تاثيراستراتژي‌هاي تحول براثربخشي سازماني درشهرداري کاشان

تاثيراستراتژي‌هاي تحول براثربخشي سازماني درشهرداري کاشان

برچسب ها:
استراتژي تحول اثربخشي سازماني مدل ويزبرد مدل پارسونز تاثيراستراتژي‌هاي تحول براثربخشي سازماني درشهرداري کاشانپایان نامه تاثيراستراتژي‌هاي تحول براثربخشي سازماني درشهرداري کاشانپروژه تاثيراستراتژي‌هاي تحول براثربخشي سازماني درشهرداري کاشان

رفتن به سایت اصلی

تاثيراستراتژي‌هاي تحول براثربخشي سازماني درشهرداري کاشان

دسته بندي : مدیریت

جزئیات و دریافت
گزارش فایل

تحقیق حاضر با عنوان تاثيراستراتژي‌هاي تحول براثربخشي سازماني درشهرداري کاشان از سری تحقیق های رشته حسابداری
میباشد. این تحقیق در 108 صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.===================================================================================تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir===================================================================================قسمتهایی کوتاه از متن:چکيدهدر هر سازماني توان بالقوه پرورش نيافته اي وجود دارد که براي ايجاد تغييرات راهبردي در سازمان ميتوان از اين نيروي عظيم به نحو مطلوب استفاده کرد و اين توانايي را در راستاي اهداف و چشم انداز سازماني و رسيدن به اثر بخشي هدايت کرد. هدف پژوهش حاضر بررسي تاثير استراتژي هاي تحول بر اثربخشي سازماني در شهرداري کاشان مي باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردي و از لحاظ ماهيت و روش توصيفي به شمار مي رود. جامعه ي آماري پژوهش را کليه ي مديران شهرداري کاشان تشکيل داده اند. حجم جامعه از طريق سرشماري براي 124 نفر برآورد گرديد که در نهايت تعداد 92پرسشنامه جمع آوري شد. چهارچوب نظري اين پژوهش بر اساس پرسشنامه هاي استاندارد مدل ويزبورد(1976) واثر بخشي پارسونز(1979) ارائه شده است که با استفاده از دو پرسش نامه ي 28 سوالي به بررسي يک نمونه ي 92 تايي از مديران شهرداري کاشان پرداخته شده است. روايي پرسشنامه ها از طريق روايي محتوايي سنجيده شده است و براي کسب پايايي پرسشنامه ها از روش آلفاي کرونباخ استفاده شده است که پايايي آن براي پرسش نامه ي تحول 0.89 و براي پرسشنامه ي اثربخشي 0.86 است. اطلاعات بدست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS  در دو سطح آمار توصيفي و آمار استنباطي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. در سطح آمار استنباطي از آزمون کولموگروف (KS) استفاده شده است. نتايج آزمون فرضيات نشان داد که تمامي مولفه هاي استراتژي تحول بر روي اثربخشي سلزماني تاثير مثبت داشته که بر طبق مدل رگرسيون مولفه هاي اهداف و رهبري به ترتيب با مقادير ضريب بتاي 0.252 و 0.213 بيشترين قدرت پيش بيني را بر روي اثربخشي سازماني داشته و مولفه ي پاداش با مقدار ضريب بتاي 0.061 کمترين درصد پيش بيني را دارا مي باشند.مقدمهاهميت تغيير و تحول مثبت بر کسي پوشيده نيست چرا که نياز آينده است .سازمان‌هاي موفق در جهان امروز سازمان‌هايي هستند که تغيير و تحول را در چهارچوب تشکيلاتي خود بگنجانند . بر کسي پوشيده نيست که بنيان هر سازمان بر پايه برآورده سازي نيازها است و از آنجائيکه نياز انسان‌ها دائم در حال تغيير و يا ميل به سمت نياز جديد است بنابراين لزوم تحول در سازمان‌ها همواره ديده مي‌شود و احساس نياز به مديريت بر روي اين تحولات بيش از پيش خود را نشان مي‌دهد. سازمان‌ها براي آنكه به اهداف خود نائل شوند مجبورند با بخش‌ها و گروه‌هاي مختلف محيط خود ارتباط داشته و نيازهاي آن‌ها را تأمين كنند . بدين ترتيب مي‌توان گفت كه در واقع نه سازمان مي‌تواند خود را از محيط جدا كند و نه محيط مي‌تواند بدون سازمان زندگي كند. تغيير سازماني بي مقدمه صورت نمي¬گيرد. محرکهاي تغيير معمولا ار محيط سازماني يا بازارسرچشمه مي¬گيرند. اين محرکها مواردي از قبيل حرکات جسورانه رقبا،تکنولوژي جديد يا تغيير مقررات دولتي را در بر مي¬گيرند همچنين ناکارايي مدير مي تواند محرکي براي تغيير در سازمان باشد(نقوي ومدرسي ،????) .