بررسی تاثیر کارآفرینی بر عملکرد شرکتهای صنایع غذایی

بررسی تاثیر کارآفرینی بر عملکرد شرکتهای صنایع غذایی

برچسب ها:
پایان نامه بررسی تاثیر کارآفرینی بر عملکرد شرکتهای صنایع غذاییپروژه بررسی تاثیر کارآفرینی بر عملکرد شرکتهای صنایع غذاییدانلود مقاله بررسی تاثیر کارآفرینی بر عملکرد شرکتهای صنایع غذایی

رفتن به سایت اصلی

بررسی تاثیر کارآفرینی بر عملکرد شرکتهای صنایع غذایی

دسته بندي : مدیریت

جزئیات و دریافت
گزارش فایل

تحقیق حاضر با عنوان بررسی تاثیر کارآفرینی بر عملکرد شرکتهای صنایع
غذایی از سری تحقیق های رشته مدیریت میباشد. این تحقیق در 143 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می
باشد.

===================================================================================

تمامی فایل های سیستم،
توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه
ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به
گزارش شما رسیدگی می شود.

neginfile.ir@gmail.com                      
info@neginfile.ir

===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:چیکده یکی از شاخه های اصلی کارآفرینی، کارآفرینی سازمانی است که بدون شک سهم چشمگیری در توفیق و تعالی سازمان دارد. این عامل به عنوان یک نوآوری در تولید و مزیت رقابتی و عملکرد بهتر سازمان می انجامد. کسب دانش و منابع دانش بنیان نیز منجر به بهبود کارآفرینی و عملکرد برتر      می شوند.هدف از این تحقیق بررسی تأثیر کارآفرینی سازمانی بر عملکرد شرکت های صنایع غذایی استان گیلان با تاکید بر نقش تعدیل گری مدیریت دانش می باشد. روش تحقیق از نوع توصیفی و همبستگی است و نوع تحقیق میدانی و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است. جامعه آماری پژوهش، شرکت های تولیدی صنایع غذایی بالای 15 نفر کارمند استان گیلان است. در تحقیق حاضر نمونه آماری مورد بررسی، تعداد 58 شرکت  تولیدی استان گیلان می باشد که از طریق نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس 33 شرکت انتخاب شدند و تعداد 50 پرسش نامه بین مدیران شرکت ها توزیع شد که تعداد 37 پرسش نامه معتبر جمع آوری گردید. در نهایت اطلاعات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان داد که بین مدیریت دانش با کارآفرینی و بین کارآفرینی با عملکرد سازمانی در سطح 95 درصد رابطه معنی داری وجود دارد (فرضیه های 1 و 2 و 3) تایید شدند.مقدمهدر سناریوهای اقتصادی اخیر که بر اساس پیچیدگی و پویایی مشخص می شوند؛ سازمان ها باید به واکنش های جدیدی نسبت به بقاء و موفق شدن داشته باشند در چنین شرایطی، فعالیت های کارآفرینی سازمانی از اهمیت بالایی برخوردار شده و به یک شرط ضروری برای خلق ثروت تبدیل می شود (Bojica & Fuentes, 2012). در چشم انداز قرن 21، بنگاه در یک وضعیت رقابتی و پیچیده متاثر از عوامل متعدد نظیر جهانی شدن، توسعه تکنولوژی و سرعت فزاینده انتشار تکنولوژی های جدید قرار گرفته اند. در چارچوب این چشم انداز، بنگاه ها برای بقاء و پیشرفت خود باید متفاوت از گذشته عمل کنند به ویژه آنکه باید به دنبال منابع جدید مزیت رقابتی بود که اشکال جدید رقابت را به کار گیرند که این خود نیازمند درک روشن از ماهیت و پویایی های رقابتی در عصر حاضر است (جعفرپور، 1391).لذا در این فصل ابتدا به بیان مساله و در ادامه اهمیت و ضرورت تحقیق و چارچوب نظری و در نهایت مدل تحقیق پرداخته می شود.فهرست مطالبعنوان ………………………………………………………………………………………………………………………. صفحهچکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………… 1فصل اول: کلیات تحقیق1-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….. 31-2- بیان مساله ……………………………………………………………………………………………………………….. 31-3- ضرورت و اهمیت تحقیق …………………………………………………………………………………………. 5 1-4- اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….. 61-5- چارچوب نظری تحقیق …………………………………………………………………………………………….. 61-6- فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………………….. 81-7- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای اصلی تحقیق ……………………………………………………….. 81-7-1- عملکرد …………………………………………………………………………………………………….. 81-7-2- کارآفرینی سازمانی ……………………………………………………………………………………… 81-7-3- مدیریت دانش ……………………………………………………………………………………………. 91-8- قلمرو تحقیق …………………………………………………………………………………………………………… 9فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیقبخش اول: کارآفرینی2-1- کارآفرینی سازمانی …………………………………………………………………………………………………. 