكيفي

برچسب ها:
تحقیق مهارتهای حرفه ای معلمانبررسي و مقايسه مهارتهاي حرفه اي معلمان دروس علوم پایه و علوم انسانی به منظور ارائه روشهاي ارتقاءكيفياهمیت و جایگاه معلم در آموزش و پرورشمهارتهای معلم در تدریسصلاحیت معلمی و نظام تربیتینقش معلم در فرایند یاددهی

رفتن به سایت اصلی

بررسي و مقايسه مهارتهاي حرفه اي معلمان دروس علوم پایه و علوم انسانی به منظور ارائه روشهاي ارتقاءكيفي

دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی

جزئیات و دریافت
گزارش فایل

تحقیق حاضر با عنوان بررسي و مقايسه مهارتهاي حرفه اي معلمان دروس علوم پایه و علوم انسانی به منظور ارائه روشهاي ارتقاءكيفي این مهارت ها از سری تحقیق های رشته روانشناسی
میباشد. این تحقیق با گرایش برنامه ریزی درسی در 130 صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.قسمتهایی کوتاه از متن:چکیدههدف این پژوهش بررسي و مقايسه مهارتهاي حرفه اي معلمان دروس علوم پایه و علوم انسانی در دوره راهنمایی است. روش انجام پژوهش زمینه ای است و جامعه آماری پژوهش کلیه معلمان (زن و مرد) دوره راهنمایی شهرستان بهشهر تعداد 255 نفر می باشدکه با استفاده از جدول مورگان تعداد نمونه معلمان دروس علوم پایه50 نفر و معلمان دروس علوم انسانی100 نفر و در مجموع 150 نفر بصورت تصادفی ساده با تقسیم به نسبت حجم جامعه انتخاب شدند و ابزار گردآوری اطلاعات آزمون محقق ساخته (خودسنجی و نظر مشاهده گر) که حاوی 25 سئوال با مقیاس لیکرت بوده که روایی آن توسط استادان محترم راهنما و مشاور و صاحب نظران دانشگاه مورد تایید و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ (80/0) مورد تایید قرار گرفت که داده های تحقیق بصورت آمار توصیفی (جداول فراوانی، درصد و نمودار) و آمار استنباطی (آزمون خی دو) به کمک نرم افزار spss انجام شده است که عمده ترین یافته های تحقیق این است بطور کلی توزیع فراوانی دیدگاه معلمان علوم پایه و علوم انسانی در رابطه با میزان آگاهی از مهارتهای حرفه ای یکسان نیست و بین این دو توزیع تفاوت معنادار وجود دارد. با توجه به بزرگتر بودن مقدار2c محاسبه شده(44/12) که بیانگر آن است میزان آگاهی معلمان از مهارتهای حرفه ای در دروس علوم پایه و علوم انسانی متفاوت است. بعبارت دیگر با توجه به جدول توصیفی داده ها و از نظرمشاهده گر میزان آگاهی معلمان از مهارتهای حرفه ای در گروه علوم پایه در وضعیت بهتری نسبت به گروه علوم انسانی می باشد و عمده ترین پیشنهاد نیز با توجه به یافته های تحقیق مبنی بر ضرورت توجه به معلمان و چگونگی ارتقای دانش ومهارتهای آنان از طریق برگزاری کارگاههای آموزشی، آموزش ضمن خدمت (حضوری و غیر حضوری)، ایجاد دفتر ارزشیابی مهارتهای حرفه ای معلمان و تقویت این باور که معلمی امری فنی و تخصصی است و آشنا نمودن معلمان با پژوهش حین عمل و ارتقای مهارتهای آنان بر اساس برنامه مدون  و بر اساس استانداردهای تدوین شده بین المللی صورت گیرد.