بارها اشاره شده است که تنها چيزي که در سازمانها ثابت است خود تغيير است .براي اداره تغيير ابتدا بايد لازم است که فرآيند تغيير را بشناسيم.سازمانها به عنوان يک کل و افراد به طور خاص دوست ندارند که کلمه تغيير را بشنوند ازنظر آنها تغيير داراي معاني ناخوشايندي است. مثل:اخراج،انتقال و ساختار، توزيع قدرت، سيستم هاي نظارتي. اهميت اين پنج حوزه تا آنجايي است که بقا سازمان بدون آنها امکان پذير نيست وتمام فعاليت هاي سازمان در درون اين پنج حوزه اتفاق ميافتند. فعاليت هريک از اين حوزه¬هااگرچه ويژه و خاص است اما در عين حال به يکديگر وابسته اند به طوري که فعاليتهاي متناقض و نامناسب در درون هريک از اين حوزهها منجر به عملکرد پايين يا شکست ميشود.(رومانلي و تاشمن  ،????) دو نيروي اساسي را که منجر به تغيير بنيادي  مي شود را شناسايي کردند:?- عملکرد پايين که ناشي از فقدان هماهنگي وسازگاري در بين فعاليت ¬هاي حوزه هاي مختلف است و درنظر نگرفتن جهت¬گيري استراتژيکي کلي و مناسب. ?- ايجاد جهت گيري جابه جايي وکاهش پرداخت.براي بسياري ازافراد تغيير استرس و تنش هايي را در محل کار ودر کارکنان ايجاد مي¬کند و اين امرباعث ميشود که آنها به مقابله با اين پديده برخيزند.(رابرت  ،????)تغيير يعني برداشتن يا گذاشتن يک چيز در محل ديگر. تغيير در سازمان ها نيز به اين معناست كه فعاليت هاي سازمان از وضعيت موجود به يک وضعيت متفاوت در مي آيد.فريدريک نيکولز تغيير را اين گونه تعريف مي کند: يک چيزي که از يک مکان به مکان ديگر انتقال داده مي شود انتقال از يک موقعيت مشکل سازبه يک موقعيت حل مساله.مفهوم تغيير سازماني از نظر (مارچ  ، ????) چيزي که ما تغيير سازماني مي¬ناميم مجموعه راه حل¬هايي ازگروههاي مختلف در درون يک سارمان است که به آن واکنش نشان مي¬دهند. نيروها و محرکهايي در محيط وجود دارندکه نياز به تغيير را افزايش مي¬دهند اين محرکها که شامل محرکهاي بيروني و دروني مي¬شوند عبارتند از محيط، الزامات بازار براي کسب و کار، الزامات سازماني، الزامات فرهنگي، ماهيت نيروي کار، تکنولوژي، شوکهاي اقتصادي، رقابت، روندهاي اجتماعي، سياست هاي جهاني، رفتار کارمندان و مديران، قالب ذهني رهبر و کارمندان. اکثر مديران با قلمروهاي بيروني نسبت به قلمروهاي دروني )فرهنگ، طرز فکر، رفتار ( آشناترهستند قلمروهاي دروني با وجود جديد بودنشان نزد اکثريت به اندازه قلمروهاي بيروني مهم هستنددر صورتي که رهبراندر قلمروهاي دروني دخالت نکنند وبگذارند که تغييرات برآمده از قلمروهاي بيروني به آنها جهت دهد تلاششان ناکام خواهد ماند.عمده کشمکش هاي برخاسته از تغيير نتيجه غفلت مديران از عوامل دروني در فرآيند تغيير است.همچنين عدم توجه به محرکهاي بيروني هم باعث شکست مي شود.(نقوي,اعرابي ،????). استراتژي با طيفـي كه يك سوي آن برنامـه ريزي استراتژيك و در سوي ديگر تفكر استراتژيك قرار دارد شناخته مي شود. در واقع اين دو رويكرد، نماينده دو مكتب متفاوت هستند؛برنامه ريزي استراتژيك به مكتب طرح ريزي(PS) تعلق دارد كه در آن تدوين استراتژي يك فرايند رسمي و سيستماتيك به شمار مي آيد و رويكرد تفكر استراتژيك بر مكتب يادگيــري(LS)  – كه در آن شكل گيري استراتژي يك روند تكوين در حين اجرا دانسته مي شود – استوار است. در برنامه ريزي استراتژيك بر توسعه متدولوژي ها و ابزار موثرتر برنامه ريزي تاكيد مي شود و در تفكر استراتژيك توسعه بصيرت استراتژيست محور اصلي كار است. صاحب نظران و طرفـداران هريك از اين مكتب ها به نقـاط قوت و كارآيي آن در عمل اشاره دارند، در برنامه ريزي استراتژيك، كار ساختار يافته است و گام به گام برنامه ريز را در راستاي دستيابي به مناسب ترين استراتژي ممكن هدايت مي كند، در حالي كه كار در تفكر استراتژيك فرايند ساختار يافته اي ندارد و صرفاً با مجموعه اي از توصيه ها و الگوهـاي مفهومـي پشتيبـــاني مي شود. از سوي ديگر، نظريه پردازان مكتب يادگيري، از عدم كارآيي رويكرد برنامه ريزي استراتژيك در تحولات سريع محيطي – جايي كه عمر عوامل موثر در موفقيت محدود است – سخن مي گويند و بر ضرورت آگاهي مستمر از رفتار بازار و پاسخگويي خلاقـانه به آن تاكيد مي كنند. (نقوي واعرابي ،????)