بررسی نقش ارزشها، محوریت کار، تعهدسازمانی بر روی رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه

بررسی نقش ارزشها، محوریت کار، تعهدسازمانی بر روی رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه

برچسب ها:
ارزش های فردی محوریت کار تعهد سازمانی رفتار شهروندی سازمانی پایان نامه بررسی نقش ارزشها محوریت کار تعهدسازمانی بر روی رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاهپروژه بررسی نقش ارزشها محوریت کار تعهدسازمانی بر روی رفتارهای شهروندی سازم

رفتن به سایت اصلی

بررسی نقش ارزشها، محوریت کار، تعهدسازمانی بر روی رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه

دسته بندي : مدیریت

جزئیات و دریافت
گزارش فایل

تحقیق حاضر با عنوان بررسی نقش ارزشها، محوریت کار، تعهدسازمانی بر روی رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه   از سری تحقیق های رشته مدیریت
میباشد. این تحقیق در 174صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.===================================================================================تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.neginfile.ir@gmail.com                      
info@neginfile.ir===================================================================================قسمتهایی کوتاه از متن:چکیدهپژوهش حاضر با هدف بررسی نقش ارزش ها، محوریت کار،تعهد سازمانی بر روی رفتارهای شهروندی سازمانی در بین کارکنان دانشگاه ایلام انجام شد. این پژوهش از نظر نوع توصیفی و از لحاظ روش، همبستگی از نوع مدل یابی علی (مدل یابی معادلات ساختاری) می باشد. روش نمونه گیری، تصادفی طبقه ای است. حجم جامعه ی آماری 400 نفر بود که برای تعیین حجم نمونه از جدول کرجسی و مورگان استفاده شد که مطابق این جدول 196 نفر بعنوان نمونه انتخاب شد. برای جمع آوری داده ها، از پرسشنامه های رفتار شهروندی سازمانی (پودساکف و همکاران، 1990 بر اساس ابعاد پنج گانه ارگان 1988)، محوریت کار (هرسچ فیلد و فیلد، 2000)، تعهد سازمانی (آلن و می یر، 1991) و ارزش های فردی (شوارتز، 2006) استفاده شد. و داده ها با روش مدل یابی معادلات ساختاری تحلیل گردید. ضریب پایایی مقیاس ارزش های فردی بر اساس آلفای کرونباخ در پژوهش حاضر 94/، برای مقیاس تعهد سازمانی 71/، برای رفتار شهروندی سازمانی 86/، و ضریب پایایی مقیاس محوریت کار 84/ می باشد. نتایج حاکی از این بود که مدل رفتار شهروندی سازمانی می تواند مدلی روا و معتبر در جامعه ی پژوهش باشد. بررسی ضرایب مسیر نشان داد که ارزش های فردی اثر مستقیم و مثبت بر رفتار شهروندی سازمانی دارد. اثر مستقیم تعهد سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی تایید نشد هر چند که مقدار این اثر مثبت بود. مسیر محوریت کار بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان مثبت و معنی دار است. بر این اساس می توان نتیجه گرفت، برای افزایش میزان رفتار شهروندی سازمانی کارکنان باید در سازمان ها بر ارزش های فردی تاکید شود و شرایطی فراهم گردد تا کارکنان بر مبنای ارزش های فردی کار کنند. همچنین تمرکز کارکنان بر کارشان به افزایش رفتار شهروندی سازمانی کمک می کند یعنی، قرار دادن کار بعنوان یک محور در زندگی، عاملی موثر در افزایش رفتار شهروندی محسوب می شود. مقدمهدانشگاه ها را می توان از ارکان اساسی توسعه در هر جامعه دانست. جامعه حساسیت خاصی نسبت به دانشگاه دارد، از این رو دانشگاه ها با داشتن رسالتی مهم، هدایتگر توسعه و پیشرفت هستند. یکی از مهمترین نیروها و بازوهای اساسی که می تواند دانشگاه ها را قدرتمند و قوی سازد، وجود کارکنان شایسته و کارآمد است. درواقع پویایی دانشگاه ها وابسته به عوامل مختلفی از جمله داشتن کارمندانی