بررسی میزان بهره گیری مدیران دانشگاه ها از مفاهیم و فنون به کارگیری اثربخش منابع انسانی

بررسی میزان بهره گیری مدیران دانشگاه ها از مفاهیم و فنون به کارگیری اثربخش منابع انسانی

برچسب ها:
پایان نامه تجزیه و تحلیل شغلتحقیق انتخاب علمی کارکنانپایان نامه آموزش کارکنانمقاله ارزیابی عملکرد کارکنان پایان نامه تعیین مشوقهای مالی و ارزشیابی مشاغلبررسی میزان بهره گیری مدیران دانشگاه ها از مفاهیم و فنون به کارگیری اثربخش منابع انسانی

رفتن به سایت اصلی

بررسی میزان بهره گیری مدیران دانشگاه ها از مفاهیم و فنون به کارگیری اثربخش منابع انسانی

دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی

جزئیات و دریافت
گزارش فایل

تحقیق حاضر با عنوان بررسی میزان بهره گیری مدیران دانشگاه ها از مفاهیم و فنون به کارگیری اثربخش منابع انسانی در واحدهای محل کار خود از سری تحقیق های رشته روانشناسی میباشد. این تحقیق با گرایش صنعتی و سازمانی در 125 صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.قسمتهایی کوتاه از متن:چکیده این پژوهش به منظور بررسی میزان بهره گیری مدیران دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه 1 از مفاهیم و فنون اثربخش منابع انسانی در محل کار خود صورت گرفت پژوهش از نوع توصیفی –زمینه یابی می باشد. جامعه مورد نظر عبارت بودند از؛ کلیه مدیران ارشد دانشگاه های آزاد منطقه 1 (جمعاً 152 نفر) و نمونه مورد نظر عبارت بود از 96 نفر از مدیران.براي اجراي اين تحقيق از مقیاس محقق ساخته استفاده شده است مقیاس 54 آیتمی روي يك نمونه 45 نفري از مديران دانشگاه ها اجرا شد، آلفاي كرونباخ آن 95/0 بدست آمد؛ نهايتاً پس از بررسي هاي آماري تعداد آیتمها به 35 آیتم تقليل يافت كه ضريب همبستگي آن 60/ و ضريب آلفاي كرونباخ آن 92/0 بدست آمد.جهت تجزيه و تحليل سؤالات، جهت سؤال 1، 2 از T-Test، جهت سوال 3 از فراواني و درصد و T-Test استفاده شده است تجزیه و تحلیل اطلاعات با نرم افزار Spss صورت گرفت. نتايج كسب شده نشان داد كه:1-    مديران دانشگاه ها در واحدهاي محل كار خود از مفاهیم و فنون بکارگیری اثربخش منابع انسانی بهره نمی جویند.2-    بين میزان بهره گيري مديران زن و مرد از مفاهيم و فنون اثربخش منابع انساني در سطح 05/ تفاوت معناداري وجود ندارد.3-    بين میزان بهره گيري مديران بومي و غيربومي از مفاهيم و فنون اثربخش منابع انساني در سطح 05/ تفاوت معناداري وجود دارد.4-    بين میزان بهره گيري مديران متاهل و مجرد از مفاهيم و فنون اثربخش منابع انساني در سطح 05/ تفاوت معناداري وجود ندارد.5-    همچنین تحقیق مذکور در رابطه با بهره گیری مديران دانشگاه ها از روانشناسان صنعتی و سازمانی نشان می دهد که مدیران از روانشناسان صنعتی و سازمانی در محل كار بهره مي جويند.مقدمهعوامل موثر بر بهره وري متعددند. بعضي از اين عوامل عبارتند از: سرمايه، روش هاي انجام دادن كار، ماشين آلات، فن آوري، ساختمان هاي مناسب، … و از همه مهمتر، «منابع انساني فرهيخته و كارآزموده». نظریه چندعاملی   بهره وری و مدل نظام دار  انتخاب و بکارگیری اثر بخش منابع انسانی در سازمان (مناباماس) نیز در رابطه با ابعاد « انساني» بهره وري در سازمان ها، طراحي و ارائه شده است.