تدوین و آزمون مدل انگیزشی برای تصمیم به ترک یا ادامه تحصیل دانش آموزان

تدوین و آزمون مدل انگیزشی برای تصمیم به ترک یا ادامه تحصیل دانش آموزان

برچسب ها:
نظريه تعيين گري شخصيمدل انگيزشيتدوین و آزمون مدل انگیزشی برای تصمیم به ترک یا ادامه تحصیل دانش آموزاننظريه ي ارزيابي شناختيترك تحصيل و عوامل مربوط به آننظريه ي يكپارچگي ارگانيسمينظريه ي نيازهاي بنياديسبك هاي انگيزشي معلمنظريه ي يادگير

رفتن به سایت اصلی

تدوین و آزمون مدل انگیزشی برای تصمیم به ترک یا ادامه تحصیل دانش آموزان

دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی

جزئیات و دریافت
گزارش فایل

تحقیق حاضر با عنوان تدوین و آزمون مدل انگیزشی برای تصمیم به ترک یا ادامه تحصیل دانش آموزان از سری تحقیق های رشته روانشناسی
میباشد. این تحقیق با گرایش مشاوره در 160 صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.قسمتهایی کوتاه از متن:چكيدههدف از پژوهش حاضر تدوين و آزمون يك مدل انگيزشي براي تصميم دانش آموزان به ترك يا ادامه تحصيل از دبيرستان بر مبناي نظريه تعيين گري شخصي بر روي دانش آموزان روستايي پسر اول دبيرستان شهرستان اقليد مي باشد. در پژوهش حاضر، نمونه اي 192 نفري از دانش آموزان پسر اول دبيرستان مورد بررسي قرار گرفتند. اين پژوهش متغيرهاي انگيزشي كه بيانگر قصد دانش آموزان به ادامه تحصيل يا ترك تحصيل بود را مورد بررسي قرار داد. در اين پژوهش از نمونه گيري تصادفي ساده استفاده شد و براي سنجش متغيرها از شش سازه مكنون – ادراك حمايت معلم از خود پيروي، ارزش ادراك شده تحصيل، انگيزش خود تعيين شده، شايستگي ادراك شده، عملكرد تحصيلي و تصميم به ادامه تحصيل استفاده شد.براي تجزيه و تحليل داده ها از روش تحليل معادلات ساختاري با استفاده از نرم افزار ليزرل و همچنين از روش رگرسيون چند متغيري براي تحليل مسير داده ها استفاده شد.تحليل مسير اطلاعات پرسشنامه اي نشان داد كه حمايت از خود مختاري توسط معلم و ارزش ادراك شده تحصيل در كلاس درس به طور غير مستقيم از طريق ارتباط با عملكرد تحصيلي و شايستگي ادراك شده باعث تمايل آنان به ادامه تحصيل مي شود.مقدمهدر طول دهه‌ي گذشته مطالعه‌‌ي فرايندها و پويايي‌هاي انگيزشي توجه تجربي فزاينده‌اي را در حوزه‌ي روانشناسي به خود جلب کرده است.این درحالی است بررسي‌هاي مختلف نشان داده‌اند که علاقه‌ي طبيعي کودکان به يادگيري و پرداختن به آن در طول سال‌هاي مدرسه کاهش پيدا مي‌کند که اغلب نيز تاثير منفي بر پيشرفت تحصيلي آنها مي‌گذارد. برخي از پژوهشگران مدعي هستند که اين وضع حداقل تا حدودي به علت روش معلمان و رويکرد مدرسه به فرايند يادگيري است(مورفي  و الکساندر ، 2000؛ پينتريچ ، 2000). نظريه‌ي تعيين‌گري شخصي (SDT) ‌،(دسي و رايان، 1985؛ رايان و دسي، b2000) يکي از نظريه‌هايي است که مي‌تواند به ما در روشن ساختن اين موضوع که چگونه محيط مدرسه و سبک انگیزشی معلمان، نمره و انگيزش کودکان و نوجوانان را تحت تاثير قرار مي‌دهد، کمک کند.SDT فرض مي‌کند که همه‌ي انسانها به دنبال برآورده ساختن سه نياز بنيادي خود هستند که اساس ماهيت و کيفيت درگير شدن  را در هر حيطه تشکيل مي‌دهند (دسي و رايان، 1985). اين نيازها عبارتند از : نياز به خود پيروي  که تمايل افراد به درگير شدن در فعاليت‌ها به انتخاب خود و منشاء رفتار خود بودن را نشان مي‌دهد (دوچارمز ، 1968؛ دسي و رايان، 1985). نياز به وابستگي  که شامل احساس پيوند با ديگران، يا احساس تعلق داشتن به محيط اجتماعي است (باميستر  و لييري ، 1995؛ دسي و رايان، 1985). و نياز به شایستگی  که به تمايل افراد براي تعامل تاثير گذار با محيط، و تجربه‌ي احساس موثر بودن در ايجاد نتايج دلخواه و جلوگيري از رويدادهاي ناخواسته اشاره دارد (دسي و رايان، 1985؛ ادموندز ، نتومانیس  و ال. دودا ، 2008).  