دانلود مقاله مطالعه ویژگی هاي کیفی پودر گوجهفرنگی در دو نوع خشک کن پایلوتی

دانلود مقاله مطالعه ویژگی هاي کیفی پودر گوجهفرنگی در دو نوع خشک کن پایلوتی

برچسب ها:
دانلود مقاله مطالعه ویژگی هاي کیفی پودر گوجهفرنگی نوع خشک پایلوتی

رفتن به سایت اصلی

دانلود مقاله مطالعه ویژگی هاي کیفی پودر گوجهفرنگی در دو نوع خشک کن پایلوتی

دسته بندي : گوناگون

جزئیات و دریافت
گزارش فایل

صنایع تبدیلی گوجهفرنگی کشور رتبه پنجم را در زمینه فرآوري محصول گوجهفرنگی در جهان داشـته و یکـی از مزیتهاي صادراتی محسوب میشود. براي افزایش درآمد کـشاورزان و تثبیـت اشـتغال در ایـن واحـدها لازم اسـت کـه فرآوردههاي جدید از جمله پودر گوجهفرنگی در کنار محصول اصلی رب تولید شود. در این تحقیـق مطالعـاتی بـر روي تولید پودر گوجهفرنگی انجام شده واثر روشهاي خشک شدن، در کیفیت پودر تولید شده و رنگ محصول بررسی شـده است. پودر گوجهفرنگی به صورت خشک شده با هوا و با استفاده از دو نـوع خـشککـن تولیـد شـده اسـت. از دو نـوع خشککن (کابینی و خورشیدي) استفاده شده و شرایط بهینه غلظت محلولها و زمان فرآیند تعیین شد. کیفیـت محـصول خشک شده با معیارهاي مختلف از جمله ، لیکوپن، قابلیت آبگیري مجدد و میزان قهوهاي شدن محصول بررسی شد. پس از مقایسه موارد ارزیابی، بهترین نمونه پودرگوجهفرنگی، نمونه تهیه شده با خشککن کابینی انتخـاب شـد کـه از کیفیـت بالاتري برخوردار بود. در صورت حذف یارانههاي انرژي روش خورشیدي از نظر هزینه تولید قابل بررسی خواهد گرفت. کلید واژه: پودر گوجه فرنگی،خشک کن کابینی، خشک کن خورشیدي، قابلیت آبگیري مجدد، لیکوپن -۱مقدمه یکی از قدیمیترین روشهاي نگهداري مواد غذائی، خشک کردن میباشد. در اکثر سیستمهاي خشک کردن مـواد غذائی، هواي گرم از روي بستر حاوي مواد غذائی مرطوب عبور داده میشوند. گردش هواي گرم، رطوبت تبخیر شـده از محصول خشک شده را به بیرون از خشککن انتقال میدهد. در فرآیند خشک کردن کاهش رطوبت از طریـق انتقـال هـمزمان حرارت و جرم انجام میشود. انتقال حرارت از فضاي پیرامون به مادهي غذایی، موجب تبخیر رطوبت سـطحی مـی- شود. همچنین رطوبت میتواند از درون جسم به سطح محصول منتقل و سپس تبخیر شود، و یـا در درون محـصول و درحالتی میان بخار –مایع، تبخیر گردد، و به صورت بخار به سطح محصول آید. .(۱) مقدار رطوبت نهائی محصول خشک شده به نوع ماده غذائی بستگی دارد. محصولات غذائی خشک شده معمولاً ۵ الی ۸ درصد رطوبت دارند. با خشک کردن وزن و حجم ماده غذایی کاهش یافته و هزینه حمل و نقل و انبارداري کـاهشمییابد. براي افزایش مدت نگهداري، سهولت در حمل و نقل وحفظ کیفیت، ماده غذایی بسته بندي میشود. خشک کردن سبب تخریب کیفیت خوراکی و ارزش تغذیهاي ماده غذایی شده و بایستی نوع دستگاه خشککـن و شرایط حرارتی به صورتی انتخاب شود تا آسیب کمتري به کیفیت ماده غذائی برسد گوجهفرنگی را میتوان مانند سایر میوهها و سبزیجات به روشهاي مختلف خشک کـرد. کیفیـت گوجـهفرنگـیخشک شده بستگی به پارامترهاي زیادي بستگی دارد، از جمله این عوامل میتوان به نوع واریته، مقـدار کـل مـاده جامـد (بریکس) در میوه تازه، رطوبت هوا، اندازه قطعات گوجه، دماي هوا و سرعت و راندمان سیستم خشک کـردن دارد. دبـی جرمی خشک کردن روي کیفیت نهائی محصول خشک شده مؤثر است. انواع مختلفی از خشککن ها در مقیاس صنعتی براي گوجهفرنگی استفاده میشوند، اما برخی از آنها که استفاده از آنها معمول است، شامل خشککنهاي پاششی، خشککن کابینی، خشککنهاي تونلی، خشککن خورشیدي، خشککـن انجمادي، خشککن غلطکی و خشککن کفی می باشند. در خشککن پاششی ازماده اولیه رب در یک مرحله محصول خشک آماده بستهبندي تولید می شود .