فهرست مطالب:چکيده     1فصل اول: کليات تحقيق?-?)مقدمه 3?-?)بيان مسئله 5?-3)ضرورت پژوهش     71-4 )چارچوب نظري پژوهش           9?-5)اهداف پژوهش               101-5-1)هدف اصلي      111-5-2)اهداف فرعي      11?-6)سوالات پژوهش  111-7 )فرضيات تحقيق    121-7-1 )فرضيه اصلي    121-7-2)فرضيه هاي فرعي  121-8)متغير هاي پژوهش      121-8-1)متغير مستقل     121-8-2 )متغير وابسته   121-8-3)متغير تعديل کننده  13?-9)جامعه آماري و قلمرو پژوهش       131-9-1)قلمرو موضوعي      13?-9-2)قلمرو مکاني     131-9-3 ) قلمرو زماني   13?-10- روش تجزيه و تحليل اطلاعات و آزمون فرضيه ها 13?-10-?)روش تحقيق   13?-10-2 )روش گردآوري اطلاعات 14?-10-3)روش تجزيه و تحليل اطلاعات     14?-11)تعاريف نظري وعملياتي واژه ها و اصطلاحات 141-11-1)تعاريف نظري واژه ها و اصطلاحات         141-11-2)تعاريف عملياتي واژه ها و اصطلاحات       16فصل دوم: ادبيات و پيشينه تحقيق?-?)مقدمه 191-?-1)مفهوم استراتژي        20?-1-2)اصول و قواعد رقابت        21?-1-3)رويکردهاي استراتژي        212-1-3-1)رويکرد تجويزي          222-1-3-2)رويکرد توصيفي           222-1-4)فلسفه استراتژي        22?-1-5)تعريف استراتژي     222-1-6)فرصت هاي استراتژيک   23?-1-7)توسعه فرصت‌ها      24?-1-8)راهکار استراتژيک     252-1-9)استراتژي‌ها و پارادايم ها     262-1-10)پارادايم ها و فرصت‌ها     262-1-11)الگوي فرصت       272-1-12)مزايا و معايب       272-1-13)تعريف مديريت استراتژيك           282-1-13-1)ضرورت استفاده از مديريت استراتژيک 282-1-13-2)مزاياي مديريت استراتژيک    302-1-13-3)فرآيند مديريت استراتژيک     312-1-14)تدوين استراتژي 332-1-14-1)تكوين استراتژي      332-1-15)اجراي استراتژي  332-1-16)ارزيابي استراتژي 34?-1-16-1)موانع اجراي برنامه‌هاي استراتژيك         34?-1-17)تفکر استراتژيک     352-1-17-1)تفكر استراتژيك در مقايسه با برنامه‌ريزي استراتژيك     372-1-17-2)کارکرد تفکر استراتژ?ک     38?-1-17-3)خصوص?ات ?ک متفکر استراتژ?ک         38?-1-18)جايگاه موضوعات استراتژيک        392-1-19)متدولوژي برنامه ريزي استراتژيک پيشنهادي     402-1-20)ساختار تحليلي استراتژي اثربخش     512-2) تحول سازماني      522-2-1)ايجاد تحول        522-2-2)اهداف تحول سازماني        532-2-3) هدايت فرايند تحول سازماني          532-2-4) ضرورت تحول سازماني     542-2-5)فرآيند تحول در سازمان     552-2-6) اشتباهات تحول در سازمان‌ها          572-2-7)سطوح تغيير و تحول         592-2-8)مفاهيم تغيير       602-2-9) سطوح ايجاد تغيير در انسان‌ها         61?-2-10)انواع تغيير        632-2-11)سازمان‌هاي آينده     63?-2-12)مقاومت در برابر تغيير      64?-2-13)مديريت مقاومت در برابر تغيير       642-2-14)مدلهاي تغيير         652-2-14-1)الگوي مکعب يخي تغيير          662-2-14-2) الگوي سه سطحي تغيير           672-2-14-3)مدل تغيير و عملکرد سازماني «بورک و ليتوين»     682-2-14-4) مدل تغيير اثربخش کامينگز و اورلي     692-2-14-5) مدل تغيير جامع رالف کيلمن     712-2-14-6)-مدل تجزيه و تحليل جرياني جري و پوراس     722-2-14-7)مدل شش- خانه اي ويزبورد     732-3) استراتژي‌ها تغيير و تحول سازماني     752-3-1)استراتژي تغيير تکنولوژي     752-3-3)استراتژي تغيير ساختار      762-3-3)استراتژي تغيير وظايف     762-3-4)استراتژي تغيير نيروي انساني          762-3-5) علل مقاومت در برابر تغيير و تحول           77?