بر اساس نظريه چند عاملی بهره وري (مناباماس)، اساسي ترين عوامل موثر بر بهره وري يك سازمان همان «عوامل درون سازماني» هستند و كيفيت و ماهيت اين عوامل نيز تعيين كننده ديگر عوامل انساني موثر در بهره وري مي باشند (ساعتچي، 1386).ساعتچی (1386) عوامل درون سازماني موثر بر بهره وري را چنین بیان می نماید:1- تجزيه و تحليل شغل2- انتخاب علمي كاركنان3- آموزش كاركنان4- ارزيابي عملكرد کارکنان5- تعيين مشوق هاي مالي و ارزشيابي مشاغل6- هدايت و اثرگذاريتجزيه و تحليل شغلهيچ اقدام اساسي و اثربخش را در زمينه تعيين مشوق هاي مالي و ارزشيابي مشاغل سازمان نمي توان انجام داد مگر اينكه قبلا مشاغل گوناگون سازمان به شيوه علمي، تجزيه و تحليل شده باشند. انتخاب متصديان همه مشاغل، یعنی از بالاترين مقام يك سازمان تا پايين ترين سطح آن بايد بر اساس نتايج مطالعاتي انجام گيرد كه در زمينه تجزيه و تحليل مشاغل مورد نظر، انجام گرفته است. شايد بتوان گفت اساسي ترين اقدام مديريت هر سازمان، تجزيه و تحليل مشاغل كاركنان و تعيين وظايف و ويژگي هاي شخصيتي (شناختي، هيجاني و حركتي) متصدي هر شغل است؛ و اين زيربناي نظريه چند عاملی بهره وري را تشكيل مي دهد.انتخاب علمي كاركناندر صورتي شركت كنندگان در يك دوره آموزشي مي توانند مهارت هاي شغلي را به شيوه اي اثر بخش فراگيرند كه فرايند انتخاب، گزينش و يا  استخدام آنان براي تصدي شغلي كه به عهده خواهند گرفت بر اساس برنامه هاي از قبل تعيين شده و روش هاي انتخاب علمي كاركنان، انجام گرفته باشد.آموزش کارکنانهمه كاركنان يك سازمان و به ويژه مديران عالي، مياني و پايه باید در دوره هاي آموزشي مفيد، مبتني برمفاهيم و اثربخش شركت كنند و طي آن سطح مهارت هاي شناختي، هيجاني و حركتي خود را براي انجام دادن وظايف شغلي خود، افزايش دهند در اين مرحله بايد توانايي هاي هر فرد را در نظر گرفت.ارزيابي علمي عملكرد شغلي كاركنانبراي گسترش نگرش و فرهنگ شايسته سالاري و اجتناب از بايسته سالاري ، لازم است آنچنان ابزار سنجش و ارزيابي را به كار گيريم كه طي آن، مديران موفق از مديران ناموفق، كارشناسان كارآمد از كارشناسان غير كارآمد، كارمندان لايق از كارمندان كمتر لايق، تميز داده شوند.تعيين مشوق هاي مالي و ارزشيابي مشاغلقبل از اتخاذ هرگونه تصميم در زمينه انتخاب مناسب براي تصدي يك شغل، بايد آن شغل خاص ارزشيابي شده و بر اساس روش هاي علمي متداول و با تعيين ارزش يك شغل، مشوق مالي و حقوق و دستمزد متصدي آتي شغل مشخص باشد و فرد بداند چه مقدار حقوق دريافت خواهد كرد.هدايت و اثرگذاري (رهبری)بر اساس نظريه چند عاملي بهره وري، هرچند عوامل متعدد و درهم بافته اي يافت مي شوند تا بهره وري منابع انساني يك سازمان افزايش يا كاهش پيدا كند، اما اهميت رهبري و مديريت اثربخش و وجود يا حضور فعال مديران موفق، شايسته و كارآزموده در سازمان، از اهميت عوامل ديگر در همين زمينه، بيشتر است.