122-1-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………….. 122-1-2- کارآفرینی …………………………………………………………………………………………………….. 122-1-3- اهمیت و ضرورت توجه به ویژگی های کارآفرینان ……………………………………………. 152-1-4- انواع كارآفريني ……………………………………………………………………………………………… 162-1-5- فرآیند کارآفرینی …………………………………………………………………………………………… 172-1-6- انواع مدل های کارآفرینی ……………………………………………………………………………….. 182-1-6-1- مدل های محتوایی ……………………………………………………………………………….. 182-1-6-2- مدل های فرایندی ………………………………………………………………………………… 182-1-6-3- مهم ترین مدل های کارآفرینی سازمانی ……………………………………………………… 192-1-7- کارآفرینی در چارچوب یک فرآیند ………………………………………………………………….. 202-1-8- عوامل موثر بر کارآفرینی ………………………………………………………………………………… 212-1-9- تمایل به کارآفرینی ………………………………………………………………………………………… 242-1-10- مولفه های تمایل های کارآفرینانه ………………………………………………………………….. 252-1-11- تمایل کارآفرینانه از دیدگاه دیس و لومپکین …………………………………………………… 282-1-12- موانع حرکت کارآفرینی ……………………………………………………………………………….. 292-1-13- ابعاد کارآفرینی سازمانی ……………………………………………………………………………….. 32بخش دوم: عملکرد2-2- عملکرد ………………………………………………………………………………………………………………… 352-2-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………….. 352-2-2- عملکرد ……………………………………………………………………………………………………….. 352-2-3- عملکرد و بهره وری ……………………………………………………………………………………… 352-2-4- ضرورت اندازه گیری وسنجش عملکرد …………………………………………………………… 382-2-5- شاخص های متوازن عملکرد ………………………………………………………………………….. 402-2-6- ابعاد مثلث عملکرد سازمانی ……………………………………………………………………………. 402-2-7- مدیریت عملکرد و آسایش سازمان ………………………………………………………………….. 422-2-8- محاسن اعمال  مدیریت عملکرد ……………………………………………………………………… 422-2-9- مدیریت بهبود عملکرد …………………………………………………………………………………… 422-2-10- مراحل مهم و مهارت های راه اندازی  عملکرد ……………………………………………….. 432-2-11- اهمیت و نقش سنجش عملکرد در سازمان …………………………………………………….. 432-2-12- اندازه گیری عملکرد ……………………………………………………………………………………. 442-2-13- ویژگی های معیارهای سنجش عملکرد ………………………………………………………….. 45 2-2-14- رویکردهای موجود در سنجش عملکرد …………………………………………………………. 462-2-15- رویکردهای تک بعدی سنجش عملکرد …………………………………………………………. 462-2-16- رویکردهای چند بعدی سنجش عملکرد ………………………………………………………… 482-2-17- عوامل موثر بر عملکرد …………………………………………………………………………………. 492-2-18- عملکرد و شاخص های بهبود آن ………………………………………………………………….. 52بخش سوم: مدیریت دانش2-3- مدیریت دانش ……………………………………………………………………………………………………….. 542-3-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………….. 542-3-2- تعریف مدیریت دانش ……………………………………………………………………………………. 542-3-4- راهبردهای چهارگانه مدیریت دانش ………………………………………………………………… 562-3-5- ارکان مدیریت دانش ……………………………………………………………………………………… 562-3-6- فرایندهای اصلی مدیریت دانش ………………………………………………………………………. 572-3-7- مزایای مدیریت دانش ……………………………………………………………………………………. 582-3-8- عوامل موفقیت مدیریت دانش ………………………………………………………………………… 602-3-9- موانع موفقیت مدیریت دانش در سازمان ها ………………………………………………………. 612-3-10- مراحل بلوغ مدیریت دانش در سازمان …………………………………………………………… 622-3-11- سازمان دانش بنیان ………………………………………………………………………………………. 622-3-11-1- مشخصه های سازمان دانش بنیان ………………………………………………………….. 622-3-12- سطوح دانش ………………………………………………………………………………………………. 632-3-13- مشکلات مواجه با دانش ………………………………………………………………………………. 63بخش چهارم: پیشینه تحقیق2- 4- پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………. 672- 4- 1- پیشینه مطالعاتی در خارج …………………………………………………………………………….. 672- 4- 2- پیشینه مطالعاتی در ایران ………………………………………………………………………………. 68فصل سوم: روش اجرای تحقیق3-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………… 723-2- فرآیند اجرای تحقیق ………………………………………………………………………………………………. 733-3- روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………. 733-3-1- جامعه و نمونه آماری …………………………………………………………………………………….. 743-4- روش ها و ابزار جمع آوری داده ها …………………………………………………………………………….. 