مقدمهآموزش و پرورش زير بناي رشد و توسعه كشورها در ابعاد مختلف اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي محسوب مي شود و در برنامه ريزي هاي كلان و بلند مدت كشورهاي توسعه يافته توجه به آموزش و پرورش از اهميت ويژه اي برخوردار است (معتمدي،1387، ص26). معلم بعنوان يكي از عناصر اساسي آموزش و پروش نقش موثري در تسهيل يادگيري و اثربخشي فرايند آموزش دارد لذا توانايي و مهارتهاي حرفه اي معلم مي تواند برنامه را غني و ضعيف و ناتواني او مي تواند از اعتبار و كيفيت برنامه درسي به شدت بكاهد (ملكي،1385، ص64). در واقع هر اندازه معلم از صلاحيت علمي و آموزشي و مهارتهاي حرفه اي لازم براي تدريس برخوردار باشد امكان دستيابي به هدفها بيشتر  مي شود و به همين سبب امروزه توجه به كيفيت كار معلمان در راس امور مربوط به بهبود بخشي آموزش قرار دارد، لذا لازم است كه پارادايم جديدي به جاي رويكرد سنتي در آموزش شكل گيرد كه از جمله اصول ورويكرد اساسي آن آموزش مداوم ومستمر بمنظور تقويت مهارتهاي حرفه اي معلمان مي باشد كه در اين رابطه اهميت آموزش و پرورش حرفه اي معلمان بويژه در دوره راهنمايي ضرورتي انكارناپذير است (سليمانپور،1381، ص27). از بررسي برخي از مطالعات انجام شده درباره موضوع چنين بر مي آيدكه دانش پژوه (1382)، يوسفيان (1387) در پژوهشي به اين نتيجه رسيدندكه بسياري از معلمان از مهارت حرفه اي لازم برخوردار نيستند و در ايفاي نقش حساس خود با مشكلاتي مواجه اند و مهارت حرفه ای آنان در سطح پایینی قرار دارد.تحقيق مبشر (1376) نشان داد«كه معلمان دوره ابتدايي وراهنمايي تحصيلي در تدريس علوم ورياضيات از نظر مهارت حرفه اي ضعيف هستند». كيامنش (1377) باتوجه به يافته هاي پژوهشي در مطالعات تیمز «وضعيت دانش آموزان ايراني در دروس علوم و رياضي را نامناسب ارزيابي كرده و علت مشكل را درروشهاي تدريس معلمان مي داند». كريمي (1384) با توجه به يافته هاي مطالعه بين المللي پيشرفت سواد خواندن پرلز  (2001) در تحليل نتايج «به لزوم تجديد نظر در فرايندياددهي، يادگيري، روشهاي تدريس وصلاحيتهاي حرفه اي معلمان اشاره مي كند». از آنچه گذشته و با بررسي بسياري از تحقيقات انجام شده به روشني مي توان دريافت كه معلمان از مهارتهاي حرفه اي لازم برخوردار نيستند و در اين زمينه كاستيها و نارساييهاي جدي وجود دارد كه در ناكارآمدي آنها و عملكرد تحصيلي دانش آموزان نقش تعيين كننده اي ايفا مي كند. مفهوم ارتقاي مهارتهاي حرفه اي معلمان كه از اواسط قرن بيستم در نظامهاي آموزشي پديدار شده است صاحبنظران امر تعليم و تربيت نظرات مختلفي را بيان كرده اند كه از جمله هايبرمن  و بومهان  (2005) به مولفه هاي (روشهاي تدريس و ارزشيابي) ويلگاس وريمرس  (2007)نيز نقش مهارتهاي حرفه اي معلم را جهت تغيير در نظام آموزشي بسيار ضروري دانسته ودراين رابطه به مولفه هاي (روشهاي جديد تدريس،تكنولوژي آموزشي وارزشيابي) پرداخته اند و مهر محمدي به تواناييهاي مربوط به روشهاي تدريس و ارزشيابي واستفاده از تكنولوژي آموزشي معلم اعتقاددارد و منظور مرعشي از اين مهارتها شامل (آگاهي معلمان از روشهاي تدريس، سازماندهي و اداره كلاس، مشاوره و راهنمايي دانش آموزان وارزشيابي)            مي باشد و همچنين ملكي مهارتها وتواناييهاي عملي