اگر جامعه اي قصد دارد در دنياي پر رقابت امروزي از رونق اقتصادی، رشد اجتماعي و زندگي بهتر برخوردار باشد، و نيز خود را براي زندگي بهتر در قرن بيست و يكم آماده سازد، لازم است بهره وري بالايي داشته باشد. براي اينكه بهره وري يك كشور افزايش يابد، لازم است همه سازمانهاي (توليدي ، خدماتي، پژوهشي و آموزشي ، …) آن كشور، بهره وري بالا داشته باشند. در نظريه چند عاملي بهره وري مهمترين عامل يا هر اهرمي كه مي تواند ابزار و وسايل لازم جهت افزايش بهره وري منابع انساني را فراهم آورد، وجود رهبران و مديران تحول ساز، موفق و اثر بخش در سازمان هاي كشور است. ضمناً لازم است موجباتي فراهم آيد تا كاركنان سازمان ها نيز بهره وري فردي و جمعي بالايي داشته باشند.اگر جامعه اي خواستار افزايش بهره وري ملي است و قصد ندارد در تحولات جهاني امروز عقب مانده تلقي شود، بايد همه توان خود را درجهت افزايش بهره وري سازمان هاي فعال در كشور و در نهايت در جهت افزايش بهره وري ملي تجهيز كند و اين تصميم را جزئي مهم از باورداشتهاي ملي، مذهبي، سياسي، اقتصادي، فرهنگي، صنعتي و… خود قلمداد كند.فهرست مطالب بررسی میزان بهره گیری مدیران دانشگاه ها از مفاهیم و فنون به کارگیری اثربخش منابع انسانی در واحدهای محل کار خود به شرح زیر می باشد:چکیده پژوهشفصل اول: موضوع پژوهش    1-1 مقدمه     2     2-1 بيان مسئله     53-1 اهميت و ضرورت پژوهش     14 4-1 اهداف پژوهش     155-1 سؤالهاي پژوهش     156-1 تعريف نظري و عملي متغيرها     16فصل دوم: پيشينه نظری پژوهش     2-1 تجزيه و تحليل شغل     231- مراحل تجزيه و تحليل شغل     252- روش هاي تجزيه و تحليل شغل     263- كاربرد تجزيه و تحليل شغل     292-2 انتخاب علمي كاركنان     323-2 آموزش كاركنان     331- فايده هاي آموزش     332- انواع آموزش     343- روش هاي آموزش     344-2 ارزيابي عملكرد شغلی کارکنان     361- ويژگي هاي سيستم ارزيابي عملكرد     362- شاخص های مورد استفاده اندازه گیری عملکرد     383- مشكلات مربوط به اندازه گیری عملكرد     395-2 تعیین مشوق هاي مالي و ارزشيابي مشاغل     401- مراحل گوناگون فرايند طراحي نظام حقوق و دستمزد     422- روش هاي ارزشيابي شغل     436-2 هدايت و اثرگذاري اثربخش     461- الگوی فیدلر     472- نظریه مسیر و هدف     483- الگوی رهبری مشارکتی     484- نظریه رهبری کاریزماتیک     49پيشينه عملي پژوهش     501-2 تجزيه و تحليل شغل     502-2 انتخاب عملي كاركنان     553-2 آموزش كاركنان     594-2 ارزيابي عملكرد شغلی كاركنان     665-2 هدايت و رهبری اثربخش     76فصل سوم: روش پژوهش     1-3 طرح كلي پژوهش     812-3 جامعه آماري     813-3 نمونه و روش نمونه گیری     814-3 ابزار جمع آوري اطلاعات     825-3 روش اجرايي تحقيق با ذکز چگونگی گردآوری داده ها     846-3 روش تجزيه و تحليل آماری داده ها     88فصل چهارم: یافته های پژوهش     فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری     1-5 میزان بهره وری در ایران و کشورهای پیشرفته     1102-5 علل کاهش بهره وری     1113-5 پیشنهاداتی برای بالا بردن بهره وری     1124-5 محدودیتهای تحقیق     1135-5 پیشنهادات تحقیقی و کاربردی     114منابع فارسی     115منابع انگلیسی     118پیوستها     120

