بررسی نقش مدیریت دانش در کارآفرینی سازمانی

بررسی نقش مدیریت دانش در کارآفرینی سازمانی

برچسب ها:
پایان نامه مدیریت دانشپایان نامه کارآفرینی سازمانیبررسی نقش مدیریت دانش در کارآفرینی سازمانیتاریخچه مدیریت دانشمؤلفه های مدیریت دانشکارآفرینی سازمانیضرورت و اهميت كارآفريني در سازمانابعاد کارآفرینی سازمانی

رفتن به سایت اصلی

بررسی نقش مدیریت دانش در کارآفرینی سازمانی

دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی

جزئیات و دریافت
گزارش فایل

تحقیق حاضر با عنوان بررسی نقش مدیریت دانش در کارآفرینی سازمانی از سری تحقیق های رشته علم اطلاعات و دانش شناسی میباشد. این تحقیق در 148 صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.قسمتهایی کوتاه از متن:چکیدههدف پژوهش: هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش مدیریت دانش در کارآفرینی سازمانی متخصصان علم اطلاعات شاغل در دانشگاه شیراز در سال تحصیلی 1392 می باشد.جامعه ی پژوهش: جامعه مورد مطالعه در این پژوهش شامل، کلیه کارمندان زن و مرد شاغل در کتابخانه های دانشگاه شیراز بدون در نظر گرفتن مدرک و رشته تحصیلی بود، که تمامی این افراد (87 نفر) مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار و روش: ابزار پژوهش مورد استفاده شامل پرسشنامه مدیریت دانش نیر (1390) و پرسشنامه کارآفرینی سازمانی هومن (1381) می باشد. ضرایب پایایی آلفای کرونباخ که برای محاسبه همسانی درونی پرسشنامه های مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی استفاده گردید، به ترتیب برابر با 89/0 و 92/0 به دست آمد. داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی و استنباطی شامل ضریب همبستگی پیرسون، آزمون تی و تحلیل واریانس یک طرفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش: یافته های پژوهش نشان داد به هر میزان که، سطح مهارت کارآفرینی سازمانی متخصصان علم اطلاعات شاغل در کتابخانه های دانشگاه شیراز بالاتر باشد، سطح مهارت مدیریت دانش نیز بیش تر می باشد. نتایج هم چنین بیانگر آن بود که، بین مؤلفه “افراد” ، “فرایند”  و “فرهنگ” در مدیریت دانش متخصصان علم اطلاعات با نمره کارآفرینی سازمانی آنان، رابطه معنی داری وجود دارد، اما بین مؤلفه “فن آوری” در مدیریت دانش متخصصان علم اطلاعات با متغیر کارآفرینی سازمانی رابطه معنی داری وجود ندارد. هم چنین، بین بعد “سخت کوشی، مسئولیت پذیری و موفقیت” در کارآفرینی سازمانی متخصصان علم اطلاعات با نمره مدیریت دانش آنان، رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. بین ابعادریسک پذیری، کنترل درونی، خلاقیت، انعطاف پذیری، تحمل ابهام و روایی کلامی با مدیریت دانش متخصصان علم اطلاعات، رابطه معنی داری وجود ندارد.نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده از تحقیق حاضر می توان چنین نتیجه گیری نمود که، متخصصان علم اطلاعات شاغل در کتابخانه های دانشگاه شیراز، مدیریت دانش را به عنوان یک راهبرد آگاهانه در شناسایی دانش، ارزیابی، سازماندهی و ذخیره سازی آن به منظور بالا بردن افکار عموم و افزایش نوآوری و کارآفرینی در کتابخانه ها به کار می گیرند. مقدمهدر گذشته نه چندان دور، قدرت و مزیت رقابتی یک سازمان یا یک جامعه انسانی، دسترسی بیش تر به منابع مادی محسوب می شد. اما اکنون شرایط به کلی متحول شده و در حال حاضر اصلی ترین مزیت رقابتی برای سازمان ها، توان آن ها در مدیریت دانش محسوب می شود. عمده ترین سرمایه های سازمان های تولیدی و خدماتی عصر حاضر، دانش است که به آن دسترسی دارند (خوانساری، 1384) .مدیریت دانش سبب دست یابی به تجارب، دانش و مهارت هایی می شود که در مجموع توانایی های جدید، قدرت اجرای عملیات بیش تر، تشویق خلاقیت و نوآوری، شیوه به کار بردن بهتر دانش موجود سازمان و استفاده بهتر از دانش در فرآیند تجارت روز به روز را در سازمان ایجاد می کند (هاسکل ، 2010) .از عمده ترین جریان های حاکم بر حیات بشری در آغاز هزاره سوم میلادی فرآیند کارآفرینی و خلاقیت است که اساس و بستر ساز تغییر و تحول و دگرگونی است. کارآفرینان موجب می شوند تا سازمانی از سازمان-های دیگر پیشی بگیرد و کشوری نسبت به کشورهای دیگر به نحو چشمگیر پیشرفت نماید و مسلماً با توجه به پیچیده شدن سازمان ها، رشد فن آوری، نو و بدیع بودن علم سازمان ها، مدیران به طور روز افزون تلاش می کنند، دریابند چگونه سازمان های خود را کارآفرین و خلاق سازند تا باعث رشد و موفقیت سازمان هایشان شوند، زیرا اگر اندیشه نو وارد سازمان شود رو به زوال می روند. در واقع برای سازمان های امروز خلاقیت و کارآفرینی هر کدام به مثابه پله های نردبان ترقی هستند که باید با آگاهی کامل و موفقیت طی شوند (فرهنگی و صفرزاده، 1386) .امروزه، بسیاری از شرکت ها به لزوم کارآفرینی شرکتی پی برده اند. در واقع این گونه تغییر گرایش در راهبرد، در پاسخ به سه نیازی است که بر شرکت ها تحمیل گردیده است: افزایش سریع رقبای جدید، ایجاد حس بی اعتمادی نسبت به شیوه های مدیریت سنتی در شرکت ها و خروج بهترین نیروهای کار از شرکت ها و اقدام آن ها به کارآفرینی مستقل. از سوی دیگر، شکل گیری بازارهای سرمایه به صورت یک صنعت نوین و تمایل آن به سرمایه گذاری مخاطره آمیز سبب شده تا کارآفرینان با سهولت بیشتری نسبت به گذشته برای تحقق فکرها و اجرای پروژه هایشان به منابع مالی دست پیدا کنند (فرای ،1993) . مدیریت دانش، یکی از عوامل مؤثر بر کارآفرینی کارکنان است. مدیریت دانش ابزاری مهم برای سازمان ها جهت مدیریت بهتر اطلاعات و مهم تر از آن، دانش است. برخلاف دیگر روش ها، مدیریت دانش همیشه به-راحتی تعریف نمی شود، زیرا دربردارنده دامنه ای از مفاهیم، رفتارهای مدیریتی، فن آوری ها و فعالیت هاست که همه آن ها زیر چتر مدیریت دانش قرار می گیرند (گوپتا ، 2008) . هم چنین مبنای ثروت آفرینی در اقتصاد امروز، دانش و تخصص است؛ به گونه ای که کارآفرینان از دانش و اطلاعات ثروت می آفرینند (خوانساری، 1384) .