خشنود، دارای وفاداری بالا نسبت به سازمان و وابسته به کار خود است تا در محیطی پویا و سالم با بکاربستن تمام توان خویش برای کارآیی بیشتر و بهتر این سازمان فرهنگی گام بردارند (زارعی متین و همکاران، 1385: ص36). کارکنان خوش برخورد که اغلب دیدگاه مثبت در زندگی دارند، تمایل بیشتری به انجام رفتارهای شهروندی سازمانی دارند. افرادی که ویژگی همدلانه و نوع دوستانه دارند، رفتارشهروندی سازمانی بیشتری از خود نشان می دهند و آن را جزء جدایی ناپذیر کارشان تلقی می کنند (سینگ و موداسر،  2008؛ به نقل از کریمی و همکاران، 1391:ص155). منابع انسانی، اساسی ترین واحد در منابع ورودی به سازمان ها است و سازمان ها با ایجاد رضایت شغلی و شکل گیری تعهد سازمانی در کارکنان خویش می توانند انتظار بروز رفتارهای شهروندی سازمانی را که به کارآیی و عملکرد آن سازمان ها کمک موثری می کند از جانب کارکنانشان داشته باشند (حیدری تفرشی و دریابگیان، 1390: ص34). امروزه دستیابی به اهداف سازمان ها تا حد زیادی در گرو عملکرد مناسب و صحیح کارکنان است (مردانی حموله و حیدری، 1387: ص48). کارکنان در سازمان های خدماتی نقش مهمی در تحقق اهداف سازمان ها و بویژه کیفیت خدمات آنها دارند. کیفیت خدمات سازمان ها تحت تاثیر رفتارهای خاصی از کارکنان به نام رفتارهای شهروندی قرار می گیرد. که رفتارهای شهروندی خود تحت تاثیر متغیرهای زیادی همچون عدالت سازمانی ، اعتماد سازمانی، سبک رهبری، اعتماد سازمانی و تعهد سازمانی قرار می گیرند (سیدجوادین و همکاران، 1392: ص106). در گذشته، انتظارات متفاوتی از آموزش عالی وجود داشت که به مرور زمان با تحولات علمی و فنی تغییر یافته است و اکنون آموزش عالی، به عنوان یکی از عوامل موثر در تحقق سیاست های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در نظر گرفته می شود. دانشگاه ها به عنوان زیر نظام های عمده نظام آموزش عالی، در فرآیند توسعه ی یک کشور به عنوان مرکزی که به تربیت نیروی انسانی کارآمد، شایسته و ماهر به منظور پاسخگویی به نیازهای واقعی جامعه در حوزه های مختلف می پردازد، نقش مهمی بر عهده دارند، زیرا دانشگاه ها با ارائه بروندادهای خود به جامعه، عملا در راه توسعه گام بر می دارند. بنابراین، شالوده ی توسعه ی سیاسی و اقتصادی در دانشگاه نهاده می شود و این امر خود به توسعه ی علمی و فرهنگی منوط است که منشاء آن نیز در دانشگاه است (قلاوندی و همکاران، 1389).  فهرست مطالبفصل اول: کلیات پژوهش 1-1 مقدمه                    11-2 بیان مسئله           21-3 اهمیت و ضرورت پژوهش       71-4 اهداف پژوهش                        181-4-1 اهداف کلی                         181-4-2 اهداف ویژه                         181-5فرضیه های پژوهش                181-6کاربردهای پژوهش                  181-7تعاریف مفهومی متغیرها       191-7-1 رفتار شهروندی سازمانی                        191-7-2 ارزشهای فردی                  201-7-3 تعهد سازمانی                     211-7-4 محوریت کار                       221-8 تعاریف عملیاتی متغیرها      221-8-1 رفتار شهروندی سازمانی                        221-8-2 ارزشهای فردی                  221-8-3 تعهد سازمانی                     241-8-4 محوریت کار                       24فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش2-1 مقدمه                 262-2 تعهد سازمانی                          272-2-1 فرآیند تعهد سازمانی      282-2-2 دیدگاه های نظری عوامل موثر بر تعهد سازمانی                         302-2-2-1 دیدگاه اول                     322-2-2-2 دیدگاه دوم                    342-2-3 ادبیات تحقیق                    342-2-4 دیدگاه تک بعدی درباره مفهوم تعهد سازمانی       362-2-5 