به طور سنتي پژوهشگران SDT بيشتر به بررسي کيفيت انگيزش يادگيرندگان علاقه‌مند بوده‌اند. کيفيت انگيزش  به نوع انگيزش زيربنايي رفتار يادگيري اشاره مي‌کند، که مي‌توان آن را از کميت، مقدار يا سطح انگيزش که يادگيرندگان براي يک فعاليت يادگيري مشخص نشان مي‌دهند، متمايز ساخت (رايان و دسي،b 2000؛ ون‌استينکيست ، لنز ). در رویکردی به انگیزش که در آموزش و پرورش مفید نشان داده است بیان می شود که رفتار می تواند به صورت درونی یا به صورت بیرونی برانگیخته باشد (دسی و رایان، 1985).  انگيزش دروني  با مشارکت جستن در يک فعاليت به خاطر لذت ذاتي آن سر و کار دارد (رايان و دسي، 2000). انگيزش بيروني  زماني است که فرد براي به دست آوردن بازده‌هايي که از خود فعاليت جدا هستند در آن درگير مي‌شود (رايان و دسي، 2000).  انگیزش بیرونی را مي‌توان در چهار انگيزه‌ي مشخص از هم متمايز کرد. اين انگيزه‌ها شامل “تنظیم بيروني “، ” تنظیم درون فکني شده “،” تنظیم هویت یافته ” و ” تنظیم يکپارچه ” است (دسي، رايان، 1985؛ رايان و کانل، 1989). کم خود پيروترين شکل انگيزش بيروني در تنظیم بيروني است يعني زماني که فرد براي بدست آوردن پاداشهاي بيروني يا براي اجتناب از تنبيه در فعاليتي درگير مي‌شود (دسي و رايان، 1985). در تنظیم درون فکني شده افراد به علت فشار دروني، احساس گناه يا شرم به يک فعاليت مشغول مي‌شوند (رايان و دسي، 2000). تنظیم هویت یافته زماني ديده مي‌شوند که افراد به اين دليل در يک فعاليت شرکت مي‌کنند که مشارکت در آن را براي رشد شخصي خود با اهميت مي‌دانند. در اين نوع تنظیم از آنجايي که به فعاليت بها داده مي‌شود رفتار بواسطه انتخاب انجام مي‌گيرد و خود تعيين شده است. تنظیم يکپارچه زماني رخ مي‌دهند که تنظیم هویت یافته به طور کامل با خود  تلفيق گشته‌اند و با ساير ارزشها و نيازهاي فرد هماهنگ شده‌اند. تحت تنظیم يکپارچه، رفتار نيز بواسطه‌ي انتخاب و به اين دليل انجام مي‌گيرد که با ساير جنبه‌هاي خود نظير نيازها و ارزش‌هاي فرد هماهنگ است (ون‌استينکيست، لنز و دسي، 2006). دسی ورایان (1985) مفهوم انگیزشی سومی را پیش کشیدند که برای ارایه ی توضیح کامل تر انگیزش آدمی ضروری است. این مفهوم ناانگيختگي  است که به حالت فقدان هر گونه توجه به درگيري در رفتار مورد نظر اشاره دارد.  پژوهش‌هاي SDT همچنين بر محيط بين فردي و اثرات آن بر انگيزش خود پيرو و کنترل شده نيز توجه داشته‌اند. بافت‌هاي اجتماعي (مثل جو کلاس درس) با توجه به ميزاني که حمايت کننده‌ي انگيزش خود پيروي يا کنترل کننده هستند، مشخص مي‌شوند، پژوهش‌ها نشان داده‌اند که بافت‌هاي حمايت کننده‌ي خود پيروي انگيزش خود پيرو را افزايش مي‌دهند در حالي که بافت‌هاي کنترل کننده از انگيزش خود پيرو مي‌کاهند و انگيزش کنترل شده را افزايش مي‌دهند (براي مثال، دسي، اقراري ، پاتريک  و لئون ، 1994؛ گرولنيک  و رايان، 1987). سطح انگیزش و شایستگی ادراک شده دانش آموزان می تواند تصمیم به ترک تحصیل و وضعیت بعدی آنها را پیش بینی کند. نظریه ی تعیین گری شخصی و پژوهش های انجام گرفته پیشنهاد می کنند که با تشویق شایستگی ادراک شده و تعیین گری شخصی دانش آموزان می توان آنها را به ادامه تحصیل ترغیب کرد (ایسن من، 2007). والرند، فورتییر و گوای (1997) معتقدند انگیزش، و به ویژه انگیزش خود تعیین شده، متغیر کلیدی در پیش بینی ترک تحصیل از دبیرستان است، علاوه بر این بافت های اجتماعی نیز نقش بنیادی را در فرایند ترک تحصیل بازی می کند.