معلم در فرايند يادگيري مانند (مهارت در تهيه طرح، اجراي روشهاي نوين تدريس، طراحي آموزشي و ارزشيابي) و شعباني، نوروزي و آقازاده نيز آشنايي معلمان به روشهاي تدريس، طراحي آموزشي و ارزشيابي بعنوان مولفه هاي مهارتهاي حرفه اي معلمان اعتقاد دارند، لذا با بررسيها و مطالعات نظريات مختلف صاحبنظران تركيبي از نظرات مختلف اتخاذ شده است كه در اين پژوهش با در نظرداشتن اصول كلي ياد شده مولفه هايي نظير (روشهاي تدريس، تكنولوژي آموزشي، طراحي آموزشي و ارزشيابي) بعنوان مهارتهاي حرفه اي معلمان در دروس علوم پایه و علوم انسانی دوره راهنمايي در شهرستان بهشهر مورد مطالعه و بررسي قرارگرفته است.فهرست مطالب بررسي و مقايسه مهارتهاي حرفه اي معلمان دروس علوم پایه و علوم انسانی به منظور ارائه روشهاي ارتقاءكيفي به صورت زیر می باشد:چکیده    1فصل اول: طرح تحقیقمقدمه    3بیان مساله تحقیق    5اهداف تحقیق    6سوالات تحقیق    7اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق    7روش پژوهش- جامعه و نمونه آماری- روش و ابزار –  روش آماری و تجزیه و تحلیل داده ها    8محدودیتهای موضوع تحقیق    9تعریف واژه ها و اصطلاحات    10تعاریف نظری    10تعاریف عملیاتی    11فصل دوم: ادبیات و پیشینه موضوع تحقیقمقدمه    14اهمیت و جایگاه معلم در آموزش و پرورش    15خصوصیات و صفات معلم        19مهارتهای حرفه ای معلمان    23مهارتهای معلم در تدریس    25حیطه  های مهارتی کار معلم    34صلاحیت حرفه ای معلم    35صلاحیت معلمی و نظام تربیتی    42انواع صلاحیتهای معلمان    43تربیت معلم و آموزشهای ضمن خدمت    44نقش معلم در فرایند یاددهی – یادگیری    45عوامل موثر در تدریس    45نقش معلمان در تدریس    46ویژگیهای شاگردان و تاثیر آن در فرایند تدریس    50تاثیر برنامه و ساخت نظام آموزشی در فرایند تدریس    51تاثیر فضا و تجهیزات آموزشی در فرایند تدریس    52آموزش و پرورش دوره راهنمایی    52اهمیت دوره راهنمایی    53ویژگیهای دانش آموزان دوره راهنمایی    53اهداف دوره راهنمایی    55روشهای آموزش و پرورش دوره راهنمایی    55راهبردهای تدریس از دیدگاه مکاتب مختلف    56انواع روشهای نوین تدریس    58انواع الگوهای تدریس    64روشهای تدریس در فرایند یاددهی- یادگیری    68ویژگیهای روشهای جدید تدریس    69گستره ی آموزش و پرورش نوین    70آموزش و پرورش و توسعه    72تربیت معلم حرفه ای و توسعه    75نتیجه گیری    76پیشینه تحقیق    77فصل سوم: روش تحقیقمقدمه    80روش تحقیق    80جامعه آماری    80نمونه و روش نمونه گیری    81روش و ابزار گردآوری داده ها    81روایی و پایایی    82روشهای آماری و تجزیه و تحلیل داده ها    83فصل چهارم: یافته های تحقیق و تجزیه و تحلیل آنهامقدمه    85سؤالات ویژه تحقیق و تجزیه و تحلیل آنها    86فصل پنجم: خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهادهای تحقیقمقدمه    97خلاصه تحقیق    97نتیجه گیری    98پیشنهادهای مبتنی بر یافته های تحقیق    100فهرست منابع    104پیوستها: پیوست 1؛ داده های خام    108پیوست 2 : نمونه پرسشنامه و چکیده انگلیسی    116