مدل های چند بعدی تعهد سازمانی                         372-2-5-1 مدل ارایلی و چتمن                          372-2-5-2 مدل می یر و آلن         372-2-5-3 مدل مایر و شورمن      372-2-5-4 مدل آنجل و پری         382-2-5-5 مدل بالفور و وکسلر                           382-2-6 عوامل موثر بر تعهد سازمانی                382-2-6-1 ویژگی های شخصی موثر بر تعهد سازمانی        382-2-6-2 خصوصیات شغلی و تعهد سازمانی                       392-2-6-3 تاثیر روابط گروهی و رابطه با رهبر بر تعهد سازمانی             402-2-6-4 ویژگی های سازمان و تعهد سازمانی                   402-2-6-5 وضعیت نقش و تعهد سازمانی         412-2-6-6 عوامل موثر دیگر در افزایش تعهد سازمانی از دیدگاه استیرز و پورتر (1983)            412-2-7 دیدگاه هایی در مورد کانون های تعهد سازمانی                         422-2-7-1 دیدگاه ریچرز                422-2-7-2 دیدگاه بکر و بیلینگس                     432-2-8 راهکارهایی برای افزایش تعهد در سازمان               442-3 رفتار شهروندی سازمانی       452-3-1 تعریف شهروندی               502-3-2 دیدگاه های نظریه پردازان درباره مفهوم رفتار شهروندی سازمانی               512-3-2-1 دیدگاه چستر بارنارد در رفتار شهروندی سازمانی                  512-3-2-2 دیدگاه کاتز و کاهن در رفتار شهروندی سازمانی                   512-3-2-3 دیدگاه اسمیت              522-3-2-4 دیدگاه گراهام               532-3-2-5 دیدگاه کوپمن              542-3-2-6 دیدگاه پودساکف و همکاران           552-3-2-7 دیدگاه اسپکتور و فوکس                 552-3-3 رفتار شهروندی سازمانی و همبسته های آن در سازمان            562-3-3-1 رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی           562-3-3-2 نقش عدالت سازمانی در بروز رفتار شهروندی سازمانی        572-3-3-3 فرهنگ سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی      572-3-3-4 ویژگی های شغلی و رفتار شهروندی سازمانی                        572-3-3-5 جنسیت و رفتار شهروندی سازمانی                     582-3-3-6 سن و رفتار شهروندی سازمانی       582-3-3-7 تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی          582-3-3-8 سبک رهبری و رفتار شهروندی سازمانی           602-3-3-9 رابطه ارتباط فرافردی و رفتار شهروندی سازمانی                   602-3-3-10 دینداری و رفتار شهروندی سازمانی                 612-3-3-11 ارتباط عدالت سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی     612-3-3-12 رابطه ی سلامت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی          622-3-3-13 نقش رهبری تحولی در رفتار شهروندی سازمانی                622-3-3-14 رابطه رفتار شهروندی سازمانی و توانمند سازی کارکنان   642-3-3-15 دینداری و تعهد سازمانی               642-3-4 دو رویکرد اصلی رفتار شهروندی سازمانی               642-3-4-1 رفتار شهروندی سازمانی در قالب تمایز بین رفتارهایی در نقش و فرانقش                  642-3-4-2 تمام رفتارهای مثبت در داخل سازمان               652-3-5 ابعاد رفتار شهروندی سازمانی              652-3-5-1 ابعاد جهانی رفتار شهروندی سازمانی                  652-3-5-2 ابعاد محلی رفتار شهروندی سازمانی                   652-3-6 عوامل تاثیرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی           662-3-7 مولفه های رفتار شهروندی سازمانی                         682-3-7-1 آداب اجتماعی              692-3-7-2 وجدان کاری                 692-3-7-3 نوع دوستی                    692-3-7-4 جوانمردی                      702-3-7-5 نزاکت (احترام و