-4)اثربخشي سازماني       792-4-1)معيارها و مقياس هاي اثربخشي سازماني     792-4-2)انواع رويکرد اثر بخشي 812-4-2-1) رويکرد مبتني بر هدف     812-4-2-2)پيش فرض هاي رويکرد نيل به هدف      822-4-2-3)رويکرد نيل به هدف در عمل      822-4-2-3-1)مسائل و مشکلات رويکرد نيل به هدف     832-4-2-3-2)فايده عملي رويکردنيل به هدف براي مديران     832-4-2-4) رويکرد مبتني بر تامين منابع سيستم         842-4-2-5)پيش فرض هاي رويکرد سيستمي     852-4-2-5-1)رويکرد سيستمي در عمل       852-4-2-5-2)مسائل و مشکلات رويکرد سيستمي  86 2-4-2-5-3)ارزش عملي رويکرد سيستمي براي مديران     862-4-2-6)رويکرد مبتني بر فرآيند دروني     862-4-2-7)رويکرد عوامل استراتژيک     872-4-2-7-1)رويکرد ذينفعان استراتژيک      872-4-2-7-2)پيش فرض هاي رويکرد ذينفعان استراتژيک     882-4-2-7-3)رويکرد ذينفعان استراتژيک در عمل     882-4-2-7-4)مسائل و مشکلات رويکرد ذينفعان استراتژيک در عمل     892-4-2-7-5)فايده عملي رويکرد ذينفع هاي استراتژيک براي مديران     90 2-4-2-8)رويکرد ارزش هاي رقابتي 902-4-2-8-1)پيش فرض هاي رويکرد رقابتي     902-4-2-8-2)رويکرد ارزش هاي رقابتي در عمل      912-4-2-8-3)مسائل و مشکلات رويکرد ارزش هاي رقابتي     922-4-2-8-4)ارزش عملي رويکرد ارزش هاي رقابتي براي مديران      92 2-4-2-9)کنترل انعطاف پذيري     932-4-3)دام‌هاي اثربخشي     952-5)مروري بر نحوه ي شکل گيري شهرداري        972-5-1)شهر     972-5-2)تعريف شهر       982-5-3)شهر در ايران      992-5-4)وظايف شهرداري در حوزه خدمات شهري، فرهنگي و اجتماعي     1002-5-5)وظايف شهرداري در حوزه اجتماعي و فرهنگي در وضعيت فعلي     1012-5-6)دستورالعمل اجرايي برنامه سوم راهبردي شهرداري کاشان          1032-5-6-1) بخش اول : تعاريف     1032-5-6-2)مفاد دستورالعمل تدوين برنامه استراتژيک ? ساله شهرداري کاشان       1072-5-6-3)مدل تدوين برنامه         1082-6)پيشينه تحقيق         1112-6-1)تحقيقات خارجي     1112-6-2)تحقيقات داخلي       113فصل سوم: روش تحقيق3- 1) مقدمه     1183- 2) نوع تحقيق          1183-3) روشها و ابزار گردآوري اطلاعات        1193-3-1) روش بررسي اسناد و مدارك         1193-3-2)روش ميداني     1193-4)مقياسهاي اندازه‌گيري متغيرها     1203- 5) مقياس اندازه‌گيري نگرشها     1203-6)طرح تحقيق           1203-6-1)هدف مطالعه     1213-6-2- نوع مطالعه      1213-6-3)ميزان دخالت محقق در پژوهش       1213-6-4)مكان بررسي: طبيعي و ساختگي       1213-6-5)واحد تجزيه و تحليل:‌افراد ، زوجها، گروهها، سازمانها         1213-6-6)افق زماني: بررسي مقطعي در برابر بررسي دوره‌اي     1223-6-7)جامعه و نمونه آماري مورد پژوهش     1223-6-8) حجم نمونه آماري     1223-6-9) ابزار پژوهش   1233- 6- 10) روش تجزيه و تحليل داده‌ها      1233-7) روشها و فنون آماري مورد استفاده براي تجزيه وتحليل مشاهدات 123 3-7-1)ثبات سنجه ها     1233-7-2) سازگاري دروني سنجه ها     1243-6-2) آزمون پايايي     1243-8) آزمون فرض نرمال بودن متغيرها:         125فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها4-1)مقدمه     1284-2) بررسي ويژگي‌هاي جمعيت شناختي     1284-2-1 )جنسيت     1284-2-2) تاهل     1294-2-3 )سن     1304-2-4 )تحصيلات         1314-3 ) آزمون فرضيات تحقيق         1324-3-1) آزمون فرضيه اصلي پژوهش          1324-3 – 2) آزمون فرضيه فرعي اول     1344-3-3) آزمون فرضيه فرعي دوم     1364-3-4 )آزمون فرضيه فرعي سوم     1374-3-5 )آزمون فرضيه فرعي چهارم     1394-3-6 )آزمون فرضيه فرعي پنجم     1414-3-7) آزمون فرضيه فرعي ششم     143فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات 5-1)مقدمه     1475-2)نتايج حاصل از آزمون فرضيات تحقيق     1475-2-1) نتايج حاصل از آزمون فرضيه اصلي     1475-2-2) نتايج حاصل از آزمون فرضيه اول     1485-2-3) نتايج حاصل از آزمون فرضيه دوم     1495-2-4) نتايج حاصل از آزمون فرضيه سوم     1505-2-5) نتايج حاصل از آزمون فرضيه چهارم 1515-2-6) نتايج حاصل از آزمون فرضيه پنجم     1515-2-7) نتايج حاصل از آزمون فرضيه ششم     1525-3) نتيجه گيري نهايي        1535-4) پيشنهادات تحقيق        1545-4-1) پيشنهادات کاربردي         1545-5)محدوديت هاي پژوهش    155منابع و ما خذ     156پيوست 162پرسشنامه استراتژي هاي تحول سازماني – با الهام ازمدل ويز بورد      164پرسشنامه استراتژي هاي تحول سازماني- مدل پار سونز 166چکيده لاتين 169