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده:
1272
مشاهده

کد فایل:9322
انتشار در:۱۳۹۶/۳/۳۰
حجم فایل ها:390

اشتراک گذاری:

 قیمت:

19,500 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
تحقیق مهارتهای حرفه ای معلمانبررسي و مقايسه مهارتهاي حرفه اي معلمان دروس علوم پایه و علوم انسانی به منظور ارائه روشهاي ارتقاءكيفياهمیت و جایگاه معلم در آموزش و پرورشمهارتهای معلم در تدریسصلاحیت معلمی و نظام تربیتینقش معلم در فرایند یاددهی

 • رساله طراحی ترمینال مسافربری

  پایان نامه با موضوع رساله طراحی ترمینال مسافربری,پایان نامه رساله طراحی ترمینال مسافربری,پایان نامه معماری کارشناسی,پروژه طراحی پایانه مسافربری,دانلود پایان نامه با موضوع رساله طراحی اقامتگاه بین راهی,رساله طراحی پایانه مسافربری دانلود فایل اصلی رساله طراحی ترمینال مسافربری از سایت…

 • بررسی علل گرايش جوانان به مصرف مواد مخدر

  بررسی علل گرايش جوانان به مصرف مواد مخدر برچسب ها: پایان نامه بررسی علل گرايش جوانان به مصرف مواد مخدرپایان نامه مصرف مواد مخدرپایان نامه گرایش جوانان به اعتیادتاريخچة مواد مخدر در جهان و ايرانشناخت شخصيت و طرز رفتار معتاديناعتیاد…

 • رابطه کیفیت محصول شیلنگ ترمز گروه صنعتی پیروی با رضایتمندی مشتریان در گلپایگان

  رابطه کیفیت محصول شیلنگ ترمز گروه صنعتی پیروی با رضایتمندی مشتریان در گلپایگان برچسب ها: پایان نامه رابطه کیفیت محصول شیلنگ ترمز گروه صنعتی پیروی با رضایتمندی مشتریان در گلپایگانپروژه رابطه کیفیت محصول شیلنگ ترمز گروه صنعتی پیروی با رضایتمندی…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش مفهوم نگرش های ناکارآمد (فصل دوم پایان نامه)

  پرسشنامه نگرش ناکارامد 40 سوالی,پيشينه پژوهش نگرشهای غلط,پيشينه تحقيق نگرش ناکارامد,پيشينه نظري نگرش های ناکارآمد چیست,دانلود مباني نظري مفهوم نگرش ناکارآمد,مباني نظري تعریف نگرشهای ناکارآمد,مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) نگرش های ناکارامد دانلود فایل اصلی مبانی نظری و…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع كيفيت سرويس چيست

  دانلود پاورپوینت با موضوع كيفيت سرويس چيست برچسب ها: پارامترهای کیفیت سرویسqos مودم چیستپیاده سازی qosتعریف کیفیت سرویسکیفیت سرویس qos چیستکیفیت سرویس در شبکه های کامپیوتری رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع كيفيت سرويس چيست دسته بندي :…

 • پاورپوینت جزوه تاريخ ادبيات 3

  پاورپوینت جزوه تاريخ ادبيات 3 برچسب ها: تاریخ ادبیات دهمتاریخ ادبیات دوم دبیرستان pdfجزوه تاریخ ادبیات دوم دبیرستانتاریخ ادبیات کنکور 97تاریخ ادبیات فارسی دهمتاریخ ادبیات کنکور به صورت رمزیتاریخ ادبیات دهم تجربیتاریخ ادبیات یازدهم تجربی رفتن به سایت اصلی پاورپوینت…

 • پاورپوینت جوشکاری مقاومتی

  پاورپوینت جوشکاری مقاومتی دانلود پاورپوینت جوشکاری مقاومتی دسته بندي : مهندسی مکانیک جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت جوشکاری مقاومتی ، در حجم 46 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن: فرآیند جوشکاری مقاومتی به فرآیندی اطلاق می شود…

 • مبانی نظری تحقیق یادگیری و ارزشیابی (فصل 2)

  پيشينه نظري تعریف ارزشیابی,چارچوب نظري ارزشیابی برای یادگیری,دانلود مباني نظري یادگیری و ارزشیابی,فصل دوم پايان نامه ارشد ارزشیابی توصیفی,مباني نظري آموزش و یادگیری,مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) ارزشیابی آزمونهای پیشرفت تحصیلی,مقاله در مورد ارزشیابی توصیفی دانلود فایل اصلی…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق ابعاد سرمایه فکری و سرمایه انسانی (فصل 2)

  اهمیت سرمایه انسانی,تفاوت سرمایه انسانی با منابع انسانی,دانلود مباني نظري سرمایه انسانی,فصل دوم پايان نامه ار,مباني نظري حسابداري,مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)سرمایه فکری,مبانی نظری و پیشینه تحقیق ابعاد سرمایه فکری و سرمایه انسانی (فصل 2) دانلود فایل اصلی…