تکریم)                   702-3-8 پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی     702-4 ارزش ها             712-4-1 مفهوم ارزش ها                  722-4-2 نظریه ی ساختار ارزشی شوارتز            772-4-3 ارزش های سطح فردی شوارتز (1996)                  782-4-4ساختار روابط ارزش          802-4-5 فرایند ارتباط دهنده ارزش ها              812-4-6ماهیت و طبیعت ارزش ها                    822-5 مفهوم محوریت کار                842-5-1 پیشینه ی تحقیق و مبانی بنیادی مفهوم محوریت کار               872-5-2 پیشینه و سابقه ی محوریت کار           892-5-3 پیامدها و عواقب محوریت کار              912-5-3-1 رضایت شغلی                912-5-3-2 ساعات کاری                 912-5-3-3 تعهد سازمانی                922-5-3-4 درگیری کاری               932-5-4 نظریه ی محوریت کار       932-5-5 محوریت کار و ارتباط آن با سلامت فردی              942-5-5-1 سطح فردی                   942-5-5-2 سطح اجتماعی             842-5-6 محوریت کار در تناسبات جنسیتی     962-6 تحقیقات انجام شده در داخل                   982-7 تحقیقات انجام شده در خارج                 1012-8 خلاصه ی فصل دوم در قالب مدل مفهومی               104فصل سوم: روش شناسی پژوهش3-1 مقدمه               1083-2جامعه آماری                        1083-3روش نمونه گیری و حجم نمونه              1083-4 ابزارهای اندازه گیری          1093-4-1 مقیاس ارزش های فردی                    1093-4-2 پایایی و روایی پرسشنامه ارزش های فردی        1103-4-2 مقیاس تعهد سازمانی                          1103-4-2-1 پایایی و روایی پرسشنامه تعهد سازمانی          1113-4-3 مقیاس رفتار شهروندی سازمانی       1113-4-3-1 پایایی و روایی پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی             1113-4-4 مقیاس محوریت کار      1113-4-4-1 پایایی و روایی پرسشنامه محوریت کار            1123-5 ساختار پرسشنامه               1123-6 روش جمع آوری اطلاعات                       1133-6-1 مطالعات کتابخانه ای                           1133-6-2 روش میدانی                    1133-7 روش های تجزیه و تحلیل داده ها        1133-8 روش اجرا        114فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها4-1 مقدمه               1164-2توصیف شرکت کنندگان                           1164-3 شاخص های توصیفی         1194-4 بررسی مفروضات مدل معادلات ساختاری                1204-4-1 نرمال بودن متغیرها       1204-4-2 رابطه خطی                      1204-5 همبستگی بین متغیرهای درونزا و برونزا                   1214-6 پیش بینی کننده های رفتار شهروندی سازمانی      1224-6-1  اثرهای مستقیم             1254-6-1-1 فرضیه اول                   1264-6-1-2 فرضیه دوم                  1264-6-1-3 فرضیه سوم                 1264-6- 2 اثرهای کل                      1274-6-3مقایسه اثرهای مستقیم، غیر مستقیم، کل و میزان واریانس تبیین شده ی متغیرها    1274-6  آزمون برازش مدل رفتار شهروندی سازمانی           1284-7-1 فرضیه چهارم                  1294-8 جمع بندی و نتیجه گیری                      130فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری5-1 مقدمه               1335-2 خلاصه ی نتایج تحقیق       1335-3بحث و نتیجه گیری             1345-4پیشنهادهایی در راستای تحقیق             1385-4-1پیشنهادهای کاربردی                           1385-4-2پیشنهادهای پژوهشی                           1395-5 محدودیت های تحقیق                            139منابع فارسی             142منابع انگلیسی          152