دسته بندی: مدیریت

تعداد مشاهده:
1625
مشاهده

کد فایل:11085
انتشار در:۱۳۹۶/۵/۹
حجم فایل ها:3436

اشتراک گذاری:

 قیمت:

14,500 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
استراتژي تحول اثربخشي سازماني مدل ويزبرد مدل پارسونز تاثيراستراتژي‌هاي تحول براثربخشي سازماني درشهرداري کاشانپایان نامه تاثيراستراتژي‌هاي تحول براثربخشي سازماني درشهرداري کاشانپروژه تاثيراستراتژي‌هاي تحول براثربخشي سازماني درشهرداري کاشان

 • پاورپوینت هنر و معماری صدر مسیحیت

  آشنایی با معماری صدر مسیحیت,پاورپوینت معماری مسیحیت,پاورپوینت هنر و معماری صدر مسیحیت,دانلود پاورپوینت هنر و معماری صدر مسیحیت,کلیسای سانتاکوستانستا,کلیسای قدیمی سن پیترو رم,نقش عمده معماری مسیحیت در معماری,هنر و معماری صدر مسیحیت دانلود فایل اصلی پاورپوینت هنر و معماری صدر…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق ابعاد پنج گانه شخصیت(فصل دوم پایان نامه)

  پرسشنامه 5 عاملی شخصیت,پرسشنامه شخصیت آیزنک,پرسشنامه شخصیتی,پرسشنامه نئو فرم بلند,پنج عامل شخصیت,پيشينه پژوهش 5عاملی شخصیت,پيشينه تحقيق عوامل شخصیت,تفسی,تفسیر آزمون نئو,دانلود مباني نظري ابعاد شخصیت,مباني نظري و پيشينه پژوهش ویژگیهای شخصیتی دانلود فایل اصلی مبانی نظری و پیشینه تحقیق ابعاد پنج…