753-4-1- پرسش نامه کارآفرینی سازمانی ………………………………………………………………………… 753-4-2- پرسش نامه مدیریت دانش ………………………………………………………………………………. 753-4-3- پرسش نامه عملکرد ………………………………………………………………………………………… 753-5- روایی و پایایی ابزار اندازه گیری ……………………………………………………………………………….. 763-5-1- روایی ………………………………………………………………………………………………………….. 763-5-2- پایایی ………………………………………………………………………………………………………….. 773-6- روش تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………………………………….. 78فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها4-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………… 804-2- توصیف متغیر های تحقیق ………………………………………………………………………………………… 814-3- آزمون کلومو گروف– اسمیرنوف (k-s) …………………………………………………………………… 854-4- بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق …………………………………………………………………………….. 864-5- آزمون فرضیات تحقیق ……………………………………………………………………………………………. 87فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات5-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………… 915-2- نتایج آمار توصیفی …………………………………………………………………………………………………. 915-2-1- توصیف متغیر کارآفرینی ………………………………………………………………………………… 915-2-2- توصیف متغیر عملکرد …………………………………………………………………………………… 915-2-3- توصیف متغیر کسب دانش …………………………………………………………………………….  915-2-4- توصیف متغیر دانش بنیان ……………………………………………………………………………….. 915-3- نتایج آزمون فرضیه ها …………………………………………………………………………………………….. 925-4- پیشنهاداتی در راستای نتایج تحقیق …………………………………………………………………………… 935-5- پیشنهاداتی برای محققین آینده …………………………………………………………………………………. 945-6- محدودیت های تحقیق …………………………………………………………………………………………….. 95فهرست منابع ………………………………………………………………………………………………………………….. 97پیوست ………………………………………………………………………………………………………………………… 103ست ها……………………………………………………………………….. فهرست جداولعنوان ………………………………………………………………………………………………………………………… صفحهجدول شماره 2-1: اهم مطالعات درمورد تمایل کارآفرینانه در سطح شرکت …………………………… 26جدول  شماره 2-2: اهم مطالعات در مورد گرایش کارآفرینانه در سطح فردی …………………………. 27 جدول شماره 2-4: عوامل موفقیت مدیریت دانش ………………………………………………………………. 60جدول شماره 3-1: ابزار جمع آوری داده ها ……………………………………………………………………….. 76جدول شماره 3-2: آلفای کرانباخ ………………………………………………………………………………………. 78جدول شماره 4-1:. توصیف متغیر کارآفريني ……………………………………………………………………… 81جدول شماره:4-2: توصیف متغیر کسب دانش ……………………………………………………………………. 82جدول شماره 4- 3: توصیف متغیر منابع دانش بنيان ……………………………………………………………. 83جدول شماره 4- 4: توصیف متغیر عملکرد ………………………………………………………………………… 84جدول شماره 4- 5: آزمون کولموگروف- اسمیرنف ……………………………………………………………. 85جدول شماره 4- 6: آزمون تی تک نمونه ای متغیرهای تحقیق ………………………………………………. 86جدول شماره 4- 7: ضریب همبستگی بين کارآفريني و عملکرد ……………………………………………. 87جدول شماره 4- 8: آزمون رگرسیون بین کارآفريني و عملکرد با توجه به کسب دانش ……………. 88جدول شماره 4- 9:. آزمون رگرسیون بین کارآفريني و عملکرد با توجه به کسب دانش و منابع دانش بنيان……………………………………………………………………………………………………………………………….. 89فهرست اشکال عنوان …………………………………………………………………………………………………………………………… صفحهشکل شماره 1-1: مدل تحلیلی تحقیق …………………………………………………………………………………. 7شکل شماره 2-1 : جو کارآفرینی ……………………………………………………………………………………… 24شکل شماره 2-2: رابطه بهره وری، سوددهی و عملکرد ………………………………………………………. 33شکل شماره 2-3:. چرخه عملکرد. ……………………………………………………………………………………. 39شکل شماره2-4: سیستم اندازه گیری عملکرد متوازن در مقابل سیستم سنتی ………………………….. 40شکل شماره2-5 : مثلث اندازه گیری عملکرد ……………………………………………………………………… 41شکل شماره2-6 :. فرایندهای اصلی مدیریت دانش ……………………………………………………………… 58فهرست نمودارهاعنوان …………………………………………………………………………………………………………………………… صفحهنمودار شماره 4-1:. هیستوگرام  متغیر کارآفريني …………………………………………………………………. 81نمودارشماره  4-2: هیستوگرام  متغیر کسب دانش ………………………………………………………………. 82نمودار شماره 4-3:. هیستوگرام متغیر منابع دانش بنيان …………………………………………………………. 83نمودار  شماره 4-4: هیستوگرام  متغیر عملکرد ……………………………………………………………………. 84