دسته بندی: مدیریت

تعداد مشاهده:
1093
مشاهده

کد فایل:11431
انتشار در:۱۳۹۶/۵/۱۶
حجم فایل ها:382

اشتراک گذاری:

 قیمت:

16,500 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
ارزش های فردی محوریت کار تعهد سازمانی رفتار شهروندی سازمانی پایان نامه بررسی نقش ارزشها محوریت کار تعهدسازمانی بر روی رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاهپروژه بررسی نقش ارزشها محوریت کار تعهدسازمانی بر روی رفتارهای شهروندی سازم

 • ادبیات نظری تحقیق و سوابق پژوهشی تعاریف و نظریه های نقدشوندگي (فصل دوم )

  ادبیات نظری ضریب نقدشوندگی,پایان نامه نقدشوندگی سهام,چارچوب نط,دانلود ادبیات نظری و سوابق تحقیق نقدشوندگي (فصل دوم پایان نامه),عوامل موثر بر نقدشوندگی سهام,فصل دوم پایان نامه تعریف نقدشوندگی سهام,مبانی نطری محاسبه نقدشوندگی سهام,نقدشوندگی چیست دانلود فایل اصلی ادبیات نظری تحقیق و…

 • بررسی رابطۀ بین سبک های دلبستگی و انگیزه پیشرفت

  بررسی رابطۀ بین سبک های دلبستگی و انگیزه پیشرفت برچسب ها: بررسی رابطۀ سبک های دلبستگیپایان نامه انگیزه پیشرفتپایان نامه سبک های دلبستگیپایان نامه روانشناسی دلبستگیرابطه دلبستگی و پیشرفتانگیزه پیشرفت و دلبستگیمراحل دلبستگی و پیشرفترابطه دلبستگی و انگیزه رفتن به…

 • رساله طراحی فرهنگسرای موسیقی

  رساله طراحی فرهنگسرای موسیقی دانلود رساله طراحی فرهنگسرای موسیقی دسته بندي : مبانی نظری جزئیات و دریافت گزارش فایل دانلود پایان نامه با موضوع معماری رساله طراحی فرهنگسرای موسیقی در قالب Word و 146 صفحه و قابل ویرایش. ======================================================== تمامی…

 • پاورپوینت نقش اقلیم در ساخت سکونتگاههای ایران

  پاورپوینت نقش اقلیم در ساخت سکونتگاههای ایران دانلود پاورپوینت نقش اقلیم در ساخت سکونتگاههای ایران دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات:  فایل پاورپوینت بررسی و مطالعه نقش اقلیم در ساخت سکونتگاههای ایران،در حجم 55 اسلاید. بخشی…

 • بررسی نقش اقتصاد اطلاعات در کشورهای در حال توسعه

  pdf,اقتصاد اطلاعات,اقتصاد اطلاعات pdf,اقتصاد اطلاعات چیست؟,تعریف عدم تقارن اطلا,تعریف عدم تقارن اطلاعاتی,عدم تقارن اطلاعاتی,عدم تقارن اطلاعاتی چیست؟,عدم تقارن اطلاعاتی در حسابداری چیست؟,کسب و کارهای اقتصاد اطلاعات,ویژگیهای کشور در حال توسعه دانلود فایل اصلی بررسی نقش اقتصاد اطلاعات در کشورهای در…

 • پروژه کارورزی عمران

  عمران دانلود فایل اصلی پروژه کارورزی عمران از سایت دانلود فایل پروژه کارورزی رشته مهندسی عمران در حجم 74 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با فهرست موضوعات زیر: فهرست مطالب: مقدمه. 1 بررسی آموخته ها 1 مشخصات…

 • مطالعه ارتباط اجزاء سرمایه فکری با عملکردمدیریت ارتباط با مشتریان CRM کارکنان بانک سپه

  مطالعه ارتباط اجزاء سرمایه فکری با عملکردمدیریت ارتباط با مشتریان CRM کارکنان بانک سپه برچسب ها: سرمایه های انسانی سرمایه های ساختاری سرمایه های ارتباطی مدیریت ارتباط با مشتریان رفتن به سایت اصلی مطالعه ارتباط اجزاء سرمایه فکری با عملکردمدیریت…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق تاریخچه تلفن همراه (فصل دوم)

  پيشينه پژوهش ابعاد تلفن همراه,پيشينه پژوهش تلفن,پيشينه تحقيق دیدگاه های تلفن همراه,پيشينه نظري تلفن همراه,چارچوب نظري مفاهیم و نظریه های تلفن همراه,دانلود ادبیات نظری و پیشینه تحقیق تاریخچه ونظریه ها وعوامل موثرساختار سرمایه (فصل دوم پایان نامه),مباني نظري نظریه های…