بـا توجـه بـه اینکه رب گوجهفرنگی محـصولی اسـت کـه در حالـت گـرم، متمایـل بـه چـسبناکی و نرمـی بـوده و بـه علـت ویژگـی ترموپلاستیکی حتی وقتی خشک شود حالت کیکی میگیرد و بطور کلی میتوان گفت که بسختی در خـشککـن پاشـشی خشک می-شود .(۹) خشککنهاي کابینی معمولاً براي عملیات خشک کردن در مقیاس پایین استفاده میشوند. در خشککـن کـابینی ماده غذایی روي سینیهایی در لایههاي نسبتاً نازك تا چند سانتیمتر قرار می گیرد. هواي تازه ورودي بـه کابینـت توسـط فن با عبور از روي هیترها و از اطراف سینیهاي مواد غذایی عبور کرده و خارج مـیشـود در ایـن حالـت هـوا بـصورت غیرمستقیم حرارت داده میشود.براي تولید در مقیاس بالاازخشککنهاي تونلی با سینیهاي طویل اسـتفاده مـیشـود کـهسینیها روي یک واگن و ریل حرکت میکنند. این خشککنها براي خشک کردن انواع سبزيها و میـوه-هـا و از جملـه گوجهفرنگی بکار می روند.((۳خشککنهاي خورشیدي بر اساس نوع انرژي مصرفی و تجهیزات بکار رفته در آن به سه دسته، خـشککـنهـاي خورشیدي طبیعی، خشککنهاي خورشیدي ترکیبی و خشککنهاي خورشیدي کمکی تقسیم میشوند.خشککنهايخورشیدي ترکیبی، از فن براي عبور جریان هوا از محفظـه خـشککـن اسـتفاده مـیشـود وشـامل یـک کلکتـور خورشیدي و یک دمنده براي ایجاد جریان هوا در درون محفظه خشککـن مـی-باشـد. بـدلیل سـادگی و ارزانـی از ایـن خشککن-ها بیشتر استفاده میشود ۸)و(۱۰ خشککنهاي انجمادي براي تولید مواد غذایی با کیفیت و ارزش بالا استفاده میشـود. اولـین بـار در سـال ۱۹۶۰براي تولید غذاي فضانوردان توسط ناسا استفاده شد .(۱۴) در استفاده از این خشککنها براي مواد غذایی در داخل کشور نیز مطالعات و کارهاي پژوهشی مختلفی روي محصولات کشاورزي انجام شده است که از جمله به استفاده از ایـن روشبراي خشک کردن زعفران میتوان اشاره کرد ۵)و.(۶ در روش غلطکی پودر تهیه شده به علت اثرات جاذبالرطوبـهاي و ترموپلاسـتیکی آن خاصـیت آبگیـري کمـی خواهـدداشت. سطح پودر بدست آمده شفاف و شیشهاي میشود که علت آن به خاطر سطح داغ غلطک خشک کننـده مـیباشـد. روش خشک کردن به طریقه تولید کف نیز براي تولید پودر گوجهفرنگی بکار برده شده است. در ایـن روش آب گوجـه-فرنگی را به وسیله وارد کردن هوا تبدیل به کف کرده و آن را در سینی قرار داده و در خشککننده تحت خـلأ قـرار مـی- دهند .(۲)در این تحقیق از دو نوع خشککن خورشیدي و کابینی پایلوتی استفاده شده است. انواع پودر گوجهفرنگی پودر گوجهفرنگی با وزن و حجم کمتر، بستهبندي ارزان، ماندگاري و عمر مفید زیاد شرایط مناسبی را براي عرصهاین محصول میتواند فراهم کند، سه نوع پودر گوجهفرنگی بصورت تجاري توسط تولیدکنندههاي مختلفی در جهان از جمله چین و هند و … تولید میشود. نوع اول به پودر گوجهفرنگی خشک شده با هوا معروف است که از آسیاب کردن گوجهفرنگی خشک شده باهواي گرم تهیه میشود. با توجه به طولانی بودن زمان فرآیند خشک کردن در این روش و براي حفظ کیفیت محصول، از پیش تیمارهاي مختلف شیمیایی استفاده میشود. قیمت این نوع پودر کیلویی ۱-۴ دلار متغیر است. نوع دوم پودر خشک شده به روش پاششی معروف میباشد،که از خشک کردن رب در خشک کنهاي پاششی حاصل میشود. قیمت این نوع پودر کیلویی ۴-۷ دلار متغیر است. نوع سوم ،پودري است که به روش خشککردن انجمادي تولید میشود. این پودر براي مصارف خاص از جمله تولید غذاي کودك و… استفاده میشود و قیمتجهانی آن از ۱۰تا ۱۰۰ دلار متغیر میباشد.در این تحقیق پودر گوجهفرنگی نوع اول تولید شده است.