دسته بندی: مدیریت

تعداد مشاهده:
1439
مشاهده

کد فایل:11487
انتشار در:۱۳۹۶/۵/۱۷
حجم فایل ها:1407

اشتراک گذاری:

 قیمت:

28,900 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
پایان نامه بررسی تاثیر کارآفرینی بر عملکرد شرکتهای صنایع غذاییپروژه بررسی تاثیر کارآفرینی بر عملکرد شرکتهای صنایع غذاییدانلود مقاله بررسی تاثیر کارآفرینی بر عملکرد شرکتهای صنایع غذایی

 • پاورپوینت تفسیر قرآن

  پاورپوینت تفسیر قرآن برچسب ها: پاورپوینت تفسیر قرآن رفتن به سایت اصلی پاورپوینت تفسیر قرآن دسته بندي : معارف اسلامی جزئیات و دریافت گزارش فایل مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت تفسیر قرآنقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 88محتویاتقسمتی از پاورپوینترهآورد موحد بودن•«ريشه همه فضايل…

 • پیشینه ومبانی نظری تحقیق احساس تعلق به مدرسه

  پیشینه ومبانی نظری تحقیق احساس تعلق به مدرسه دانلود پیشینه ومبانی نظری تحقیق احساس تعلق به مدرسه دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل احساس تعلق به مدرسه در این بخش به مباحث مربوط به…

 • پیشینه و مبانی نظری شخصیت،تعاریف شخصیت،حوزه های شخصیت،اختلالات شخصیتی،تیپ شناسی،اثربخشی

  پیشینه و مبانی نظری شخصیت،تعاریف شخصیت،حوزه های شخصیت،اختلالات شخصیتی،تیپ شناسی،اثربخشی دانلود پیشینه و مبانی نظری شخصیت،تعاریف شخصیت،حوزه های شخصیت،اختلالات شخصیتی،تیپ شناسی،اثربخشی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق شخصیت ، تعاریف…

 • پیشینه و مبانی نظری درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)

  پیشینه و مبانی نظری درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) دانلود پیشینه و مبانی نظری درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل درمان مبتنی بر پذیرش و…

 • پاورپوینت مسجدالنبی قزوین

  پاورپوینت آشنایی با معماری مسجدالنبی قزوین,پاورپوینت مسجدالنبی قزوین,پروژه مسجد,دانلود پاورپوینت مسجدالنبی قزوین,قزوین,مسجد سلطانی قزوین,مسجد شاه قزوین,مسجدالنبی قزوین دانلود فایل اصلی پاورپوینت مسجدالنبی قزوین از سایت دانلود فایل توضیحات:فایل پاورپوینت مسجدالنبی قزوین،در حجم 28 اسلاید قابل ویرایش ، همراه با یک…

 • پاورپوینت تك ياخته هاي انگلي

  پاورپوینت تك ياخته هاي انگلي برچسب ها: اطلس تک یاخته شناسی پزشکیانواع انگلهای روده ای انسانپروتوزوآ یا تک یاختهتوليد مثل تك ياختگانمورفولوژی تک یاخته ها رفتن به سایت اصلی پاورپوینت تك ياخته هاي انگلي دسته بندي : زیست شناسی جزئیات…