در پژوهش حاضر با توجه به اهمیت مدیریت دانش و کارآفرینی در سازمان ها و لزوم ایجاد و پرورش کارآفرینی در کلیه سازمان ها و نهادها به بررسی نقش مدیریت دانش در کارآفرینی سازمانی در میان متخصصان علم اطلاعات، پرداخته شده است. فهرست مطالب بررسی نقش مدیریت دانش در کارآفرینی سازمانی به صورت زیر میباشد:چکیدهفصل اول: کلیات1-1  مقدمه           1-2  مسئله پژوهش    1-3  اهمیت پژوهش         1-4  اهداف پژوهش             1-4-1  اهداف کلی پژوهش              1-4-2  اهداف فرعی پژوهش            فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش2-1  مقدمه                  2-2  مباني نظري پژوهش                    2-2-1  مدیریت دانش                          2-2-1-1  زنجیره اطلاعات                2-2-1-2  دسته بندی انواع دانش                                       2-2-1-3  تعریف مدیریت دانش               2-2-1-4  تاریخچه مدیریت دانش                2-2-1-5  اهداف مدیریت دانش          2-2-1-6  نظریه های مدیریت دانش                    2-2-1-7  الگوهای مدیریت دانش               2-2-1-8  مراحل مدیریت دانش           2-2-1-9  فرایندهای اصلی مدیریت دانش در کتابخانه ها          2-2-1-10  مؤلفه های مدیریت دانش                  2-2-1-11  موانع مدیریت دانش                            2-2-2  کارآفرینی سازمانی                  2-2-2-1  مفهوم کارآفرینی                       2-2-2-2  تاریخچه کارآفرینی                    2-2-2-3  تاریخچه کارآفرینی در ایران              2-2-2-4  تعاریف کارآفرینی سازمانی               2-2-2-5  ضرورت و اهميت كارآفريني در سازمان                  2-2-2-6  نظریه های کارآفرینی              2-2-2-7  ابعاد کارآفرینی سازمانی                2-2-2-8  ویژگی های کارآفرین                 2-2-2-9  موانع و محدودیت های کارآفرینی سازمانی              2-3  پیشینه پژوهش               2-3-1  مقدمه                             2-3-2  پژوهش های انجام شده در ایران                   2-3-2-1  مدیریت دانش                      2-3-2-2  کارآفرینی سازمانی               2-3-3  پژوهش های انجام شده در خارج از ایران                   2-3-3-1  مدیریت دانش                    2-3-3-2  کارآفرینی سازمانی               2-3-4  جمع بندی                  2-4  پرسش های پژوهش                  2-4-1  پرسش  اصلی           2-4-2  پرسش های فرعی                   2-5  تعاریف مفهومی مفاهیم و متغیرها           2-6  تعاریف عملیاتی مفاهیم و متغیرها                فصل سوم: روش شناسی پژوهش3-1  مقدمه                  3-2  روش پژوهش                      3-3  جامعه آماری و مشارکت کنندگان پژوهش                 3-4  ابزار پژوهش                      3-4-1  پرسشنامه مدیریت دانش             3-4-1-1  روایی و پایایی پرسشنامه مدیریت دانش            3-4-2  پرسشنامه کارآفرینی سازمانی                  3-4-2-1  روایی و پایایی پرسشنامه کارآفرینی سازمانی    3-5  نحوه اجرای پرسشنامه و جمع آوری داده       3-6  روش  تجزیه و تحلیل داده ها             فصل