انگیزش یکی از نیرومند ترین تعیین کننده های موفقیت یا شکست دانش آموزان در مدرسه است (رایان و کانل، 1989). یک عامل شناخته شده در متون انگیزشی تفاوت های بالقوه ی موجود در روابط میان متغیرهای آموزشی در مناطق روستایی و شهری است. برای مثال محققان اندکی به بررسی این موضوع پرداخته اند که  مدل های انگیزش تحصیلی دانش آموزان روستایی چگونه از مدل هایی که برای دانش آموزان مناطق شهری تدوین و آزمون شده اند تفاوت پیدا می کنند (هاردر و همکاران، 2003). علی رغم نیازهای ویژه ی مدارس روستایی و شرایط اختصاصی آنها، مدارس روستایی گروههای هستند که در متون پژوهشی کمتر به آنها پرداخته شده است (گاندارا ، گوتیرز  و اُهارا ، 2001). تنها کمتر از شش درصد از پژوهش ها بر روی نمونه های روستایی انجام گرفته اند (هاردر و سالیوان ، 2006). روستاها می توانند منجر به انزوای اجتماعی گردند و بر روی نتایج مرتبط با تحصیل و یادگیری تاثیر بگذارد (هاردر، 2007) با این حال تعمیم نتایج پژوهش های غیر روستایی به محیط های روستایی صورت گرفته است بی آنکه تناسب  آنها تایید شده باشد (کولدارسی  و کب ، 1996).     علی رغم این نادیده انگاشتن نسبی، تحقیقات روستایی مهم هستند زیرا مدارس روستایی اغلب با محدودیت های منابع اجتماعی و اقتصادی مواجه هستند از این رو دانش آموزان روستایی را در معرض خطر برای انگیزش کم و فقدان موفقیت تحصیلی قرار می دهد (هاردر و ریو، 2003).فهرست مطالب تدوین و آزمون مدل انگیزشی برای تصمیم به ترک یا ادامه تحصیل دانش آموزان به شرح زیر می باشد:چکیدهفصل اول: كليات پژوهشمقدمه    2بيان مسئله    5اهميت و ضرورت انجام تحقيق    14اهداف تحقيق    14فرضيه تحقيق    15تعاريف متغيرها و اصطلاحات    15فصل دوم: ادبيات و پيشينه پژوهشمقدمه    18پيشينه نظري    18نظريه ي تعيين گري شخصي    18نظريه ي ارزيابي شناختي     22نظريه ي يكپارچگي ارگانيسمي     25نظريه ي جهت گيري علي    26نظريه ي نيازهاي بنيادي    27ديالكتيك ارگانيسمي    28نيازهاي روانشناختي و انگيزش دروني    30دروني سازي انگيزش بيروني: نيازها و خود تنظيمي يكپارچه    32بافت هاي اجتماعي    36زماني كه نيازها ارضا نمي شوند    39سبك هاي انگيزشي معلم    41ارتباط SDT با ساير نظريه ها    43نظريه ي يادگيري اجتماعي    43نظريه رواني    46ترك تحصيل و عوامل مربوط به آن    49عوامل موثر بر افت تحصيلي    49عوامل فردي    49عوامل مربوط به خانواده    51عوامل مربوط به همسالان    54عوامل مربوط به مدرسه    55عوامل مربوط به كار    58عوامل مربوط به جامعه    59مداخلات خود تعيين گري: پايه ريزي براي اتمام مدرسه    59مداخلات خود تعيين گري    63دستورالعمل حامي خود تعيين گري    65به كارگيري مهارت هاي خود مختاري براي اهداف دانش آموزان    68نمونه هايي از رفتارهاي حامي استقلال معلم در كلاس هاي آموزشي    68پيشينه پژوهشي    71تحقيقات انجام شده در داخل كشور    71تحقيقات انجام شده در خارج از كشور    72فصل سوم: روش اجراي پژوهشطرح پژوهش    81جامعه آماري    81نمونه و روش نمونه گيري    81ابزار گردآوري اطلاعات    81روش اجرا    84روش تحليل داده ها    84فصل چهارم: تحليل داده هاالف: يافته هاي توصيفي    86 يافته هاي استنباطي    96خلاصه مدل    97فصل پنجم: بحث و نتيجه گيريخلاصه تحقيق    105بحث و نتيجه گيري    106محدوديت ها    110پيشنهادات    112منابع فارسي    113منابع انگليسي    114 پيوست ها    135الف) پرسشنامه ها    136ب) شاخص هاي برازش مدل پيشنهادي با استفاده از نرم افزار AMOS    145ج) شاخص هاي برازش مدل با استفاده از نرم افزار LISREL    147