 • پیشینه و مبانی نظری تحقیق بهره وری و ديدگاه هاي مختلف درباره بهره‌وری

  پیشینه و مبانی نظری تحقیق بهره وری و ديدگاه هاي مختلف درباره بهره‌وری دانلود پیشینه و مبانی نظری تحقیق بهره وری و ديدگاه هاي مختلف درباره بهره‌وری دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی…

 • طرح توجیهی و کارآفرینی احداث کارخانه تولید خمیر فلاف

  پروژه کارآفرینی تولید دستمال کاغذی,توجیه فنی کارخانه تولید خمیر فلاف,توجیه مالی راه اندازی شرکت خمیر فلاف,خرید پروژه کارآفرینی تولید خمیر فلاف,خرید طرح تولید خمیر,دانلود امکان سنجی تولید خمیر فلاف,طرح توجیهی تولید خمیر فلاف,طرح تولید پوشاک بچه دانلود فایل اصلی طرح…

 • پیشینه و مبانی نظری لکنت زبان

  پیشینه و مبانی نظری لکنت زبان دانلود پیشینه و مبانی نظری لکنت زبان دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل لکنت زبان توصيف و تعريف لكنت درمانگران و پژوهشگران ، لكنت را يكي از بيماريهاي…

 • پاورپوینت پروبیوتیک

  پاورپوینت پروبیوتیک دانلود پاورپوینت پروبیوتیک دسته بندي : صنایع غذایی جزئیات و دریافت گزارش فایل بخشی از متن پاورپوینت لاکتوباسیل‌ها، معروف‌ترین باکتری‌های مورد استفاده در لبنیات تخمیری هستند. این باکتری‌ها قادر به تبدیل قندها (شامل لاکتوز) و سایر کربوهیدرات‌ها به…

 • تحقیق اختلالات مادرزادی

  اختلالات مادرزادی دانلود فایل اصلی تحقیق اختلالات مادرزادی از سایت دانلود فایل تحقیق اختلالات مادرزادی در حجم 57 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و در پنج فصل  و با قسمتی از متن زیر: مطالعات داخل کشور در…

 • کند ذهنى کودکان

  کندذهنی,کودکان دانلود فایل اصلی کند ذهنى کودکان از سایت دانلود فایل تحقیق کند ذهنى کودکان در حجم 17 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با قسمتی از متن زیر:علل مربوط به حين تولدلحظه تولد و کيفيت آن…

 • ترجمه مقاله انگلیسی: کمانش صفحه ترک خورده تقویت شده

  Buckling of cracked,ترجمه مقاله Buckling of cracked,خرید ترجمه مقاله,دانلود ترجمه مقاله,دانلود ترجمه مقاله Buckling of cracked,کمانش,کمانش صفحه ترک خورده,مقاله انگلیسی,مقاله رشته مکانیک,مکانیک دانلود فایل اصلی ترجمه مقاله انگلیسی: کمانش صفحه ترک خورده تقویت شده از سایت دانلود فایل  عنوان مقاله…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعريف و تبيين مفهوم فلسفه

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعريف و تبيين مفهوم فلسفه دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعريف و تبيين مفهوم فلسفه دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل تعريف و تبيين مفهوم فلسفه بررسي سير…

 • پاورپوینت واحد تقطير مايعات گازی

  پاورپوینت واحد تقطير مايعات گازی برچسب ها: پاورپوینت واحد تقطير مايعات گازیعمليات تقطيرسيستم پالايش واحدهاي تقطير هدف واحد تقطیر مایعات گازینمودار فرایند تقطیر مراحل راه اندازی واحد تقطیرمحصولات واحد تقطیر رفتن به سایت اصلی پاورپوینت واحد تقطير مايعات گازی دسته…

 • پیشینه تحقیق عملکرد

  پیشینه تحقیق عملکرد دانلود پیشینه تحقیق عملکرد دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل ارزیابی عملکرد تعاریف تعاریف عملکرد تعریف ارزیابی تعریف ارزیابی عملکرد روش های ارزیابی عملکرد اهمیت و سودمندی ارزیابی عملکرد مبنای ارزیابی…

 • مبانی نظری و پیشینه نظریه اقتصادی قرارداد ها در بانکداری اسلامی

  مبانی نظری و پیشینه نظریه اقتصادی قرارداد ها در بانکداری اسلامی دانلود مبانی نظری و پیشینه نظریه اقتصادی قرارداد ها در بانکداری اسلامی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مقدمه 7 2 - 1حقوق…

 • مبانی نظری پیشینه تحقیق صندوق های سرمایه گذاری (فصل دوم)