چهارم: یافته های پژوهش4-1  مقدمه               4-2 یافته های توصیفی                4-3  بررسی رابطه بین متغیرهای مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی بین متخصصان علم اطلاعات شاغل در کتابخانه های دانشگاه شیراز               4-4  بررسی رابطه بین مؤلفه های مدیریت دانش و ابعاد کارآفرینی سازمانی بین متخصصان علم اطلاعات شاغل در کتابخانه های دانشگاه شیراز       4-4-1  بررسی رابطه بین مؤلفه “افراد” در مدیریت دانش با ابعاد هفت گانه کارآفرینی سازمانی (سخت کوشی، مسئولیت پذیری و موفقیت،خطر پذیری،نظارت درونی، خلاقیت، انعطاف پذیری، روایی کلامی،تحمل ابهام)         4-4-2  بررسی رابطه بین مؤلفه “فرهنگ” در مدیریت دانش با ابعاد هفت گانه کارآفرینی سازمانی ( سخت کوشی، مسئولیت پذیری و موفقیت، خطر پذیری نظارت درونی، روایی کلامی، خلاقیت، انعطاف پذیری، تحمل ابهام)    4-4-3  بررسی رابطه بین مؤلفه “فرایند” در مدیریت دانش با ابعاد هفت گانه کارآفرینی سازمانی (سخت کوشی، مسئولیت پذیری و موفقیت، خطر پذیری،نظارت درونی،خلاقیت، انعطاف پذیری،روایی کلامی،تحمل ابهام)           4-4-4  بررسی رابطه بین مؤلفه “فن آوری” در مدیریت دانش با ابعاد هفت گانه کارآفرینی سازمانی (سخت کوشی، مسئولیت پذیری و موفقیت، خطر پذیری،نظارت درونی، خلاقیت، انعطاف پذیری،روایی کلامی،تحمل ابهام)        4-5  بررسی معنی داری تفاوت بین مهارت مدیریت دانش مردان وزنان             4-6  بررسی معنی داری تفاوت بین مهارت کارآفرینی سازمانی مردان وزنان      4-7  بررسی معنی داری تفاوت مهارت مدیریت دانش متخصصان علم اطلاعات با سوابق خدمت متفاوت             4-8  بررسی معنی داری تفاوت مهارت کارآفرینی سازمانی متخصصان علم اطلاعات با سوابق خدمت متفاوت        4-9  بررسی معنی داری تفاوت مهارت مدیریت دانش متخصصان علم اطلاعات با میزان تحصیلات متفاوت                4-10  بررسی معنی داری تفاوت مهارت کارآفرینی سازمانی متخصصانعلم اطلاعات با میزان تحصیلات متفاوت              فصل پنجم: بحث، نتایج، نتیجه گیری و پیشنهادها5-1  مقدمه                 5-2 سؤال اول پژوهش             5-3  سؤال دوم پژوهش           5-4  سؤال سوم پژوهش          5-5  سؤال چهارم پژوهش           5-6  سؤال پنجم پژوهش             5-7  سؤال ششم پژوهش             5-8  سؤال هفتم پژوهش           5-9  سؤال هشتم پژوهش         5-10  سؤال نهم پژوهش        5-11  سؤال دهم پژوهش             5-12  سؤال یازدهم پژوهش            5-13 نتایج پژوهش        5-14  نتیجه گیری           5-15  پیشنهادهای پژوهش                   5-15-1  پیشنهادهای عملی                 5-15-2  پیشنهادهای نظری                           5-16  محدودیت های پژوهش                 5-17  منابع پژوهش                        5-17-1  منابع فارسی                 5-17-2  منابع انگلیسی                    پیوست1  پرسشنامه کارآفرینی سازمانی هومن (1380)       2  پرسشنامه مدیریت دانش نیر (1390)                