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده:
1186
مشاهده

کد فایل:9351
انتشار در:۱۳۹۶/۳/۳۱
حجم فایل ها:390

اشتراک گذاری:

 قیمت:

19,500 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
پایان نامه تجزیه و تحلیل شغلتحقیق انتخاب علمی کارکنانپایان نامه آموزش کارکنانمقاله ارزیابی عملکرد کارکنان پایان نامه تعیین مشوقهای مالی و ارزشیابی مشاغلبررسی میزان بهره گیری مدیران دانشگاه ها از مفاهیم و فنون به کارگیری اثربخش منابع انسانی

 • پاورپوینت نیمرخ های روانی

  پاورپوینت نیمرخ های روانی برچسب ها: نیمرخ های روانینیمرخ روانی یعنی چهنیمرخ روانی چیستنیمرخ روانی mmpi رفتن به سایت اصلی پاورپوینت نیمرخ های روانی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات:دانلود پاورپوینت با موضوع…

 • پاورپوینت سفر آب درون زمین(علوم هفتم)

  پاورپوینت سفر آب درون زمین(علوم هفتم) برچسب ها: پاورپوینت سفر آب درون زمین(علوم هفتم) رفتن به سایت اصلی پاورپوینت سفر آب درون زمین(علوم هفتم) دسته بندي : زمین شناسی جزئیات و دریافت گزارش فایل مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت سفر آب درون…

 • پاورپوینت امولسیفایر

  پاورپوینت امولسیفایر دانلود پاورپوینت امولسیفایر دسته بندي : صنایع غذایی جزئیات و دریافت گزارش فایل فهرست مطالب مقدمه کاربرد امولسیفایر امولسیفایرهای مورد استفاده در مواد غذایی نحوه تشکیل امولسیونها مکانیزم های مربوط به ناپدیداری امولسیون ها کاربرد امولسیفایرها در شیر…

 • دانلود مقاله بررسی میزان نورگیری فضا از طریق آتریوم در طبقات مختلف ساختمان اداری

  Ecotect,Radiance,آتریوم چیست؟,آتریوم در معماری چیست؟,دانلود پروژه بررسی میزان نورگیری فضا از طریق آتریوم در طبقات مختلف ساختمان اداری,دانلود مقاله بررسی میزان نورگیری فضا از طریق آتریوم در طبقات مختلف ساختمان اداری دانلود فایل اصلی دانلود مقاله بررسی میزان نورگیری فضا…

 • بررسی رابطه بین مدیریت سود و جنسیت مدیران شرکت های پذیرفته شوده در بورس اوراق بهادار تهران

  بررسی رابطه بین مدیریت سود و جنسیت مدیران شرکت های پذیرفته شوده در بورس اوراق بهادار تهران برچسب ها: پروژه بررسی رابطه بین مدیریت سود و جنسیت مدیران شرکت های پذیرفته شوده در بورس اوراق بهادار تهرانپایان نامه بررسی رابطه…

 • پاورپوینت طرح بافت فرسوده شهر گرمسار

  پاورپوینت طرح بافت فرسوده شهر گرمسار دانلود پاورپوینت طرح بافت فرسوده شهر گرمسار دسته بندي : شهرسازی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت طرح بافت فرسوده شهر گرمسار ،در حجم 32 اسلاید قابل ویرایش ، همراه با یک…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش عوامل موثر بازده غیر عادی سهام(فصل دوم حسابداری)

  بازده سهام,بازده سهام شرکت,پیشینه تحقیق بازده سهام,عوامل موثر بر بازده سهام,مبانی نظر,مبانی نظری بازده سهام,مبانی نظری در مباحث حسابداری,مبانی نظری و پیشینه بازده سهام,مبانی نظری و پیشینه پژوهش عوامل موثر بازده غیر عادی سهام(فصل دوم حسابداری) دانلود فایل اصلی مبانی…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلال اعتیاد به اینترنت (فصل دوم پایان نامه)

  اعتیاد به اینترنت pdf,پيشينه نظري تعریف اع,دانلود مباني نظري اعتیاد به فضای مجازی,فصل دوم پايان نامه ارشد درمان اعتیاد به اینترنت,مباني نظري اعتیاد به اینترنت و موبایل,مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) اعتیاد بازیهای رایانه ای,مقاله اعتیاد به اینترنت…