دسته بندی: گوناگون

تعداد مشاهده:
220
مشاهده

کد فایل:14692
انتشار در:۱۳۹۶/۸/۲۸
حجم فایل ها:535

اشتراک گذاری:

 قیمت:

14,000 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
دانلود مقاله مطالعه ویژگی هاي کیفی پودر گوجهفرنگی نوع خشک پایلوتی

 • پاورپوینت نحوه تولید کامل قطعات اویل پمپ

  پاورپوینت نحوه تولید کامل قطعات اویل پمپ برچسب ها: پاورپوینت نحوه تولید کامل قطعات اویل پمپ رفتن به سایت اصلی پاورپوینت نحوه تولید کامل قطعات اویل پمپ دسته بندي : فنی و حرفه ای جزئیات و دریافت گزارش فایل مشخصات…

 • بررسی عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش در سازمان مسکن و شهرسازی

  بررسی عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش در سازمان مسکن و شهرسازی برچسب ها: رفتن به سایت اصلی بررسی عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش در سازمان مسکن و شهرسازی دسته بندي : مدیریت جزئیات و دریافت گزارش فایل بررسی…

 • پاورپوینت معرفی و ارزیابی جایگذاری بتن بدون قالب بندی جهت ترمیم و بهسازی سازه ها

  پاورپوینت معرفی و ارزیابی جایگذاری بتن بدون قالب بندی جهت ترمیم و بهسازی سازه ها برچسب ها: پاورپوینت معرفی و ارزیابی جایگذاری بتن بدون قالب بندی جهت ترمیم و بهسازی سازه ها(ACI) تعریف شاتکریت از نظر موسسه بین المللیتاریخچه شاتکریتشاتکریت…

 • تحقیق کراهت

  کراهت دانلود فایل اصلی تحقیق کراهت از سایت دانلود فایل تحقیق کراهت در حجم 66 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با فهرست مطالب زیر:فهرست عناوینفصل اول : مقدمه1- تعریف کراهت1-1- تعریف لغوی1-2- تعریف اصطلاحی2- فرق کراهت…

 • پاورپوینت در مورد دوپینگ

  پاورپوینت در مورد دوپینگ دانلود پاورپوینت در مورد دوپینگ دسته بندي : تربیت بدنی جزئیات و دریافت گزارش فایل بخشی از متن فایل : امروزه شرکت درمسابقات ورزشی، کسب مدال طلا و ایستادن بر سکوی قهرمانی از آمال و آرزوهای…

 • پیشینه و مبانی نظری تحقیق تدریس مشارکتی

  پیشینه و مبانی نظری تحقیق تدریس مشارکتی دانلود پیشینه و مبانی نظری تحقیق تدریس مشارکتی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مقدمه 9 2 - 1 بخش اول : مقدمات 10 2 - 1…

 • جزوه دستنویس دکتر محمدزاده - درس شبکه پیچیده پویا

  جزوه,دانشگاه ملارد,دانلود جزوه,دانلود جزوه شبکه پویا,دانلود جزوه شبکه پیچیده پویا,دکتر محمدزاده,شبکه پویا,کارشناسی ارشد,محمدزاده دانلود فایل اصلی جزوه دستنویس دکتر محمدزاده - درس شبکه پیچیده پویا از سایت دانلود فایل عنوان جزوه : جزوه دستنویس دکتر محمدزاده - درس شبکه پیچیده پویااین…