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده:
1881
مشاهده

کد فایل:9387
انتشار در:۱۳۹۶/۴/۱
حجم فایل ها:431

اشتراک گذاری:

 قیمت:

22,000 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
نظريه تعيين گري شخصيمدل انگيزشيتدوین و آزمون مدل انگیزشی برای تصمیم به ترک یا ادامه تحصیل دانش آموزاننظريه ي ارزيابي شناختيترك تحصيل و عوامل مربوط به آننظريه ي يكپارچگي ارگانيسمينظريه ي نيازهاي بنياديسبك هاي انگيزشي معلمنظريه ي يادگير

 • پیشینه و مبانی نظری تحقیق نقش آلودگی زباله های دفن شده بر محیط زیست

  پیشینه و مبانی نظری تحقیق نقش آلودگی زباله های دفن شده بر محیط زیست دانلود پیشینه و مبانی نظری تحقیق نقش آلودگی زباله های دفن شده بر محیط زیست دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش…

 • پاورپوینت تغذيه نوزاد با شير مادر

  پاورپوینت تغذيه نوزاد با شير مادر برچسب ها: راهنمای تغذیه با شیر مادر وزارت بهداشتتغذیه با شیر مادر pptفواید تغذیه با شیر مادرعلائم سیر نشدن نوزاد با شیر مادرعلت سیر نشدن نوزاد باشیر مادرعلائم کافی نبودن شیر مادردانلود کتاب مجموعه…

 • ادبیات نظری تحقیق واژه، واژه های پایه، واژه گزینی در کشورهای مختلف

  ادبیات نظری تحقیق واژه، واژه های پایه، واژه گزینی در کشورهای مختلف دانلود ادبیات نظری تحقیق واژه، واژه های پایه، واژه گزینی در کشورهای مختلف دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل اهمیت واژه ويلكينز…

 • ادبیات تحقیق و سوابق پژوهشی تعاریف و مدلهای اکتساب تکنولوژی (فصل دوم پایان نامه)

  ادبیات تحقیق و سوابق پژوهشی تعاریف و مدلهای اکتساب تکنولوژی,پيشينه پژوهش مفهوم تكنولوژي,پيشينه تحقيق شيوه هاي اكتساب تكنولوژي,چارچوب نظري اكتساب تكنولوژي,فصل دوم پایان نامه اکتساب تکنولوژی,مباني نظري مدل‌های اكتساب تكنولوژي دانلود فایل اصلی ادبیات تحقیق و سوابق پژوهشی تعاریف و…

 • پاورپوینت درباره درخودماندگی(اوتیسم)

  پاورپوینت درباره درخودماندگی(اوتیسم) دانلود پاورپوینت درباره درخودماندگی(اوتیسم) دسته بندي : پزشکی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات:  فایل پاورپوینت درباره بیماری اوتیسم،در حجم 16 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن:  (Autism) نوعی اختلال رشدی است که با رفتارهای ارتباطی، کلامی…