 • بررسی میزان تأثیر هوشمندی رقابتی بر وفاداری مشتریان

  بررسی میزان تأثیر هوشمندی رقابتی بر وفاداری مشتریان برچسب ها: هوشمندی رقابتی برنامه ریزی و تمرکز جمع آوری اطلاعات تجزیه و تحلیل بازار ارتباطات و وفاداری مشتریانپایان نامه بررسی میزان تأثیر هوشمندی رقابتی بر وفاداری مشتریان رفتن به سایت اصلی…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع فلسفه مشارکت

  دانلود پاورپوینت با موضوع فلسفه مشارکت برچسب ها: معنی مشارکتمشارکت چیستانواع مشارکتتعریف مشارکت مردمیمشارکت و همکاری چیستحدیث مشارکتسایت مشارکتمفهوم مشارکتpdf رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع فلسفه مشارکت دسته بندي : مدیریت جزئیات و دریافت گزارش فایل دانلود…

 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق کنترل عواطف و هیجانات فردی

  pdf,افسردگی,پیشینه پژوهش کنترل عواطف,پیشینه تحقیق کنترل هیجان,کنترل عواطف,کنترل هیجانات فردی,مبانی نظری کنترل عواطف,مبانی نظری و پیشینه پژوهش کنترل عواطف و هیجان,مفهوم عواطف و هیجانات,مقاله کنترل عاطفه و هیجانات شخصی,نگین فایل دانلود فایل اصلی دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق کنترل…

 • پیشینه ومبانی نظری يژوهش خودکارآمدی اجتماعی

  پیشینه ومبانی نظری يژوهش خودکارآمدی اجتماعی دانلود پیشینه ومبانی نظری يژوهش خودکارآمدی اجتماعی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل فهرست مطالب : خودکارآمدی اجتماعی تجارب تسلط حالات عاطفي و فيزيولوژيكي افراد تجارب جانشيني اقناع…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق خانواده و روابط خانوادگی

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق خانواده و روابط خانوادگی دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق خانواده و روابط خانوادگی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق خانواده وروابط خانوادگی فهرست مطالب…

 • پیشینه ومبانی نظری عملکرد اجرایی مغز

  پیشینه ومبانی نظری عملکرد اجرایی مغز دانلود پیشینه ومبانی نظری عملکرد اجرایی مغز دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل پایان نامه روانشناسی درباره عملکرد اجرایی مغز فهرست مطالب : 2 - 1 . عملکرد…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق اعتیاد و سوء مصرف مواد

  ادبیات,اعتیاد,پیشینه,تحقیق,سوء,مصرف,مواد,نظری دانلود فایل اصلی ادبیات نظری و پیشینه تحقیق اعتیاد و سوء مصرف مواد از سایت دانلود فایل دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اعتیاد و سوء مصرف مواد(فصل دوم) در 44 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ،…

 • مبانی نظری و پیشینه مدیریت پایدار شهری با تاکید بر مشارکت شهروندان

  مبانی نظری و پیشینه مدیریت پایدار شهری با تاکید بر مشارکت شهروندان دانلود مبانی نظری و پیشینه مدیریت پایدار شهری با تاکید بر مشارکت شهروندان دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل 2 - 1…

 • تحقیق طراحی درس‌افزار ریاضی 1 وتأثیر آن بر یادگیری و يادداري مبتني بر نظريه آندرسون

  تحقیق طراحی درس‌افزار ریاضی 1 وتأثیر آن بر یادگیری و يادداري مبتني بر نظريه آندرسون برچسب ها: تحقیق طراحی درس‌افزار ریاضی 1 وتأثیر آن بر یادگیری و يادداري مبتني بر نظريه آندرسونتحقیق چند رسانهمقاله يادگيريتحقیق بعد شناختيمقاله بعد دانشنظریه طبقه‌بندي…