 • پاورپوینت ساختمان پروما مشهد

  پاورپوینت ساختمان پروما مشهد برچسب ها: سایت مرکز خرید پروما مشهدآدرس پروما مشهدتخفیف پروما مشهدساعت کار پروما مشهدمالک پروماپروما مشهد کجاستکانال تلگرام پروما مشهدالماس شرق رفتن به سایت اصلی پاورپوینت ساختمان پروما مشهد دسته بندي : گردشگری جزئیات و دریافت…

 • مبانی نظری و سوابق پژوهشی تعاریف و مفهوم سازی بازاریابی داخلی (فصل دوم)

  پيشينه پژوهش بازاریابی داخلی,پيشينه تحقيق عناصر بازاریابی داخلی,پيشينه نظري مدل های باز,چارچوب نظري ابعاد بازاریابی داخلی,فصل دوم پايان نامه ارشد بازاریابی داخلی چیست,مبانی نظری و سوابق پژوهشی تعاریف و مفهوم سازی بازاریابی داخلی (فصل دوم),مقاله دانلود فایل اصلی مبانی نظری…

 • قالب پاورپوینت هنر 3

  قالب پاورپوینت هنر 3 دانلود قالب پاورپوینت هنر 3 دسته بندي : گوناگون جزئیات و دریافت گزارش فایل قالب پاورپوینت هنر 3 قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان نامه، پروپوزال، سمینار و …   اسلاید بسم…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق منظور از افسردگي و اضطراب (فصل دوم پایان نامه)

  ادبیات نظری منظور از افسردگي و اضطراب,پیشینه تحقیق افسردگي و اضطراب,چارچوب نظری افسردگي و اضطراب,سوابق تحقیق افسردگي و اضطراب,فصل دوم پایان نامه افسردگي و اضطراب,فصل دوم مقاله افسردگي و اضطراب,مبانی نظری افسردگي و اضطراب دانلود فایل اصلی ادبیات نظری و…

 • تحقیق مشورت (دو فصل)

  مبانی نظری تحقیق مشورت,مشورت دانلود فایل اصلی تحقیق مشورت (دو فصل) از سایت دانلود فایل تحقیق مشورت  در حجم 210 صفحه و در قالب word , و قابل ویرایش و همراه با ادبیات تحقیق و مبانی نظری پژوهش با قسمتی…

 • پاورپوینت تمرينات كششي و PNF

  پاورپوینت تمرينات كششي و PNF برچسب ها: مقاله تمرینات pnfفیلم تمرینات pnfآموزش حرکات کششی ایستاتمرینات pnf مخفف چیستحرکات کششی پویا با تصویرحرکات کششی مقاومتیکشش ایزومتریک چیستمطالبی درباره ی pnf رفتن به سایت اصلی پاورپوینت تمرينات كششي و PNF دسته بندي…

 • پیشینه و مبانی نظری عملکرد حرکتی

  پیشینه و مبانی نظری عملکرد حرکتی دانلود پیشینه و مبانی نظری عملکرد حرکتی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل پایان نامه کارشناسی ارشد درباره عملکرد حرکتی عملکرد حرکتی حـرکت از نیازهای ضروری انسان است…

 • پاورپوینت بررسی کاهش از انگ وتبعیض نسبت به افرادی که با ویروس ایدز زندگی میکنند

  پاورپوینت بررسی کاهش از انگ وتبعیض نسبت به افرادی که با ویروس ایدز زندگی میکنند برچسب ها: مصاحبه با افراد ایدزیفیلم ویروس ایدزعکس بیماری ایدز در دهاندرمان ایدز با سیرنقاشی در مورد بیماری ایدزمراحل بیماری ایدزدانلود فیلم تکثیر ویروس ایدزانتقال…

 • مطالعات و رساله طراحی معماري کلینیک دندان پزشکی

  بررسی معماري کلینیک دندان پزشکی,برنامه فیزیکی طراحی کلینیک دندان پزشکی,پایان نامه معماري طراحی کلینیک دندان پزشکی,رساله طراحی معماري کلینیک دندان پزشکی,ظوابط و استانداردهای طراحی کلینیک دندان پزشکی,مطالعات معماري طراحی کلینیک دندان پزشکی دانلود فایل اصلی مطالعات و رساله طراحی معماري…