 • پاورپوینت معماري دوره ساسانيان

  پاورپوینت معماري دوره ساسانيان برچسب ها: معماری دوره ساسانیpdfتاریخچه معماری ساسانیانمعروف ترین بنای به جا مانده از ساسانیانمعماری هخامنشیکتاب معماری ساسانیطاق کسریکاخ سروستانتخت جمشید در دوره ساسانیان رفتن به سایت اصلی پاورپوینت معماري دوره ساسانيان دسته بندي : برنامه ریزی…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع طراحي فرايند جوشكاري انفجاري صفحات برنج و فولاد

  دانلود پاورپوینت با موضوع طراحي فرايند جوشكاري انفجاري صفحات برنج و فولاد برچسب ها: جوشکاری انفجاری pdfتحقیق جوشکاری انفجاریجوشکاری انفجاری پاورپوینتجوشکاری انفجاری چیستدانلود مقاله جوشکاری انفجاریفیلم جوشکاری انفجاریجوش انفجاری مس رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع طراحي فرايند…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق شواهد وقضاوت حرفه ای حسابرس

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق شواهد وقضاوت حرفه ای حسابرس دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق شواهد وقضاوت حرفه ای حسابرس دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق شواهد وقضاوت حرفه ای حسابرس…

 • ادبیات نظری پژوهش تعریف و ابعاد خودپنداره (فصل دوم)

  ادبیات نظری پژوهش تعریف و ابعاد خودپنداره (فصل دوم) برچسب ها: ادبیات نظری پژوهش تعریف ابعاد خودپنداره (فصل دوم) رفتن به سایت اصلی ادبیات نظری پژوهش تعریف و ابعاد خودپنداره (فصل دوم) دسته بندي : مبانی نظری جزئیات و دریافت…

 • طراحی دیوار حائل

  طراحی دیوار حائل دانلود طراحی دیوار حائل دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل طراحی دیوار حائل فهرست معرفیطراحی دیوار حائل بصورت مثال عددیمحاسبه نیروهابررسی پایداری سازهطراحی پاشنهطراحی تنه ازدیوار حایل به منظور پایداري در مقابل فشار جانبی…

 • پاورپوینت جامع و کامل آشنایی با اثرات زیست محیطی طرح های آب و خاک و توسعه پایدارمحیط زیست

  پاورپوینت جامع و کامل آشنایی با اثرات زیست محیطی طرح های آب و خاک و توسعه پایدارمحیط زیست برچسب ها: پاورپوینت جامع و کامل آشنایی با اثرات زیست محیطی طرح های آب و خاک و توسعه پایدارمحیط زیستآشنایی با برخی…

 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق راهبردهای شناختی تنظیم هیجان

  آموزش تنظیم هیجان,ادبیات نظری نظریه های تنظیم هیجان,پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان,پیشینه پژوهش تنظیم هیجان چیست,تنظیم هیجان=pdf,چارچوب نظری تنظیم هیجان doc,سوابق پژوهشی تنظیم شناختی هیجان چیست,مبانی نظری تعریف تنظیم شناختی هیجان,نگین فایل دانلود فایل اصلی دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق…

 • دانلود طرح توجیهی و کارآفرینی تولید و مونتاژ کولر گازی

  پروژه کارافرینی تولید کولر گازی,تولید کولر گازی,خط تولید کولر گازی,دانلود طرح توجیهی تولید کولر گازی,طرج کارافرینی تولید کولر,طرح توجیهی تولید کولر,طرح توجیهی کولر گازی,طرح کسب و کار تولید کولر گازی,نگین فایل دانلود فایل اصلی دانلود طرح توجیهی و کارآفرینی تولید…

 • پیشینه و مبانی نظری صادرات

  پیشینه و مبانی نظری صادرات دانلود پیشینه و مبانی نظری صادرات دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل صادرات وضعیت اقتصادی ، سیاسی جهان پس از جنگ جهانی دوم و به ویژه در دو دهه…

 • ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده از دیدگاه مشتریان هتل های 4 و 5 ستاره

  ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده از دیدگاه مشتریان هتل های 4 و 5 ستاره برچسب ها: كيفيت خدمات موارد ملموس قابليت اعتماد پاسخگويي قابليت اطمينان همدلي بهاي خدمات مدل سروکوالارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده از دیدگاه مشتریان هتل های 4…