 • مبانی نظری تحقیق اشتياق شغلي

  مبانی نظری تحقیق اشتياق شغلي دانلود مبانی نظری تحقیق اشتياق شغلي دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل اشتياق شغلي نظريه هاي اشتياق شغلي 2 - 2 - 1 - 1 - نظريه كان 2…

 • مبانی نظری پایان نامه ارشد و پیشینه تحقیقاتی عملکرد تحصیلی و پیشرفت تحصیلی(فصل 2)

  پيشينه پژوهش افت تحصیلی,پيشينه نظري عملکرد تحصیلی,چارچوب نظري عوامل پیشرفت تحصیلی,دانلود مباني نظري عملکرد تحصیلی,فصل دوم پايان نامه ارشد پیشرفت تحصیلی,مباني نظري پیشرفت تحصیلی,مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) پیشرفت تحصیلی دانلود فایل اصلی مبانی نظری پایان نامه ارشد…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق خلاقیت و معلولیت جسمی حرکتی نوجوانان

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق خلاقیت و معلولیت جسمی حرکتی نوجوانان دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق خلاقیت و معلولیت جسمی حرکتی نوجوانان دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق خلاقیت…

 • دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش توانمندسازی و روانشناختی فرد

  پیشینه پژوهش توانمندسازی فرد,توانمندسازي منابع انساني,توانمندسازی چیست,توانمندسازی روانشناخ,دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش توانمندسازی و روانشناختی فرد,مبانی نظری توانمندسازی,مبانی نظری روانشناختی فردی,مبانی نظری و پیشینه توانمندسازی کارکنان دانلود فایل اصلی دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش توانمندسازی و روانشناختی فرد…

 • پاورپوینت خرس و خرس قطبی

  پاورپوینت خرس و خرس قطبی برچسب ها: پاورپوینت خرس و خرس قطبی رفتن به سایت اصلی پاورپوینت خرس و خرس قطبی دسته بندي : محیط زیست جزئیات و دریافت گزارش فایل مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت خرس و خرس قطبیقالب بندی: پاورپوینتتعداد…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق جو عاطفی خانواده

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق جو عاطفی خانواده دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق جو عاطفی خانواده دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق جو عاطفی خانواده فصل دوم - بررسي…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق حجم معاملات سهام و قیمت سهام

  تعریف حجم معاملات در بورس,تعریف حجم معاملات سهام,حجم معاملات در تحلیل تکنیکال,دانلود مباني نظري حجم معاملات سهام چیست,فصل دوم پايان نا,مباني نظري حسابداري تغییر قیمت سهام,مباني نظري قیمت سهام,مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) حجم معاملات سهام دانلود فایل…

 • پيشينه پژوهش پايان نامه کمالگرایی

  پيشينه پژوهش پايان نامه کمالگرایی دانلود پيشينه پژوهش پايان نامه کمالگرایی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل کمال گرایی تاریخچه کمال گرایی انگیزه کمال و تأثیر آن در طول تاریخ مورد بررسی همه جانبه…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق رشد و توسعه اقتصادي و آموزش فنی و حرفه ای (فصل دوم پایان نامه)

  ادبیات نظری رشد و توسعه اقتصادي و آموزش فنی و حرفه ای,پیشینه تحقیق رشد و توسعه اقتصادي و آموزش فنی و حرفه ای,چارچوب نظری رشد و توسعه,فصل دوم پایان نامه رشد و توسعه اقتصادي و آموزش فنی و حرفه ای,مبانی…

 • پیشینه و مبانی نظری نقاشی کودکان وبررسی آن از دید گاههای مختلف

  پیشینه و مبانی نظری نقاشی کودکان وبررسی آن از دید گاههای مختلف دانلود پیشینه و مبانی نظری نقاشی کودکان وبررسی آن از دید گاههای مختلف دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه…