 • پاورپوینت نظام تقسیمات شهری

  پاورپوینت نظام تقسیمات شهری دانلود پاورپوینت نظام تقسیمات شهری دسته بندي : شهرسازی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت نظام تقسیمات شهری،در حجم 22 ایسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه. بخشی از متن: نظام تقسیمات شهری: در…

 • بررسی رابطه ی بین عوامل سازمانی و هوش بازاریابی در بانک

  بررسی رابطه ی بین عوامل سازمانی و هوش بازاریابی در بانک برچسب ها: هوش بازاریابی عوامل سازمانی بانک ملی ایرانپروژه بررسی رابطه ی بین عوامل سازمانی و هوش بازاریابی در بانکپایان نامه بررسی رابطه ی بین عوامل سازمانی و هوش…

 • پاورپوینت قانون مالیاتهای مستقیم

  پاورپوینت قانون مالیاتهای مستقیم دانلود پاورپوینت قانون مالیاتهای مستقیم دسته بندي : اقتصاد جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت قانون مالیاتهای مستقیم. این فایل در ارتباط با قانون مالیاتهای مستقیم تهیه شده است، در حجم 92 اسلاید قابل…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش هوش معنوی ، معنویت و انواع و ابعادآن (فصل دوم)

  ادبیات نظری هوش معنوی معنویت,انواع و ابعاد هوش معنوی و معنویت,پیشینه پژوهش هوش معنوی معنویت,دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش هوش معنوی معنویت و انواع و ابعادآن,مبانی نظری هوش معنوی معنویت دانلود فایل اصلی مبانی نظری و پیشینه پژوهش هوش…

 • پاورپوینت فرهنگ و سبک در معماری

  پاورپوینت سبک در معماری,پاورپوینت فرهنگ در معماری,پاورپوینت فرهنگ و سبک در معماری,پروژه معماری,دانلود پاورپوینت فرهنگ و سبک در معماری,سبک در معماری,سرچشمه فرهنگ,فرهنگ در معماری,فرهنگ و سبک در معماری دانلود فایل اصلی پاورپوینت فرهنگ و سبک در معماری از سایت دانلود…

 • پیشینه تحقیق سیستم اطلاعات منابع انسانی

  پیشینه تحقیق سیستم اطلاعات منابع انسانی دانلود پیشینه تحقیق سیستم اطلاعات منابع انسانی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل سیستم اطلاعات منابع انسانی سیستم اطلاعات مدیریت 2 - 2 - 2 - تکنولوژي پيشرفته…

 • پیشینه تحقیق سبک عملكرد شغلی

  پیشینه تحقیق سبک عملكرد شغلی دانلود پیشینه تحقیق سبک عملكرد شغلی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل عملكرد شغلی : براساس ديدگاه صاحبنظران اجزاي عملكرد شغلي را به دو بعد تقسيم مي كنند عملكرد…

 • بررسی مشارکت جایگاه شارژ خودروهای الکتریکی در کنترل فرکانس ریز شبکه در حالت جزیره ای

  خودرو الکتریکی,دانلود پایان نامه بررسی مشارکت جایگاه شارژ خودروهای الکتریکی در کنترل فرکانس ریز شبکه در حالت ج,دانلود پروژه بررسی مشارکت جایگاه شارژ خودروهای الکتریکی در کنترل فرکانس ریز شبکه در حالت جزیره ای,فتوولتائیک,کنترل فرکانس,منطق فازی دانلود فایل اصلی بررسی…

 • دانلود پرسشنامه معنی یا هدف زندگی ماهولیك و کرامباف (PIL)

  (PIL),Meaning or purpose of life questionnaire,پرسشنامه رایگان روانشناسی,پرسشنامه ما,پرسشنامه هدف زندگی,دانلود پرسشنامه PIL,دانلود پرسشنامه معنی یا هدف زندگی ماهولیك و کرامباف (PIL),دانلود رایگان پرسشنامه معنی یا هدف زندگی دانلود فایل اصلی دانلود پرسشنامه معنی یا هدف زندگی ماهولیك و کرامباف…

 • پاورپوینت با موضوع پرخاشگری

  پاورپوینت با موضوع پرخاشگری دانلود پاورپوینت با موضوع پرخاشگری دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل پرخاشگری می تواند سبب صدمه رساندن به دیگران از نظر عاطفی و جسمی شود. با پرخاش کردن، اطرافیان با…