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده:
1372
مشاهده

کد فایل:9355
انتشار در:۱۳۹۶/۳/۳۱
حجم فایل ها:304

اشتراک گذاری:

 قیمت:

19,500 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
پایان نامه مدیریت دانشپایان نامه کارآفرینی سازمانیبررسی نقش مدیریت دانش در کارآفرینی سازمانیتاریخچه مدیریت دانشمؤلفه های مدیریت دانشکارآفرینی سازمانیضرورت و اهميت كارآفريني در سازمانابعاد کارآفرینی سازمانی

 • پاورپوینت هوش مصنوعی(مرجع)

  پاورپوینت هوش مصنوعی(مرجع) برچسب ها: پاورپوینت هوش مصنوعی(مرجع)هوش مصنوعي چيستمباني هوش مصنوعيتاريخچه هوش مصنوعي رفتن به سایت اصلی پاورپوینت هوش مصنوعی(مرجع) دسته بندي : کامپیوتر و IT جزئیات و دریافت گزارش فایل مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت هوش مصنوعی(مرجع)قالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید:…

 • ارتباط

  ارتباط برچسب ها: ارتباطهدف نهایی ارتباطاهميت ارتباطعناصر تشکیل دهنده ارتباطفرستنده پیامگیرنده پیامکانالهای ارتباطیالگوي فرايند ارتباطاتعناصر اصلي ارتباطانواع كانال هاي ارتباطيعناصر كلامي ارتباطعناصر غير كلامي ارتباطانواع پیامهای غیر کلامیگوش رفتن به سایت اصلی ارتباط دسته بندي : مدیریت جزئیات و دریافت…

 • دانلود پرسشنامه مثلث شناختي (CTI)

  پرسشنامه CTI,پرسشنامه مثلث شناختی,دانلود پرسشنامه مثلث,دانلود پرسشنامه مثلث شناختی,دانلود پرسشنامه مثلث شناختی (CTI),کتاب شناخت درمانی بک,مثلث شناختی بک,نظریه آرون تی بک,نظریه شناختی بک دانلود فایل اصلی دانلود پرسشنامه مثلث شناختي (CTI) از سایت دانلود فایل دانلود پرسشنامه مثلث شناختي (CTI)…

 • پاورپوینت معرفی مزایا و کاربردهای GPS

  پاورپوینت معرفی مزایا و کاربردهای GPS دانلود پاورپوینت معرفی مزایا و کاربردهای GPS دسته بندي : جغرافیا جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت معرفی مزایا و کاربردهای GPS، در حجم 46 اسلاید قابل ویرایش . بخشی از متن:…

 • طرح توجیهی و کارآفرینی فرآیند خشک کردن ذرت

  پروژه کارآفرینی کشاورزی,توجیه فنی کارخانه تولید ذرت,تولید ذرت,خرید پروژه کارآفرینی تولید ذرت,دانلود امکان سنجی صنایع غذایی,دانلود طرح توجیهی کشاورزی,طرح توجیهی ذرت خشک شده,طرح فرایند خشک کردن ذرت,کارافرینی ذرت خشک کنی دانلود فایل اصلی طرح توجیهی و کارآفرینی فرآیند خشک کردن…

 • پاورپوینت زندگی نامه لویی پاستور

  پاورپوینت زندگی نامه لویی پاستور دانلود پاورپوینت زندگی نامه لویی پاستور دسته بندي : زیست شناسی جزئیات و دریافت گزارش فایل مقدمه آغاز فعالیت های پاستور و کشف مفهوم انانتیومری کشف میکروب اکتشافات دیگر درگذشتبخشی از متن پاورپوینت پاستور، در…

 • تاثیر اعتیاد در سلامت روانی جوانان

  اعتیاد,سلامت روانی دانلود فایل اصلی تاثیر اعتیاد در سلامت روانی جوانان از سایت دانلود فایل مقاله تاثیر اعتیاد در سلامت روانی جوانان در حجم 13 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با قسمتی از متن زیر:فرضیات تحقیق:1-…

 • تپاورپوینت جایگاه استراژی در سازمان و مدل تلفیقی جهت پیاده سازی آن

  تپاورپوینت جایگاه استراژی در سازمان و مدل تلفیقی جهت پیاده سازی آن برچسب ها: دسته‌بندی تکنیک‌های استراتژیراهنماي ما در پياده‌سازي استراتژيمقایسه استراتژی و برنامه ریزی بلند مدتتأثیر چالشهای استراتژیک بر شکست کسب و کارسلسله مراتب تصميم‌گيري استراتژيک رفتن به سایت…

 • مطالعات و رساله معماري طراحي مجتمع فرهنگی هنری جوان

  برنامه فیزیکی طراحي مجتمع فرهنگی,پایان نامه معماري طراحي مجتمع فرهنگی هنری جوان,رساله معماري طراحي مجتمع فرهنگی هنری جوان,طراحي مجتمع فرهنگی هنری جوان,ظوابط و استانداردهای طراحي مجتمع فرهنگی هنری جوان,مطالعات معماري طراحي مجتمع فرهنگی هنری جوان دانلود فایل اصلی مطالعات و…