 • پاورپوینت برنامه ریزی و کنترل پروژه

  پاورپوینت برنامه ریزی و کنترل پروژه دانلود پاورپوینت برنامه ریزی و کنترل پروژه دسته بندي : صنایع جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت برنامه ریزی و کنترل پروژه، در حجم 280 اسلاید قابل ویرایش و کامل. در این…

 • پاورپوینت بررسی حقوق و پاداش مدیران اجرایی

  اثر برنامه های حقوق و پاداش بر روش حسابداری,برنامه حقوق و پاداش مدیران اجرایی,تئوری حقوق و پاداش مدیران اجرایی,دانلود پاورپوینت حقوق و پاداش مدیران اجرایی,دلیل هایی برای اجرای برنامه های مبتنی بر سود خالص,نقش ریسک در حقوق و پاداش مدیران…

 • پروپوزال رابطه سبک های دلبستگی و سرسختی با خودباوری اجتماعی

  خودباوری,دلبستگی,سرسختی دانلود فایل اصلی پروپوزال رابطه سبک های دلبستگی و سرسختی با خودباوری اجتماعی از سایت دانلود فایل پروپوزال رابطه سبک های دلبستگی و سرسختی با خودباوری اجتماعی در حجم 29 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و…

 • پیشینه و مبانی نظری تحقیق انگیزش

  پیشینه و مبانی نظری تحقیق انگیزش دانلود پیشینه و مبانی نظری تحقیق انگیزش دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل انگیزش ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻧﮕﻴﺰﺵ ، ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﺑﺸﺮﻱ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﻭ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ…

 • قالب پاورپوینت آماده حرفه ای

  قالب پاورپوینت آماده حرفه ای دانلود قالب پاورپوینت آماده حرفه ای دسته بندي : گوناگون جزئیات و دریافت گزارش فایل قالب پاورپوینت زیر بنای طراحی پاورپوینت است که از اهمیت بسیاری برخوردار است. هرچند نرم افزار پاورپوینت دارای قابلیت ها…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق اهداف عمده حسابداری و گزارشهای حسابداری (فصل دوم پایان نامه)

  ادبیات نظری گزارشهای حسابداری و اهداف عمده حسابداری,پیشینه تحقیق اهداف عمده حسابداری و گزارشهای حسابداری,چارچوب نظری گزارشهای حسابداری و,فصل دوم پایان نامه اهداف عمده حسابداری و گزارشهای حسابداری,مبانی نظری اهداف عمده حسابداری و گزارشهای حسابداری دانلود فایل اصلی مبانی نظری…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع تنظیم خانواده

  دانلود پاورپوینت با موضوع تنظیم خانواده برچسب ها: درس تنظیم خانوادهتنظیم خانواده چیستتنظیم خانواده در دانشگاهتنظیم خانواده و جمعیتتنظیم خانواده pdfکتاب تنظیم خانوادهجزوه تنظیم خانوادهمقاله جمعیت و تنظیم خانواده رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع تنظیم خانواده دسته…

 • بررسی تأثير سازه ها و متغيرهاي تأخيري بر ساختار سرمايه

  بررسی تأثير سازه ها و متغيرهاي تأخيري بر ساختار سرمايه برچسب ها: بررسی تأثير سازه ها و متغيرهاي تأخيري بر ساختار سرمايهمبانی نظری ساختار سرمایهتأمین مالی و ساختار سرمایهدیدگاه سود خالص عملیاتیعوامل تعیین کننده ساختار سرمایهنرخ رشد شرکتپروژه حسابداریاوراق بهادار…

 • پاورپوینت تعریف انسان از نظر دانشمندان و دیدگاههای مختلف

  پاورپوینت تعریف انسان از نظر دانشمندان و دیدگاههای مختلف برچسب ها: پاورپوینت تعریف انسان از نظر دانشمندان و دیدگاههای مختلف رفتن به سایت اصلی پاورپوینت تعریف انسان از نظر دانشمندان و دیدگاههای مختلف دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی…

 • پاورپوینت دستور زبان فارسی(فعل)

  پاورپوینت دستور زبان فارسی(فعل) برچسب ها: پاورپوینت دستور زبان فارسی(فعل) رفتن به سایت اصلی پاورپوینت دستور زبان فارسی(فعل) دسته بندي : تاریخ و ادبیات جزئیات و دریافت گزارش فایل مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت دستور زبان فارسی(فعل)قالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 27قسمتی از…