 • مبانی نظری و پیشینه اثرات خانه هاي دوم بر اکوتوريسم

  مبانی نظری و پیشینه اثرات خانه هاي دوم بر اکوتوريسم دانلود مبانی نظری و پیشینه اثرات خانه هاي دوم بر اکوتوريسم دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل 2 - 1 - مقدمه 11 2…

 • بررسی تأثير مديريت سود فزاينده و مديريت سود کاهنده بر کيفيت سود

  بررسی تأثير مديريت سود فزاينده و مديريت سود کاهنده بر کيفيت سود برچسب ها: بررسی تأثير مديريت سود فزاينده و مديريت سود کاهنده بر کيفيت سودمفهوم اهداف گزارشگري سودنظریه های مدیریت سودمدیریت سود یا تقلبابزار هاي مديريت سودپيدايش نظريه كيفيت…

 • اثربخشی طراحی محیطهای یادگیری بر پیشرفت درسی دیرآموزان پسر و دختر منطقه 5شهر تهران

  اثربخشی طراحی محیطهای یادگیری بر پیشرفت درسی دیرآموزان پسر و دختر منطقه 5شهر تهران برچسب ها: محیط¬های یادگیری پیشرفت درسی دیرآموزاندخترپسر رفتن به سایت اصلی اثربخشی طراحی محیطهای یادگیری بر پیشرفت درسی دیرآموزان پسر و دختر منطقه 5شهر تهران دسته…

 • دانلود طرح توجیهی و کارآفرینی تولید دستگاه آبمیوه گیری

  پروژه کارافرینی تولید آبمیوه گیری,دانلود طرح توجیهی کارخانه تولید آبمیوه گیری,طرح توجیهی آبمیوه گیری,طرح توجیهی جدید آبمیو,طرح توجیهی دستگاه آبمیوه گیری,طرح تولید آبمیوه گیری,طرح کارافرینی تولید آبمیوه گیری,طرح کسب و کار آبمیوه گیری,نگین فایل دانلود فایل اصلی دانلود طرح توجیهی…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق بهداشت روانی وبیماری سرطان

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق بهداشت روانی وبیماری سرطان دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق بهداشت روانی وبیماری سرطان دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق بهداشت روانی وبیماری سرطان فصل دوم پيشينه…

 • ادبیات نظری تحقیق سیاست فرهنگی و دیپلماسی فرهنگی

  ادبیات نظری تحقیق سیاست فرهنگی و دیپلماسی فرهنگی دانلود ادبیات نظری تحقیق سیاست فرهنگی و دیپلماسی فرهنگی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل - سياست فرهنگي و مشخصه های آن سياست فرهنگي به معناي…

 • طرح توجیهی و کارآفرینی راه اندازی ایستگاه جمع آوری شیر (به ظرفیت 8500 کیلوگرم در روز)

  احداث مرکز جمع آوری شیر,پروژه کارافرینی تولید شیر,جمع آوری شیر گاو,دانلود طرح توجیهی جمع آوری شیر,راه اندازی ایستگاه جمع آوری شیر,راه اندازی کسب و کار جمع آوری شیر,شیر پاستوریزه,طرح توجیهی پرورش گاو شیری,طرح جمع آو,طرح کارآفرینی جمع آوری شیر دانلود…

 • پاورپوینت درمورد سفر آب روی زمین (علوم هفتم)

  پاورپوینت درمورد سفر آب روی زمین (علوم هفتم) برچسب ها: پاورپوینت درمورد سفر آب روی زمین (علوم هفتم) رفتن به سایت اصلی پاورپوینت درمورد سفر آب روی زمین (علوم هفتم) دسته بندي : زیست شناسی جزئیات و دریافت گزارش فایل…

 • پاورپوینت تاثير نيروي باد در طراحي مخازن

  پاورپوینت تاثير نيروي باد در طراحي مخازن برچسب ها: تاثير نيروي باد در طراحي مخازنگروه هاي بار گذاريانواع بار گذارياستانداردهاي مورد استفادهاستاندارد UBCنيروي باد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت تاثير نيروي باد در طراحي مخازن دسته بندي : صنایع جزئیات…