 • بررسی تاثير بيش اعتمادي مديريت بر تجديد ارائه صورتهاي مالي

  بررسی تاثير بيش اعتمادي مديريت بر تجديد ارائه صورتهاي مالي برچسب ها: بررسی تاثير بيش اعتمادي مديريت بر تجديد ارائه صورتهاي ماليصورتهای مالیمباني نظري تجديد ارائه صورت هاي ماليپيامدهاي ارائه مجدد صورت هاي ماليبيش اعتمادي مديريت رفتن به سایت اصلی…

 • پرسشنامه استاندارد سبک مدیریت کلاس

  پرسشنامه استاندارد سبک مدیریت کلاس دانلود پرسشنامه استاندارد سبک مدیریت کلاس دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل پرسشنامه استاندارد سبک مدیریت کلاس ( امین یزدی و عالی ) پرسشنامه مديريت کلاس پرسشنامه مديريت کلاس…

 • دانلود مقاله طراحی، شبیه سازی و ساخت آنتن کوچک باندگسترده با استفاده از ساختار متامتریال

  آنتن,استفاده,باندگسترده,دانلود,ساخت,ساختار,سازی,شبیه,طراحی,کوچک,متامتریال,مقاله دانلود فایل اصلی دانلود مقاله طراحی، شبیه سازی و ساخت آنتن کوچک باندگسترده با استفاده از ساختار متامتریال از سایت دانلود فایل چکیده در این مقاله، یک آنتن کوچک مایکرواستریپی با المان حلقوی طراحی،شبیه سازی و ساخته شده است.…

 • فایل تحقیق اهمیت خانواده در منظر امام علی (ع)

  فایل تحقیق اهمیت خانواده در منظر امام علی (ع) دانلود فایل تحقیق اهمیت خانواده در منظر امام علی (ع) دسته بندي : علوم اجتماعی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل ورد فایل تحقیق اهمیت خانواده در منظر امام علی…

 • ادبیات نظری تحقیق تعاریف ومفاهیم سبک های دلبستگی

  ادبیات نظری تحقیق تعاریف ومفاهیم سبک های دلبستگی دانلود ادبیات نظری تحقیق تعاریف ومفاهیم سبک های دلبستگی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل سبک های دلبستگی دلبستگی پیوند عاطفی هیجانی نسبتاً پایداری است که…

 • طرح توجیهی شرکت تولید فرآورده های لبنیاتی پاستوریزه

  توجیه اقتصادی,دانلود رایگان طرح توجیهی کارخانه لبنیات,طرح توجیهی تولید لبنیات,طرح توجیهی شرکت تولید فرآورده های لبنیاتی پاستوریزه,طرح توجیهی کارخانه لبنیات,طرح توجیهی کارخانه لبنیات pdf,طرح تولید لبنیات سنتی,کارافرینی تولید شیر و خامه و ماست دانلود فایل اصلی طرح توجیهی شرکت تولید…

 • طرح توجیهی و کارآفرینی سنگ بری سخت بر (برش سنگ نمای گرانیتی )

  دانلود پروژه کارافرینی سنگبری سخت بر,دانلود طرح توجیهی برش سنگ نمای گرانیتی,دانلود کارافرینی برش سنگ,سنگ بری سخت بر,طرح احداث شرکت برش سنگ,طرح اشتغالزایی سنگبری سخت بر,طرح توجیهی سنگبری,طرح کسب,طرح کسب و کار سنگ نما,کارآفرینی سنگ بری سخت بر دانلود فایل…

 • پاورپوینت علوم دوم دبستان زندگی ما و گردش زمین -2

  پاورپوینت علوم دوم دبستان زندگی ما و گردش زمین -2 برچسب ها: پاورپوینت علوم دوم دبستان زندگی ما و گردش زمین رفتن به سایت اصلی پاورپوینت علوم دوم دبستان زندگی ما و گردش زمین -2 دسته بندي : زیست شناسی…