 • پاورپوینت آریتمی های قلبی

  پاورپوینت آریتمی های قلبی برچسب ها: انواع آریتمی های قلبی با شکلآریتمی های قلبی pdfپاورپوینت آریتمی های قلبیتشخیص آریتمی قلبیداروهای آریتمی قلبیآریتمی قلبی pvcآریتمی قلبی afآریتمی های خطرناک قلبی رفتن به سایت اصلی پاورپوینت آریتمی های قلبی دسته بندي :…

 • ادبيات نظري درمان اضطراب اجتماعی

  ادبيات نظري درمان اضطراب اجتماعی دانلود ادبيات نظري درمان اضطراب اجتماعی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل اضطراب اجتماعی تعامل با دیگران ، لازمه بقاء انسان است ، چرا که بدون ارتباط اجتماعی ،…

 • دانلود پرسشنامه حساسیت خانواده به فرزند

  آزمون حساسیت خانواده به فرزند,الگوهای تربیتی والدین,پرسشنامه آزمون حساسیت خانواده به فرزند,پرسشنامه حساسیت بین فردی,پرسشنامه حساسیت خانواده,حساسیت به فرزند,دانلود پرسشنامه حساسیت,شیوه های فرزندپروری دانلود فایل اصلی دانلود پرسشنامه حساسیت خانواده به فرزند از سایت دانلود فایل دانلود پرسشنامه حساسیت خانواده…

 • پاورپوینت نظام های تامین اجتماعی

  پاورپوینت نظام های تامین اجتماعی برچسب ها: نظام های تامین اجتماعیکارکردهای تامین اجتماعینظام های مرتبط و مکمل تامین اجتماعی محدودیت های مالی رفتن به سایت اصلی پاورپوینت نظام های تامین اجتماعی دسته بندي : علوم اجتماعی جزئیات و دریافت گزارش…

 • پاورپوینت با موضوعآناتومی انسانی

  پاورپوینت با موضوعآناتومی انسانی دانلود پاورپوینت با موضوعآناتومی انسانی دسته بندي : پزشکی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: پاورپوینت آناتومی انسانی تعداد اسلاید:184 قابل ویرایش.   بخشی از اسلایدها: §فصل اول : آشنایی با آناتومی §فصل دوم : سلول…

 • پاورپوینت در مورد معماری قاجاریه

  پاورپوینت در مورد معماری قاجاریه دانلود پاورپوینت در مورد معماری قاجاریه دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل از اواخر دوره صفویه تا اواسط سلطنت ناصرالدین شاه به علت آشفتگی های موجود و جنگ های پی در پی…

 • مطالعات معماری کلینیک و بیمارستان

  مطالعات معماری کلینیک و بیمارستان دانلود مطالعات معماری کلینیک و بیمارستان دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل مطالعات معماری کلینیک و بیمارستان فهرست : فصل اول : تاریخچهفصل دوم : تعاریف فصل سوم : ضوابط فصل چهارم…

 • پاورپوینت زبان برنامه نویسی جاوا

  پاورپوینت زبان برنامه نویسی جاوا دانلود پاورپوینت زبان برنامه نویسی جاوا دسته بندي : کامپیوتر و IT جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت زبان برنامه نویسی جاوا ، در حجم 19 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن: تاریخچه…

 • پیشینه و مبانی نظری شناخت و رفتار درمانی

  پیشینه و مبانی نظری شناخت و رفتار درمانی دانلود پیشینه و مبانی نظری شناخت و رفتار درمانی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق شناخت ورفتار در مانی تاريخچه : درمان…

 • پاورپوینت منبع شناسی طبّ اسلامی

  پاورپوینت منبع شناسی طبّ اسلامی برچسب ها: طب اسلامی تبریزیانطب اسلامی چیستسایت طب اسلامیفروشگاه طب اسلامیطب اسلامی قمتلگرام طب اسلامیمرکز طب اسلامی قمکتاب طب اسلامی رفتن به سایت اصلی پاورپوینت منبع شناسی طبّ اسلامی دسته بندي : پزشکی جزئیات و…

 • پاورپوینت منشور مرمت و حفظ میراث شهری کشورهای اسلامی

  پاورپوینت منشور مرمت و حفظ میراث شهری کشورهای اسلامی برچسب ها: دانلود پاورپوینت منشور مرمت و حفظ میراث شهری کشورهای اسلامیمنشور مرمت و حفظ میراث شهری پاورپوینت منشور مرمت شهریمنشور مرمت و حفظ میراث شهری کشورهای اسلامیOICپاورپوینت آشنایی با منشور…