 • دانلود مقاله فضایی برای ارتقاء کیفیت زندگی در شهر

  پروژه فضایی برای ارتقاء کیفیت زندگی در شهر,تحقیق فضایی برای ارتقاء کیفیت زندگی در شهر,تحقیق کیفیت زندگی,دانلود مقاله فضایی برای ارتقاء کیفیت زندگی در شهر,مقاله کیفیت زندگی شهری دانلود فایل اصلی دانلود مقاله فضایی برای ارتقاء کیفیت زندگی در شهر…

 • طرح توجیهی تولید كپسول گوشي تلفن

  امکان سنجی تولید گوشی تلفن,پروژه کارافرینی تولید موبایل,دانلود توجیهی انواع كپسول گوشي,طرح توجیهی تولید كپسول گوشي تلفن,طرح توجیهی تولید گوشی تلفن بایگانی,طرح توجیهی تولید گوشی تلفن همراه,طرح توجیهی تولید موبایل ساده,طرح تولید گوشی تلفن دانلود فایل اصلی طرح توجیهی تولید…

 • پیشینه و مبانی نظری خانواده،شیوه های فرزند پروری و منبع کنترل

  پیشینه و مبانی نظری خانواده،شیوه های فرزند پروری و منبع کنترل دانلود پیشینه و مبانی نظری خانواده،شیوه های فرزند پروری و منبع کنترل دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق خانواده…

 • پاورپوینت تأثير باقيمانده سموم دفع آفات نباتي وكودهاي شيميايي ، آنتي بيوتيكها و فلزات سنگين در ايمني

  پاورپوینت تأثير باقيمانده سموم دفع آفات نباتي وكودهاي شيميايي ، آنتي بيوتيكها و فلزات سنگين در ايمني برچسب ها: مهمترین عناصر و آلاينده هاي سمي برخی از راههاي ورود عناصر سمي به مواد غذايي فلزات سنگینهیدروکربن های آروماتیک چند حلقه…

 • مبانی نظری مدیریت آموزشی و فناوری های جدید اطلاعاتی و ارتباطی

  مبانی نظری مدیریت آموزشی و فناوری های جدید اطلاعاتی و ارتباطی دانلود مبانی نظری مدیریت آموزشی و فناوری های جدید اطلاعاتی و ارتباطی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل 2 - 1 - مقدمه…

 • پاورپوینت عمارت آصف سنندج

  پاورپوینت عمارت آصف سنندج برچسب ها: دانلود پاورپوینت عمارت آصف سنندجعمارت آصف سنندجبررسی و تحلیل عمارت آصف سنندجعمارت آصفپاورپوینت معماری عمارت آصفسنندجپروژه ی معماري اسلامیپاورپوینت عمارت آصف سنندج رفتن به سایت اصلی پاورپوینت عمارت آصف سنندج دسته بندي : معماری…

 • پاورپوینت منابع آب و خاک درس14 مطالعات هفتم

  پاورپوینت منابع آب و خاک درس14 مطالعات هفتم برچسب ها: پاورپوینت منابع آب و خاکمطالعات هفتم رفتن به سایت اصلی پاورپوینت منابع آب و خاک درس14 مطالعات هفتم دسته بندي : علوم اجتماعی جزئیات و دریافت گزارش فایل مشخصات فایلعنوان:…

 • پیشینه ومبانی نظری تحقیق ذهن آگاهی

  پیشینه ومبانی نظری تحقیق ذهن آگاهی دانلود پیشینه ومبانی نظری تحقیق ذهن آگاهی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل ذهن آگاهی 1 - 5 - 2 - 2 - تعریف ذهن آگاهی 2 -…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش پیشرفت تحصیلی(فصل دوم)

  ادبيات نظري پیشرفت تحصیلی,پيشين,پيشينه پژوهش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان,پيشينه نظري پیشرفت تحصیلی,چارچوب نظري پیشرفت تحصیلی,دانلود مباني نظري پیشرفت تحصیلی,فصل دوم عملکرد تحصیلی,مباني نظري پیشرفت تحصیلی,مباني نظري و پيشينه پژوهش پیشرفت تحصیلی دانلود فایل اصلی مبانی نظری و پیشینه پژوهش پیشرفت…