 • کاروانسرای قصربهرام

  کاروانسرای قصربهرام دانلود کاروانسرای قصربهرام دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل فهرست مطالب اطلاعات کلی کاروانسراتصویر هوایی از کاروانسرا قصر بهراممعرفی کاروانسرای قصربهرامبررسی مشخصات کاروانسرامهم‌ترين ويژگى اين بنانحوه دسترسیعکس از خرابه های حرمسراتصاویر کاروانسرا اطلاعات کلی کاروانسرا…

 • طرح توجیهی و کارآفرینی احداث کارخانه تولید نخ از ضایعات نساجی

  توجیه فنی تولید نخ,تولید نخ,تولید نخ از ضایعات پلاستیکی,دانلود طرح تولید نخ,طرح توجیهی تولید نخ با الیاف طبیعی,طرح کارافرینی تولید نخ,طرح گسب و کار تولید نخ پلاستیکی,طرح ولید نخ از ضایعات,کارآفرینی تولید نخ پلاستیکی دانلود فایل اصلی طرح توجیهی و…

 • بررسی ارتباط عوامل صاحبکار با بودجه زمانی و مقایسه ساعات بودجه شده و گزارش شده

  بررسی ارتباط عوامل صاحبکار با بودجه زمانی و مقایسه ساعات بودجه شده و گزارش شده برچسب ها: بررسی ارتباط عوامل صاحبکار با بودجه زمانی و مقایسه ساعات بودجه شده و گزارش شدهمقاله حسابداریپروژه رایگان حسابداریپایان نامه حسابداری ارتباط عوامل صاحبکار…

 • مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) اعتیاد بازیهای رایانه ای

  مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) اعتیاد بازیهای رایانه ای دانلود مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) اعتیاد بازیهای رایانه ای دسته بندي : عقیدتی سیاسی جزئیات و دریافت گزارش فایل فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیق مقدمه…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق افسردگی افراد بازنشته و شاغل (فصل دوم)

  ادبیات نظری افسردگی افراد بازنشته و شاغل,پیشینه پژوهش افسردگی افراد بازنشته و شاغل,پیشینه تحقیق افسردگی افراد بازنشته و شاغل,ديدگاه هاي در,عوامل ژنتيكي و افسردگي,فصل دوم مقاله افسردگی افراد بازنشته و شاغل,مبانی نظری افسردگی افراد بازنشته و شاغل دانلود فایل اصلی…

 • پاورپوینت اصول ایمنی در ساختمان

  پاورپوینت اصول ایمنی در ساختمان دانلود پاورپوینت اصول ایمنی در ساختمان دسته بندي : عمران جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت بررسی و آشنایی با اصول ایمنی در ساختمان ها ،در حجم 27 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از…

 • پاورپوینت داده های ساختمان زمین شناسی

  پاورپوینت داده های ساختمان زمین شناسی برچسب ها: زمین شناسی ساختمانی pdfدانلود کتاب زمین شناسی ساختمانی و تکتونیکدانلود رایگان کتاب زمین شناسی ساختمانی حسن مدنیدانلود کتاب زمین شناسی ساختمانی حسن مدنیدانلود رایگان کتاب زمین شناسی ساختمانی و تکتونیک حسن مدنیلایه…

 • پیشینه و مبانی نظری هوش هیجانی

  پیشینه و مبانی نظری هوش هیجانی دانلود پیشینه و مبانی نظری هوش هیجانی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل هوش هیجانی مقدمه در گذشته ، هيجانات راپر هرج و مرج ، اتفاقي ، غير…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق دیدگاههایی در باره شخصیت ورشد شخصیت

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق دیدگاههایی در باره شخصیت ورشد شخصیت دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق دیدگاههایی در باره شخصیت ورشد شخصیت دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق دیدگاههایی در باره…

 • دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعاریف و نظریه های بانکداری نوین(بانکداری الکترونیکی)

  چارچ,دانلود مباني نظري بانکداری الکترونیکی,دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعاریف و مفاهیم بورس الکترونيک (فصل دوم),فصل دوم پايان نامه ارشد انواع بانكداري الكترونيكي,مباني نظري تاريخچة بانكداري,مباني نظري مديريت بانکداری الکترونیکی دانلود فایل اصلی دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش…