 • پیشینه و مبانی نظری پيش بيني و مدل هاي پيش بيني

  پیشینه و مبانی نظری پيش بيني و مدل هاي پيش بيني دانلود پیشینه و مبانی نظری پيش بيني و مدل هاي پيش بيني دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل پيش بيني و مدلهاي پيش…

 • دانلود گزارش کاراموزي آماده رشته صنايع غذايي در كارخانه تن ماهي پونل

  دانلود گزارش کاراموزي آماده رشته صنايع غذايي در كارخانه تن ماهي پونل برچسب ها: گزارش کاراموزي كارخانه تن ماهي پونلکاراموزي كارخانه تن ماهي پونلکارورزي كارخانه تن ماهي پونلدانلود گزارش کارآموزي كارخانه تن ماهي پونلكارخانه تن ماهي پونلكارخانه تن ماهي پونل…

 • پاورپوینت فلسفه تربیت (فصل پنجم)

  پاورپوینت فلسفه تربیت (فصل پنجم) دانلود پاورپوینت فلسفه تربیت (فصل پنجم) دسته بندي : گوناگون جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات:  فایل پاورپوینت فلسفه تربیت (فصل پنجم)،در حجم19 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن: واقع گرایی و تربیت واقع گرایان…

 • تاثير روانشناسي تشويق و تنبيه را بر تعليم و تربيت

  تشویق,تعلیم و تربیت,تنبیه دانلود فایل اصلی تاثير روانشناسي تشويق و تنبيه را بر تعليم و تربيت از سایت دانلود فایل تحقیق تاثير روانشناسي تشويق و تنبيه را بر تعليم و تربيت در حجم 72 صفحه و در قالب word و…

 • طرح توجیهی و کارآفرینی تولید قطعات پلاستیکی

  پروژه کارآفرینی تولید قطعات پلاستیکی,تاسیس کارخانه تولید قطعات پلاستیکی,تولید انواع قطعات پلاستیکی,تولید قطعات پلاستیکی,دانلود طرح توجیهی تولید قطعات پلاستیکی,دستگاه تولید قطعات پلاستیکی,روش تولید قطعات پلاستیکی,ساخت قطعات پلاستیکی,قطعات پلا دانلود فایل اصلی طرح توجیهی و کارآفرینی تولید قطعات پلاستیکی از سایت…

 • پاورپوینت واکنش زنجیره ای پلی مراز

  پاورپوینت واکنش زنجیره ای پلی مراز برچسب ها: واکنش زنجیره ای پلیمراز pdfمراحل سیکل pcrpcr چیست pdfکاربرد pcrپروتکل انجام pcrکنترل مثبت و منفی در pcr چیستrt pcr چیستدانلود کتاب پی سی آر و پرایمر رفتن به سایت اصلی پاورپوینت واکنش…

 • دانلود گزارش کاراموزي آماده رشته نقشه کشي صنعتي در شرکت الياف سهامي عام

  دانلود گزارش کاراموزي آماده رشته نقشه کشي صنعتي در شرکت الياف سهامي عام برچسب ها: گزارش کاراموزي ابزار دقيق و كنترل سيستمهاي الكترونيك و سنسورهاکاراموزي ابزار دقيق و كنترل سيستمهاي الكترونيك و سنسورهاکارورزي ابزار دقيق و كنترل سيستمهاي الكترونيك و…

 • پاورپوینت فرضها و اصول ارتقاي مستمر كيفيت

  پاورپوینت فرضها و اصول ارتقاي مستمر كيفيت برچسب ها: دانلود تحقیق در مورد فرضها و اصول ارتقاي مستمر كيفيتتاریخچه بهبود مستمرکایزن بهبود مستمرمراحل بهبود مستمرمدیریت کیفیتمعرفی کایزن یا بهبود مستمردوره آموزشی کایزناهداف مدیریت کیفیتچرخه دمینگ در آموزش رفتن به سایت…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیقاتی عدالت سازمانی(فصل دوم پایان نامه)