 • جزوه تایپ شده ، رنگی و مصور " ریاضی دهم دبیرستان - رشته های ریاضی و تجربی"

  تدریس کامل تمام مطالب ریاضی 10,جزوه ریاضی کنکور,جزوه کامل ریاضی 10,جزوه کامل ریاضی دهم دبیرستان,ریاضی 10 در کنکور,ریاضی اول دبیرستان برای کنکور,ریاضی دهم تجربی,ریاضی دهم رشته ریاضی,نکات ریاضی 10 برای کنکور دانلود فایل اصلی جزوه تایپ شده ، رنگی و…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک های عشق ورزی(فصل دوم پایان نامه)

  ادبيات نظري عشق ورزی,پيشينه پژوهش خانواده و عشق ورزی,پيشينه تح,پيشينه نظري عشق ورزی خانواده,چارچوب نظري عشق,دانلود مباني نظري سبکهای عشق ورزی,فصل دوم نظریه اریک فروم درباره عشق,مباني نظري نظریه های عشق ورزی,مباني نظري و پيشينه پژوهش عشق ورزی دانلود فایل…

 • پاورپوینت جامع و کامل یادگیری و انواع آن

  پاورپوینت جامع و کامل یادگیری و انواع آن برچسب ها: پاورپوینت جامع و کامل یادگیری و انواع آنسبک یادگیری learning styleانواع سبک های یادگیریسبک جذب کننده Assimilator روشهای کار ساز در مطالعهروش های بهسازی مهارت گوش دادنشیوه های یاداشت بر…

 • طراحی دیوار حائل

  طراحی دیوار حائل دانلود طراحی دیوار حائل دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل طراحی دیوار حائل فهرست معرفیطراحی دیوار حائل بصورت مثال عددیمحاسبه نیروهابررسی پایداری سازهطراحی پاشنهطراحی تنه ازدیوار حایل به منظور پایداري در مقابل فشار جانبی…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق سازگاری ، نظریه اشاعه نوآوری و مدل های پذیرش فناوری (فصل دوم )

  ادبیات نظری سازگاری,پژوهش سازگاری و نظریه اشاعه نوآوری,پیشینه تحقیق سازگاری و نظریه اشاعه نوآوری,چارچوب نظری سازگاری,مبانی نظری سازگاری,نظریه اشاعه نوآو,نظریه اشاعه نوآوری و مدل های پذیرش فناوری دانلود فایل اصلی ادبیات نظری و پیشینه تحقیق سازگاری ، نظریه اشاعه نوآوری…

 • بررسی رابطه میان فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی در بانکها

  بررسی رابطه میان فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی در بانکها,پایان نامه ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و راﺑﻄﻪ آن ﺑﺎ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ,پایان نامه فرهنگ کارآفرینی سازمانی,پروژه ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﮔﺮاﻳﺶ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﺎﻧﻪ,تحقیق رابطه فرهنگ سازماني و هوش هيجاني با کارآ دانلود فایل اصلی…

 • پیشینه و مبانی نظری مدیریت دانش

  پیشینه و مبانی نظری مدیریت دانش دانلود پیشینه و مبانی نظری مدیریت دانش دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل فهرست مطالب : تاريخچه مديريت دانش 2 - 2 - 2 انواع دانش 2 –…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع فنون موثر در تدریس موفق

  دانلود پاورپوینت با موضوع فنون موثر در تدریس موفق برچسب ها: ویژگی های تدریس موفقروشهای کلاسداری موفقنحوه تدریس معلم در کلاسچگونگی شروع کلاس درسفنون کلاسداریانواع روشهای تدریس فعالروش تدریس مبتنی بر بازینحوه ورود معلم به کلاس رفتن به سایت اصلی…

 • پاورپوینت ولايت فقيه

  پاورپوینت ولايت فقيه برچسب ها: پاورپوینت ولايت فقيه رفتن به سایت اصلی پاورپوینت ولايت فقيه دسته بندي : معارف اسلامی جزئیات و دریافت گزارش فایل مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت ولايت فقيهقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 20قسمتی از پاورپوینت  مقدمه  › ضرورت عقلي…