 • پاورپوینت سلسله سلجوقیان

  پاورپوینت سلسله سلجوقیان دانلود پاورپوینت سلسله سلجوقیان دسته بندي : تاریخ و ادبیات جزئیات و دریافت گزارش فایل دانلود پاورپوینت با موضوع سلسله سلجوقیان،در قالب ppt و در 25 اسلاید، قابل ویرایش. بخشی از متن پاورپوینت : طغرل، بنیادگذار سلسله…

 • دانلود مبانی نظری و سوابقی پژوهشی مهارتهای مدیریتی و جانشین پروری (فصل2)

  برنامه ريز,دانلود تحقیق جايگزين پروري,دانلود رایگان پیشینه پژوهش مفهوم شناسی جانشین پروری,دانلود رایگان مبانی نظری انواع مهارت‌هاي مديريتي,دانلود مبانی نظری و سوابقی پژوهشی مهارتهای مدیریتی و جانشین پروری,مبانی نظری مفهوم شناسی مهارت های مدیریتی دانلود فایل اصلی دانلود مبانی نظری…

 • بررسی و شناسایی عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارکنان شهرداری

  بررسی و شناسایی عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارکنان شهرداری برچسب ها: رضایت شغلی عوامل سازمانی عوامل محیطی عوامل فردی ماهیت شغلپایان نامه بررسی و شناسایی عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارکنان شهرداریپروژه بررسی و شناسایی عوامل موثر بر انگیزش…

 • بررسی و تدوین استراتژی جذب سرمایه در شهر بندرعباس با استفاده از تحلیل SWOT

  بررسی و تدوین استراتژی جذب سرمایه در شهر بندرعباس با استفاده از تحلیل SWOT,پروژه بررسی و تدوین استراتژی جذب سرمایه در شهر بندرعباس با استفاده از تحلیل SWOT,تحلیل SWOT,تدوین استراتژی,توسعه پایدار,سرمایه گذاری شهر بندرعباس,ماتریس,مدل دیوید دانلود فایل اصلی بررسی و…

 • پیشینه و مبانی نظری ارتباط سلامت روان با شادکامی، سبک‌های دل‌بستگی و منبع کنترل

  پیشینه و مبانی نظری ارتباط سلامت روان با شادکامی، سبک‌های دل‌بستگی و منبع کنترل دانلود پیشینه و مبانی نظری ارتباط سلامت روان با شادکامی، سبک‌های دل‌بستگی و منبع کنترل دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش…

 • دانلود پرسشنامه جرأت ورزی یا قاطعیت گمبریل و ریچی 22 سوالی

  پرسشنامه ابراز وجو,پرسشنامه جرأت ورزی,پرسشنامه جرأت ورزی یا قاطعیت,پرسشنامه جرأت ورزی یا قاطعیت گمبریل,پرسشنامه جرأت ورزی یا قاطعیت گمبریل و ریچی,دانلود پرسشنامه جرأت ورزی یا قاطعیت گمبریل و ریچی 22 سوالی,مقیاس جرأت ورزی یا قاطعیت گمبریل و ریچی دانلود فایل…

 • ارزیابی میزان اثربخشی الگوهای جریان وجوه نقد و مدل برنامه ریزی ژنتیک در پیش بینی درماندگی مالی

  ارزیابی میزان اثربخشی الگوهای جریان وجوه نقد و مدل برنامه ریزی ژنتیک در پیش بینی درماندگی مالی برچسب ها: درماندگی مالی الگوهای جریان های نقدیمقاله حسابداری مدل برنامه ریزی ژنتیک پروژه بررسی پیش بینی درماندگی مالیارزیابی میزان اثربخشی الگوهای جریان…

 • پیشینه و مبانی نظری طرحواره های هیجانی

  پیشینه و مبانی نظری طرحواره های هیجانی دانلود پیشینه و مبانی نظری طرحواره های هیجانی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظري طرحواره های هیجانی تعریف هیجان ومولفه های آن در روان شناسی…

 • پاورپوینت جنگ نرم

  جنگ نرم دانلود فایل اصلی پاورپوینت جنگ نرم از سایت دانلود فایل پاورپوینت جنگ نرم در حجم 16 اسلاید و در قالب ppt و قابل ویرایش و با قسمتی از متن زیر:تعاریف :قدرت ملي:  به مجموعه توانمندي هاي يك نظام…