  ادبیات نظری تعریف عدالت سازمانی,پيشينه نظري عدالت سازمان,پیشینه نظری عدالت سازمانی چیست,چارچوب نظري عدالت سازمانی,دانلود مباني نظري عدالت سازمانی,عدالت سازمانی پایان نامه,مباني نظري عدالت سازمانی,مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)عدالت سازمانی دانلود فایل اصلی ادبیات نظری و پیشینه تحقیقاتی…

 • پیشینه و مبانی نظری سبکهای دلبستگی و انگیزه پیشرفت

  پیشینه و مبانی نظری سبکهای دلبستگی و انگیزه پیشرفت دانلود پیشینه و مبانی نظری سبکهای دلبستگی و انگیزه پیشرفت دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق سبکهای دلبستگی وانگیزه پیشرفت فصل…

 • بررسی اثر تبلیغات شفاهی بر انتخاب ایران به عنوان مقصد گردشگری

  بررسی اثر تبلیغات شفاهی بر انتخاب ایران به عنوان مقصد گردشگری برچسب ها: تبليغات شفاهي ارزش ادراك شده ريسك ادراك شده رضايت تمايلات رفتاريبررسی اثر تبلیغات شفاهی بر انتخاب ایران به عنوان مقصد گردشگریپایان نامه بررسی اثر تبلیغات شفاهی بر…

 • طرح توجیهی و کارآفرینی احداث کارخانه تولید خمیر فلاف

  پروژه کارآفرینی تولید دستمال کاغذی,توجیه فنی کارخانه تولید خمیر فلاف,توجیه مالی راه اندازی شرکت خمیر فلاف,خرید پروژه کارآفرینی تولید خمیر فلاف,خرید طرح تولید خمیر,دانلود امکان سنجی تولید خمیر فلاف,طرح توجیهی تولید خمیر فلاف,طرح تولید پوشاک بچه دانلود فایل اصلی طرح…

 • بررسی و تدوین استراتژی مناسب بازاریابی برای شرکت بیمه توسعه

  بررسی و تدوین استراتژی مناسب بازاریابی برای شرکت بیمه توسعه برچسب ها: پروژه بررسی و تدوین استراتژی مناسب بازاریابی برای شرکت بیمه توسعهپایان نامه بررسی و تدوین استراتژی مناسب بازاریابی برای شرکت بیمه توسعه رفتن به سایت اصلی بررسی و…

 • طرح توجیهی و کارآفرینی تولید رشته آشی و پلویی

  پروژه کارآفرینی تولید رشته پلو,توجیه فنی احداث کارخانه تولید رشته,توجیه مالی راه اندازی خط تولید رشته,خرید پروژه کارآفرینی تولید رشته,دانلود امکان سنجی تولید رشته,طرح توجیهی تولید رشته آش,طرح تولید رشته,طرح کارآفرینی توليـد رشته آشي و پلويي دانلود فایل اصلی طرح…

 • پاورپوینت کنترل کیفی در میکروب شناسی

  پاورپوینت کنترل کیفی در میکروب شناسی برچسب ها: کنترل کیفی میکروب شناسی pdfنمودار کنترل کیفی لوپ میکروب شناسیکنترل کیفی دیسک های آنتی بیوگرامکنترل کیفی محیط مولر هینتونکنترل کیفی آنتی سرم میکروبانواع تست های تشخیصی میکروب شناسیدانلود کتاب دستور کار آزمایشگاه…

 • تحقیق دندان

  دندان دانلود فایل اصلی تحقیق دندان از سایت دانلود فایل تحقیق دندان در حجم 20 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و در سه فصل به شرح زیر: دوره دندانی هر انسان دو سری دندان دارد ( دندانهای…

 • تحقیق بررسی تحلیل ارتباط میان فرآیند چرخه دانش و مسیر شغلی(مطالعه موردی:سازمان صنعت،معدن و تجارت

  تحقیق بررسی تحلیل ارتباط میان فرآیند چرخه دانش و مسیر شغلی,تفاوت مدیریت اطلاعات و مدیریت دانش,توسعه مسیر شغلی در مقایسه با توسعه کارکنان,گامهای اصلی پیاده سازی مدیریت دانش در سازمانها,مبانی نظری تحلیل مفهوم مسیر شغلی دانلود فایل اصلی تحقیق بررسی…