 • دانلود پرسشنامه بیگانگی شغلی

  آزمون بیگانگی شغلی,ارزیابی بیگانگی در کار,ارزیابی بیگانگی شغلی,پرسشنامه از خودبیگانگی,پرسشنامه استاندارد,پرسشنامه بیگانگی,پرسشنامه بیگانگی از کار,پرسشنامه بیگانگی شغلی,دانلود پرسشنامه,دانلود پرسشنامه استاندارد سنجش بیگانگی شغلی,نگین فایل دانلود فایل اصلی دانلود پرسشنامه بیگانگی شغلی از سایت دانلود فایل دانلود پرسشنامه  بیگانگی شغلی در…

 • ارزشیابی برنامه های آموزشی وزارت جهاد کشاورزی در حوزه آموزش های بلند مدت از دیدگاه مدیران

  ارزشیابی برنامه های آموزشی وزارت جهاد کشاورزی در حوزه آموزش های بلند مدت از دیدگاه مدیران برچسب ها: ارزشیابی برنامه های آموزشی وزارت جهاد کشاورزی در حوزه آموزش های بلند مدت از دیدگاه مدیرانپایان نامه ارزشیابی برنامه های آموزشی وزارت…

 • ادبیات نظری تحقیق و سوابق پژوهشی تعاریف و تکنیک های خلاقیت (فصل دوم پایان نامه)

  ادبیات نظری تحقیق و سوابق پژوهشی تعاریف و انواع استراتژی رقابتی (فصل دوم پایان نامه),پيشينه پژوهش روش های خلاقیت تیمی,پيشينه تحقيق انواع روش های خلاقیت تیمی,چارچوب نظ,فصل دوم پايان نامه تکنیک های خلاقیت اسکمپر,مباني نظري تکنیک های خلاقیت در کارافرینی…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق مفاهیم نگرش به تبلیغات اینترنتی (فصل دوم)

  پيشينه پژوهش مفهوم و تاریخچه تبلیغات اینترنتی,پيشينه تحقيق دیدگاه های دانشمندان درباره تبلیغات اینترنتی,دانلود ادبیات نظری و پیشینه تحقیق مفاهیم ومولفه ها ی فراشناخت,فصل دوم پايان نامه ت,مباني نظري نظریه ها و ابعاد تبلیغات اینترنتی دانلود فایل اصلی ادبیات نظری…

 • پاورپوینت جایگاه برنامه نویسی در جهان

  پاورپوینت جایگاه برنامه نویسی در جهان دانلود پاورپوینت جایگاه برنامه نویسی در جهان دسته بندي : کامپیوتر و IT جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت آشنایی با جایگاه برنامه نویسی در جهان ، در حجم 26 اسلاید قابل…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش اثرات سالخوردگی بر بازدارندگی توسعه اقتصادی اجتماعی روستاها

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش اثرات سالخوردگی بر بازدارندگی توسعه اقتصادی اجتماعی روستاها دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش اثرات سالخوردگی بر بازدارندگی توسعه اقتصادی اجتماعی روستاها دسته بندي : عقیدتی سیاسی جزئیات و دریافت گزارش فایل پیش درآمد 18…

 • پیشینه و مبانی نظری طرحواره های ناسازگار اولیه

  پیشینه و مبانی نظری طرحواره های ناسازگار اولیه دانلود پیشینه و مبانی نظری طرحواره های ناسازگار اولیه دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل چارچوب نظری پایان نامه در مورد طرحواره های ناسازگار اولیه طرحواره…

 • پاورپوینت شيمی مواد غذايی

  پاورپوینت شيمی مواد غذايی برچسب ها: شیمی مواد غذایی pdfشیمی مواد غذایی chemistryجزوه شیمی مواد غذاییکتاب شیمی مواد غذاییتجزیه مواد غذاییمیکروبیولوژی مواد غذاییدانلود رایگان کتاب شیمی مواد غذایی دکتر حسن فاطمیسوربیتول در صنایع غذایی رفتن به سایت اصلی پاورپوینت شيمی…

 • پیشینه و مبانی نظری تحقیق کارآفرینی سازمانی در شرکت های کوچک و متوسط

  پیشینه و مبانی نظری تحقیق کارآفرینی سازمانی در شرکت های کوچک و متوسط دانلود پیشینه و مبانی نظری تحقیق کارآفرینی سازمانی در شرکت های کوچک و متوسط دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل 2…