 • طرح توجیهی و کارآفرینی تولید و بسته بندی خشکبار

  پروژه کارآفرینی خشکبار,تولی,دانلود طرح توجیهی خشکبار,طرح توجیهی آجیل و خشکبار,طرح توجیهی بسته بندی خشکبار,طرح توجیهی بسته بندی مواد غذایی,طرح توجیهی تولید و بسته بندی خشکبار,طرح توجیهی خشکبار,طرح توجیهی صادرات خشکبار,طرح توجیهی فراوری خشکبار دانلود فایل اصلی طرح توجیهی و کارآفرینی…

 • مبانی نظری بررسی مفهوم خانواده، الگوهای ارتباطی خانواده و الگوهای رفتار والدین

  مبانی نظری بررسی مفهوم خانواده، الگوهای ارتباطی خانواده و الگوهای رفتار والدین دانلود مبانی نظری بررسی مفهوم خانواده، الگوهای ارتباطی خانواده و الگوهای رفتار والدین دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل الگوهای ارتباطی خانواده…

 • پاورپوینت بررسی مزیت نسبی صادراتی صنایع غذایی

  پاورپوینت بررسی مزیت نسبی صادراتی صنایع غذایی برچسب ها: بررسی مزیت نسبی صادراتی صنایع غذاییسود صادراتمواد غذایی وارداتمحصولات صادراتی ایرانبیشترین کشورهای واردکننده و صادر کننده رفتن به سایت اصلی پاورپوینت بررسی مزیت نسبی صادراتی صنایع غذایی دسته بندي : صنایع…

 • پاورپوینت بازاریابی الکترونیکی

  پاورپوینت بازاریابی الکترونیکی دانلود پاورپوینت بازاریابی الکترونیکی دسته بندي : مدیریت جزئیات و دریافت گزارش فایل فهرست مطالب : مقدمه تاریخچه اهداف بازاریابی الکترونیکی مزایای بازاریابی اینترنتی مزایای ارتباطی مزایای مبادلاتی مزایای توزیع قوانین بازاریابی الکترونیکی پنج مرحله برنامه ریزی…

 • پیشینه و مبانی نظری برند وبرندسازی،محبوبیت برند، تبلیغات دهان به دهان در مورد برند

  پیشینه و مبانی نظری برند وبرندسازی،محبوبیت برند، تبلیغات دهان به دهان در مورد برند دانلود پیشینه و مبانی نظری برند وبرندسازی،محبوبیت برند، تبلیغات دهان به دهان در مورد برند دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش…

 • فایل پاورپوینت نظریه های مرمتی و اصول ریچارد راجرز

  فایل پاورپوینت نظریه های مرمتی و اصول ریچارد راجرز برچسب ها: دانلود پاورپوینت نظریه های مرمتی و اصول ریچارد راجرزنظریه های مرمتی و اصول ریچارد راجرزمعرفی ریچارد راجرزپاورپوینت آشنایی با ریچارد راجرز پاورپوینت نظریه های مرمتی و اصول ریچارد راجرزاصول…

 • پیشینه ومبانی نظری يژوهش بهداشت و سلامت رواني

  پیشینه ومبانی نظری يژوهش بهداشت و سلامت رواني دانلود پیشینه ومبانی نظری يژوهش بهداشت و سلامت رواني دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل فهرست : بهداشت و سلامت رواني 2 - 2 - مفهوم…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق عملکرد تحصیلی

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق عملکرد تحصیلی دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق عملکرد تحصیلی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل عملکرد تحصیلی مفهوم عملکرد تحصیلی 2 - 2 - 3 - 2 . عوامل مؤثر…

 • تحقیق علل و عوامل فرار دختران از خانه

  فرار دختران دانلود فایل اصلی تحقیق علل و عوامل فرار دختران از خانه از سایت دانلود فایل تحقیق علل و عوامل فرار دختران از خانه در حجم 56 صفحه و در قالب word , و قابل ویرایش و با فهرست…

 • ارائه ی مدلی جهت مقایسه سیستم های یکپارچه ی کامپیوتری مدیریت فرآیند کسب وکار در سازمان ها BPMS's

  ارائه ی مدلی جهت مقایسه سیستم های یکپارچه ی کامپیوتری مدیریت فرآیند کسب وکار در سازمان ها BPMS's برچسب ها: مدیریت فرآیند کسب وکار سیستم مدیریت فرآیند کسب وکار شبکه عصبی ارائه ی مدلی جهت مقایسه سیستم های یکپارچه ی…