  دانلود مبانی نظری پیشینه تحقیق صندوق های سرمایه گذاری (فصل دوم),مبانی نظری پیشینه تحقیق صندوق های سرمایه گذاری (فصل دوم),مبانی نظری صندوق های سرمایه گذاری (فصل دوم) دانلود فایل اصلی مبانی نظری پیشینه تحقیق صندوق های سرمایه گذاری (فصل دوم)…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق ابعاد شفافيت سود حسابداري

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق ابعاد شفافيت سود حسابداري دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ابعاد شفافيت سود حسابداري دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق ابعاد شفافيت سود حسابداري چكيده…

 • مبانی نظری و وپیشینه پژوهش جهانی شدن و تورم (فصل دوم)

  اثرات فرآيند جهاني شدن بر تورم در ايران,پایان نامه تاثیر جهانی شد,پیامد جهانی شدن اقتصاد بر تورم داخلی در ایران,پیشینه پژوهش نظریه های جهانی شدن و تورم,مبانی نظری جهانی شدن و تورم (فصل دوم),مبانی نظری و وپیشینه پژوهش جهانی شدن…

 • بررسی تاثیر مشارکت در تصمیم گیری بر تعهد سازمانی کارکنان

  بررسی تاثیر مشارکت در تصمیم گیری بر تعهد سازمانی کارکنان برچسب ها: مشارکت در تصمیم گیری تعهد سازمانی فرایندهای ارتباطی فرصت پیشرفت بررسی تاثیر مشارکت در تصمیم گیری بر تعهد سازمانی کارکنان احساس شایستگی رفتن به سایت اصلی بررسی تاثیر…

 • مبانی نظری مهرورزی وخشونت

  مبانی نظری مهرورزی وخشونت دانلود مبانی نظری مهرورزی وخشونت دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری مهرورزی وخشونت فــصـل دوم يافته‌هاي تحقيق ترور و تروریسم و نگاهی به ریشه‌های آن جنگ‌ای تاریخی قدمتی…

 • پاورپوینت جامع و کامل راه های جذب دانشجویان به نمـاز

  پاورپوینت جامع و کامل راه های جذب دانشجویان به نمـاز برچسب ها: پاورپوینت جامع و کامل راه های جذب دانشجویان به نمـازترسيم جذابيت‌هاي نماز رفتن به سایت اصلی پاورپوینت جامع و کامل راه های جذب دانشجویان به نمـاز دسته بندي…

 • بررسي تاثیر متغیرهای غیر مالی برون سازمانی

  بررسي تاثیر متغیرهای غیر مالی برون سازمانی برچسب ها: بورس اوراق بهادار سرمایه گذاری جذب سرمایه افراد حقیقیبررسي تاثیر متغیرهای غیر مالی برون سازمانیپایان نامه بررسي تاثیر متغیرهای غیر مالی برون سازمانیپروژه بررسي تاثیر متغیرهای غیر مالی برون سازمانی رفتن…

 • رساله معماری طراحی موزه کودک

  رساله معماری طراحی موزه کودک دانلود رساله معماری طراحی موزه کودک دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل دانلود پایان نامه معماری طراحی موزه کودک در قالب Word و 153صفحه و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ،دفاع…

 • چارچوب نظری و پیشینه تجربی پژوهش ذهن آگاهی یا حضور ذهن (فصل 2 پایان نامه)

  ادبیات نظری ذهن آگاهی pdf,پیشینه پژوهش ذهن آگاهی mindfulness,پیشینه تحقیق کتاب ذهن آگاهی,چارچوب نظری مقالات ذهن آگاهی,دانلود مباني,دانلود و خرید مبانی نظری تاریخچه ذهن آگاهی,مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)تکنیک های شناخت درمانی,مقاله حضور ذهن دانلود فایل اصلی چارچوب…

 • پایان نامه و رساله طراحی یادمان سهراب سپهری

  پایان نامه با موضوع رساله معماری طراحی کتابخانه عمومی,دانلود پایان نامه با موضوع رساله معماری رساله طراحی مرکز تربیت مربی,دانلود پروژه یادمان سهراب س,دانلود رساله کامل یادمان سهراب سپهری,رساله یادمان سهراب سپهری,مطالعات طراحی یادمان سهراب سپهری دانلود فایل اصلی پایان…

 • پکیج کامل جزوه + ویدئوهای درس سوم زبان یازدهم ( هنر و فرهنگ : art and culture )

  پکیج کامل جزوه + ویدئوهای درس سوم زبان یازدهم ( هنر و فرهنگ : art and culture ) برچسب ها: جزوه کامل زبان انگلیسی11جزوه کامل زبان 10 دبیرستانزبان انگلیسی 11 دبیرستان برای کنکورگرامر زبان انگلیسی11 برای کنکورجزوه زبان کنکور رفتن…