 • گزارش کاراموزي رشته حسابداري،مقايسه ي يافته هاي علمي دوره کارداني با کار عملي در شرکت سيم و کابل

  گزارش کاراموزي رشته حسابداري،مقايسه ي يافته هاي علمي دوره کارداني با کار عملي در شرکت سيم و کابل برچسب ها: گزارش کاراموزي شركت سيم كابل ابهرکاراموزي شركت سيم كابل ابهرکارورزي شركت سيم كابل ابهردانلود گزارش کارآموزي شركت سيم كابل ابهرشركت…

 • تحقیق بررسی تدوین برنامه بازاریابی در راستای افزایش فروش

  پایان نامه بازاریابی برای فروش بیشتر,پایان نامه بررسی تدوین برنامه بازاریابی در راستای افزایش فروش,پروژه بررسی تدوین برنامه بازاریابی در راستای افزایش فروش,تحقیق بررسی تدوین برنامه بازاریابی در راستای افزایش فروش,مبانی نظری برنامه بازاریابی دانلود فایل اصلی تحقیق بررسی تدوین…

 • پاورپوینت ژئوتکستایل

  آشنایی با ژئوتکستایل,پاورپوینت آشنایی با ژئوتکستایل و کاربردهای آن,پاورپوینت ژئوتکستایل,دانلود پاورپوینت ژئوتکستایل,ژئوتكستايل هاي غير منسوج,ژئوتكستايل هاي منسوج,ژئوتکستایل,مكانيزم عملكرد ژئوتكستايل دانلود فایل اصلی پاورپوینت ژئوتکستایل از سایت دانلود فایل توضیحات:فایل پاورپوینت آشنایی با ژئوتکستایل و کاربردهای آن ، در حجم 29…

 • گزارش عملکرد مدیریت در آموزشگاه پسرانه

  عملکرد مدیریت دانلود فایل اصلی گزارش عملکرد مدیریت در آموزشگاه پسرانه از سایت دانلود فایل تحقیق گزارش عملکرد مدیریت در آموزشگاه پسرانه در حجم 34 صفحه و در قالب word  و قابل ویرایش و در 6 فصل کامل و تنها…

 • ادبیات نظری تحقیق موارد ابطال اسناد رسمی به حکم قانون، قانون ملی شدن جنگلها، زارعین صاحب اراضی نسقی

  ادبیات نظری تحقیق موارد ابطال اسناد رسمی به حکم قانون، قانون ملی شدن جنگلها، زارعین صاحب اراضی نسقی دانلود ادبیات نظری تحقیق موارد ابطال اسناد رسمی به حکم قانون، قانون ملی شدن جنگلها، زارعین صاحب اراضی نسقی دسته بندي :…

 • قوانین مربوط به کالبد شهر در قانون شهرداری

  قوانین مربوط به کالبد شهر در قانون شهرداری دانلود قوانین مربوط به کالبد شهر در قانون شهرداری دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل حقوق و قوانین شهریموضوع: قوانین مربوط به کالبد شهر در قانون شهرداری فهرست مقدمهقوانین…

 • بررسی رابطه بین مدیریت استراتژيک منابع انسانی و عملکرد شرکت های تولیدی شهرستان رشت

  بررسی رابطه بین مدیریت استراتژيک منابع انسانی و عملکرد شرکت های تولیدی شهرستان رشت برچسب ها: عملکرد مدیریت استراتژيک منابع انسانی شرکت های تولیدیپایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت استراتژيک منابع انسانی و عملکرد شرکت های تولیدی شهرستان رشتپروژه بررسی…

 • بررسی نقش دوستی های قبل از ازدواج در رضایت مندی زناشویی

  زناشویی دانلود فایل اصلی بررسی نقش دوستی های قبل از ازدواج در رضایت مندی زناشویی از سایت دانلود فایل تحقیق بررسی نقش دوستی های قبل از ازدواج در رضایت مندی زناشویی در حجم 43 صفحه و در قالب word و…

 • بررسی تأثیر رسانه های اجتماعی و سیستم مدیریت مشتری محور بر عملکرد ارتباط با مشتری

  بررسی تأثیر رسانه های اجتماعی و سیستم مدیریت مشتری محور بر عملکرد ارتباط با مشتری برچسب ها: مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتری (eCRM ) قابلیت اجتماعی CRM عملکرد ارتباط با مشتری فن آوری رسانه های اجتماعیپایان نامه بررسی تأثیر رسانه…