 • پاورپوینت جایگاه استراتژی در سازمان و مدل تلفیقی جهت پیاده سازی آن

  پاورپوینت جایگاه استراتژی در سازمان و مدل تلفیقی جهت پیاده سازی آن برچسب ها: انواع مدلهای برنامه ریزی استراتژیکانواع مدلهای برنامه ریزی استراتژیکاجرا و پیاده سازی استراتژینمونه برنامه ریزی استراتژیک یک سازمانمدل برنامه ریزی استراتژیک برایسونکتاب پیاده سازی استراتژیماین فریدوریس…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق تعاریف اضطراب اجتماعی (فصل دوم روانشناسی)

  ادبیات نظری و پیشینه تحقیق تعاریف اضطراب اجتماعی (فصل دوم روانشناسی) برچسب ها: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق تعاریف اضطراب اجتماعیمبانی نظری اضطراب اجتماعی چیست؟مقاله فصل دوم هراس اجتماعی و نحوه درمان آنپیشینه پژوهش علائم اضطراب اجتماعیتشخیص اختلال اضطرابعلل احتمالی…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق آموزش زندگی خانواده(F.L.E ) (فصل دوم)

  آموزش,ادبیات,پیشینه,تحقیق,خانواده(F,دوم,زندگی,فصل,نظری دانلود فایل اصلی ادبیات نظری و پیشینه تحقیق آموزش زندگی خانواده(F.L.E ) (فصل دوم) از سایت دانلود فایل دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش زندگی خانواده(F.L.E ) (فصل دوم) در 32 صفحه در قالب word , قابل ویرایش…

 • پاورپوینت شوک و آنافیلاکسی

  پاورپوینت شوک و آنافیلاکسی برچسب ها: آنافیلاکسی داروییشوک آنافیلاکسی pptشوک آنافیلاکسی در کودکانآنافیلاکسی عکسشوک آنافیلاکسی pdfانافیلاکسی خفیفنحوه تزریق اپی نفرین در شوک انافیلاکسیدوز اپی نفرین در شوک آنافیلاکسی رفتن به سایت اصلی پاورپوینت شوک و آنافیلاکسی دسته بندي : پزشکی…

 • پاورپوینت اصول طراحي کامپايلر

  پاورپوینت اصول طراحي کامپايلر برچسب ها: اصول طراحی کامپایلر چیستدانلود کتاب اصول طراحی کامپایلر اهومکتب خونه اصول طراحی کامپایلرآموزش first و follow در کامپایلرآموزش طراحی کامپایلر فرادرسجزوه کامپایلر فرادرسفیلم اصول طراحی کامپایلر دانشگاه شریفتحلیلگر نحوی در کامپایلر رفتن به سایت…

 • دانلود پرسشنامه منبع کنترل سلامت

  پرسشنامه کانون کنترل سلامت,پرسشنامه کنترل سلامت,پرسشنامه منبع کنترل درونی,دانلود پرسشنامه منبع کنترل سلامت,مقیاس‌های چند وجهی منبع کنترل سلامت,منبع کنترل سلامت,نگین فایل دانلود فایل اصلی دانلود پرسشنامه منبع کنترل سلامت از سایت دانلود فایل دانلود پرسشنامه منبع کنترل سلامت در 4…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع نگهداری خط

  دانلود پاورپوینت با موضوع نگهداری خط برچسب ها: ابنیه راه آهنشرکت فلقمعاونت ناوگان راه آهنساختمان مرکزی راه آهن جمهوری اسلامی ایران استان تهران تهرانخسرو رشیدی راه آهنادارات کل راه آهنراه آهن سراسری ایراناداره راه آهن تهران رفتن به سایت اصلی…

 • دانلود پرسشنامه شايستگي هاي دانشجويان پرستاري

  بانک پرسشنامه پرستاری,پرسشنامه اخلاق پرستاری,پرسشنامه استاندارد پرستاری,پرسشنامه استاندارد شایستگی های دانشجویان پرستاری,پرسشنامه استرس پرستار,پرسش‌نامه شايستگی دانشجويان پرستاری در ارايه مراقبت‌های معنوی,پرسشنامه شایستگی های دانشجویان پرستاری دانلود فایل اصلی دانلود پرسشنامه شايستگي هاي دانشجويان پرستاري از سایت دانلود فایل دانلود پرسشنامه…