 • سوال و جواب جزای عمومی 1 پیام نور با پاسخ تشریحی

  سوال و جواب جزای عمومی 1 پیام نور با پاسخ تشریحی برچسب ها: دانلود جزوه حقوق جزای عمومیجزوه حقوق جزای عمومی 1دانلود سوالات حقوق جزای عمومیسوالات حقوق جزای عمومی 1دانلود سوالات حقوق جزا 1 پیام نورحقوق جزای عمومی 109358978227نگار زمانی…

 • پیشینه تحقیق خارجی و داخلی شایسته سالاری

  پیشینه تحقیق خارجی و داخلی شایسته سالاری دانلود پیشینه تحقیق خارجی و داخلی شایسته سالاری دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل پیشینه تحقیق شایسته سالاری 1 - 4 - 2 تحقیق های داخلي غفاريان…

 • رساله معماری طراحی بیمارستان عمومی

  پایان نامه با موضوع رساله طراحی بیمارستان عمومی,پایان نامه رساله طراحی بیمارستان عمومی,پایان نامه کارشناسی معماری,پایان نامه معماری,دانلود پایان نامه با موضوع رساله طراحی اقامتگاه بین راهی,دانلود رساله بیمارستان عمومی,رساله طراحی بیمارستان عمومی دانلود فایل اصلی رساله معماری طراحی بیمارستان…

 • کاراموزی عمران

  کاراموزی عمران برچسب ها: کاراموزی عمران رفتن به سایت اصلی کاراموزی عمران دسته بندي : عمران جزئیات و دریافت گزارش فایل دسته بندی: عمران تعداد مشاهده: 240 مشاهده کد فایل:30988 انتشار در:۱۳۹۷/۱۱/۱۵ حجم فایل ها:2481 اشتراک گذاری:  قیمت: 5,000 تومان…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق مدیریت تعارض

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق مدیریت تعارض دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق مدیریت تعارض دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشیه تحقیق مدیریت تعارض مبانی نظری وپیشیه تحقیق مدیریت تعارض مقدمه مراحل تعارض…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع تیپ صحیح گاو

  دانلود پاورپوینت با موضوع تیپ صحیح گاو برچسب ها: پاورپوینت درسی تیپ صحیح گاو پاورپوینت درسی گاو پاورپوینت دانشگاهی تیپ صحیح گاو پاورپوینت دانشگاهی گاو پاورپوینت پایان نامه تیپ صحیح گاو پاورپوینت پایان نامه گاو دانلود پاورپوینت تیپ صحیح گاو…

 • پیشینه و مبانی نظری گوشت و تغذیه

  پیشینه و مبانی نظری گوشت و تغذیه دانلود پیشینه و مبانی نظری گوشت و تغذیه دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق گوشت وتغذیه فصل دوم : پيشينه تحقيق اهميت گوشت…

 • آشنایی با قلب انسان ، عملکرد آن و بیماری های قلبی

  قلب دانلود فایل اصلی آشنایی با قلب انسان ، عملکرد آن و بیماری های قلبی از سایت دانلود فایل تحقیق آشنایی با قلب انسان ، عملکرد آن و بیماری های قلبی در حجم 73 صفحه و در قالب word و…

 • پیشینه و مبانی نظری ساختار سرمایه و هزینه تأمین مالی ،عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه

  پیشینه و مبانی نظری ساختار سرمایه و هزینه تأمین مالی ،عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه دانلود پیشینه و مبانی نظری ساختار سرمایه و هزینه تأمین مالی ،عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و…

 • تحقیق بررسی رابطه آگاهی از راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و باورهای هوشی با انگیزش پیشرفت دانشجویان

  پایان نامه آگاهی از راهبردهای خودتنظیمی,پایان نامه انگیزش پیشرفت,پروژه یادگیری خودتنظیمی,تحقیق بررسی رابطه آگاهی از راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و باورهای هوشی با انگیزش پیشرفت دانشجویان,مقاله باورهای هوشی,مقاله یادگیری خودتنظیمی,یادگیری خود تن دانلود فایل اصلی تحقیق بررسی رابطه آگاهی از راهبردهای…

 • تحقیق: آشنایی با انواع چوب ها

  تحقیق: آشنایی با انواع چوب ها برچسب ها: تحقیق: آشنایی انواع چوب رفتن به سایت اصلی تحقیق: آشنایی با انواع چوب ها دسته بندي : مهندسی کشاورزی جزئیات و دریافت گزارش فایل عنوان تحقیق: آشنایی با انواع چوب هافرمت: WORDتعداد…