 • مطالعات و رساله معماري طراحی فرهنگسرای هنر صنايع دستي

  برنامه فیزیکی طراحی معماري فرهنگسرای هنر صنايع دستي,پایان نامه معماري فرهنگسرای هنر صنايع دستي,رساله معماري طراحی فرهنگسرای هنر صنايع دستي,طراحی معماري فرهنگسرای هنر صنايع دستي,ظوابط و استانداردهای ط,مطالعات معماري طراحی فرهنگسرای هنر صنايع دستي دانلود فایل اصلی مطالعات و رساله…

 • پیشینه و مبانی نظری بهزیستی روان شناختی

  پیشینه و مبانی نظری بهزیستی روان شناختی دانلود پیشینه و مبانی نظری بهزیستی روان شناختی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل پیشینه و مبانی نظری بهزیستی روان‌شناختی امروزه دیدگاه جدیدی در علوم وابسته به…

 • تحقیق بررسی مطالعه ارتباط نقد شوندگی دارایی ها با سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

  پایان نامه نقد شوندگی,پروژه بررسی سودآوری در شرکتها,تحقیق بررسی مطالعه ارتباط نقد شوندگی دارایی ها با سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس,مبانی نظری نقدشوندگی دارایی ها,مقاله ارتباط نقد شوندگی دارایی ها با سودآوری شرکت ها دانلود فایل اصلی تحقیق…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق بازارهای مالی،سرمایه ای،پولی وسود سهام پیش بینی شده

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق بازارهای مالی،سرمایه ای،پولی وسود سهام پیش بینی شده دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق بازارهای مالی،سرمایه ای،پولی وسود سهام پیش بینی شده دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل فهرست مطالب :…

 • پاورپوینت علوم تجربی فصل دهم /درون آشیانه

  پاورپوینت علوم تجربی فصل دهم /درون آشیانه برچسب ها: پاورپوینت فصل دهم درون آشیانه رفتن به سایت اصلی پاورپوینت علوم تجربی فصل دهم /درون آشیانه دسته بندي : زیست شناسی جزئیات و دریافت گزارش فایل مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت فصل دهم…

 • مبانی نظری و سوابق پژوهشی تعاریف و مفاهیم بازاریابی بانکی (فصل دوم)

  پيشينه پژوهش ضرورت بازاریابی بانک ها,پيشينه تحقيق بازاریابی اجتماعی بانک,پيشينه نظري روشهای نوین بازاریابی بانکی,جذب مشتر,چارچوب نظري بازاریابی بانکی pdf,مباني نظري بازاریابی خدمات بانکی,مبانی نظری و سوابق پژوهشی تعاریف و مفاهیم ارزش مشتری و یادگیری محوری (فصل دوم پایان نامه)…

 • چارچوب نظری و پیشینه تجربی پژوهش ذهن آگاهی یا حضور ذهن (فصل 2 پایان نامه)

  ادبیات نظری ذهن آگاهی pdf,پیشینه پژوهش ذهن آگاهی mindfulness,پیشینه تحقیق کتاب ذهن آگاهی,چارچوب نظری مقالات ذهن آگاهی,دانلود مباني,دانلود و خرید مبانی نظری تاریخچه ذهن آگاهی,مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)تکنیک های شناخت درمانی,مقاله حضور ذهن دانلود فایل اصلی چارچوب…

 • بررسی ارتباط میان وضعیت صورتهای مالی واثربخشی سرمایه گذاری درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار

  سرمایه گذاری,صورتهای مالی دانلود فایل اصلی بررسی ارتباط میان وضعیت صورتهای مالی واثربخشی سرمایه گذاری درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار از سایت دانلود فایل تحقیق بررسی ارتباط میان وضعیت صورتهای مالی و اثربخشی سرمایه گذاری  در شرکتهای پذیرفته شده…

 • بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و اعتماد سازمانی در اداره آب و فاضلاب استان

  بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و اعتماد سازمانی در اداره آب و فاضلاب استان برچسب ها: اعتماد سازمانی سلات سازمانی یکپارچگی سازمانی نفوذ مدیریت ملاحظه گری ساخت دهی پایان نامه بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و اعتماد سازمانی در اداره…