 • پیشینه و مبانی نظری سلامت روان

  پیشینه و مبانی نظری سلامت روان دانلود پیشینه و مبانی نظری سلامت روان دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل سلامت روان مفهوم سلامت روان ریشه‌ی لغوی واژه انگلیسی‌ « health »، در واژه‌های ،…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق مت آمفتامین ،عود مصرف مواد،اعتیاد و ذهن آگاهی (فصل دوم پایان نامه)

  ادبیات نظری مت آمفتامین,اعتیاد و ذهن آگاهی,پیشنه پژوهش عود مصرف مواد و اعتیاد,پیشینه تحقیق مت آمفتامین,چارچوب نظری مت آمفتامین و ذهن آگاهی,عود مصرف مواد,عود مصرف مواد اعتیاد و ذهن آگاهی,فصل دوم پایان نامه عود مصرف مواد اعتیاد و ذهن آگاهی…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق سلامت عمومی ،خانواده ومحیط خانواده (فصل دوم )

  ادبیات نظری سلامت عمومی,پیشینه تحقیق سلامت عمومی,چارچوب نظری سلامت عمومی,خانواده و محیط خا,خانواده و محیط خانواده,فصل دوم پایان نامه سلامت عمومی,مبانی نظری سلامت عمومی دانلود فایل اصلی ادبیات نظری و پیشینه تحقیق سلامت عمومی ،خانواده ومحیط خانواده (فصل دوم )…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق مهارتهای مقابله ای و سبک های آن (فصل دوم پایان نامه)

  ادبیات نظری مهارتهای مقابله ای و سبک های آن,پیشینه پژوهش مهارتهای مقابله ای و سبک های آن,پیشینه تحقیق مهارتهای مقابله ای,چارچوب نظری مهارتهای مقابله ای و سبک های آن,فصل دوم پایان نامه مهارتهای مقابله ای و سبک های آن,مهارتهای مقابله…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش کیفیت خدمات مراکز آموزشی(فصل دوم)

  ادبيات نظري کیفیت خدمات,پيشينه پژوهش خدمات,پيشينه تحقيق کیفیت خدمات,پيشينه نظري کیفیت خدمات,چارچوب نظري کیفیت خدمات سروكوآل,دانلود مباني نظري کیفیت,فصل دوم کیفیت خدمات در مجتمع عای آموزشی,مباني نظري خدمات,مباني نظري و پيشينه پژوهش کیفیت خدمات دانلود فایل اصلی مبانی نظری و…

 • پاورپوینت ریاضی اول دبستان درس یازدهم

  پاورپوینت ریاضی اول دبستان درس یازدهم برچسب ها: پاورپوینت ریاضی اول دبستان درس یازدهم رفتن به سایت اصلی پاورپوینت ریاضی اول دبستان درس یازدهم دسته بندي : ریاضی جزئیات و دریافت گزارش فایل مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت ریاضی اول دبستان درس…

 • پیشینه و مبانی نظری اثر افزایش نرخ ارز یا کاهش ارزش پول ملی بر متغیرهای مهم اقتصاد کلان

  پیشینه و مبانی نظری اثر افزایش نرخ ارز یا کاهش ارزش پول ملی بر متغیرهای مهم اقتصاد کلان دانلود پیشینه و مبانی نظری اثر افزایش نرخ ارز یا کاهش ارزش پول ملی بر متغیرهای مهم اقتصاد کلان دسته بندي :…

 • کارآموزی آموزشگاه کامپیوتر

  آموزشگاه کامپیوتر,کارآموزی دانلود فایل اصلی کارآموزی آموزشگاه کامپیوتر از سایت دانلود فایل گزارش کارآموزی آموزشگاه کامپیوتر در حجم 50 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و در سه فصل :فصل اول : آشنایی با مکان کارآموزیفصل دوم:ارزیابی آموخته…