مقایسه ی مولفه های نابرابری آموزشی بر اساس مکتب انتقادی با مولفه های نابرابری آموزشی در نظام آموزشی

مقایسه ی مولفه های نابرابری آموزشی بر اساس مکتب انتقادی با مولفه های نابرابری آموزشی در نظام آموزشی

برچسب ها:
تحقیق بی عدالتیمقاله نابرابری آموزشینظام آموزشی ایرانمکتب انتقادیمقایسه ی مولفه های نابرابری آموزشی بر اساس مکتب انتقادی با مولفه های نابرابری آموزشی در نظام آموزشینظريه هاي كلاسيك جامعه شناسيماركسيست هاي ساختارگرا و اختيارگرانظريه باز

رفتن به سایت اصلی

مقایسه ی مولفه های نابرابری آموزشی بر اساس مکتب انتقادی با مولفه های نابرابری آموزشی در نظام آموزشی

دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی

جزئیات و دریافت
گزارش فایل

تحقیق حاضر با عنوان مقایسه ی مولفه های نابرابری آموزشی بر اساس مکتب انتقادی با مولفه های نابرابری آموزشی در نظام آموزشی از سری تحقیق های رشته علوم تربیتی میباشد. این تحقیق با گرایش فلسفه تعلیم وتربیت در 229 صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.قسمتهایی کوتاه از متن:چکیدههدف این پژوهش عبارت از شناسایی علل و عوامل ایجادکننده ی نابرابری آموزشی در نظام آموزشی ایران و مقایسه ی آن با مولفه های نابرابری آموزشی بر اساس مکتب انتقادی بود. این پژوهش در پارادایم کیفی و در دو بخش اسنادی و مصاحبه انجام گرفت. بخش اسنادی بررسی آرا و نظریات پائولو فریره به منظور استخراج مولفه های نابرابری آموزشی بود و بخش مصاحبه با معلمان دبیرستان های شهر شیراز و متخصصان تعلیم-وتربیت صورت گرفت. در بخش مصاحبه، داده ها به روش مصاحبه ی عمیق گردآوری شدند که در آن افراد مورد مطالعه به شیوه ی هدفمند و با توجه به اصل نمونه گیری با حداکثر تنوع و با رعایت اصل اشباع شدگی انتخاب شدند و در بخش اسنادی، استخراج مولفه ها بر اساس آرا و نظریات پائولو فریره از بررسی چهار اثر وی یعنی آموزش ستمدیدگان، آموزش شناخت انتقادی، کنش فرهنگی برای آزادی، آموزش در جریان پیشرفت و به ویژه دو اثر آموزش ستمدیدگان و آموزش شناخت انتقادی با شیوه ی تحلیل استقرایی انجام گرفت. در ادامه نقاط اشتراک و افتراق مولفه های استخراج شده در جدولی تناظری ارایه گردید. پژوهش گر برای تجزیه و تحلیل داده ها در هر دو بخش از تحلیل محتوای استقرایی با رویکرد تئوری داده مبنا بهره گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که عوامل ایجادکننده ی نابرابری در نظام آموزشی ایران و مکتب انتقادی هر دو از یک ریشه برمی-خیزند. عوامل نابرابری آموزشی از دیدگاه مصاحبه شوندگان نشات گرفته از جامعه بود که در جامعه نیز نظام-های فرهنگی، اجتماعی، آموزشی، سیاسی و اقتصادی عوامل نابرابری را شکل می دادند. نظام آموزشی نیز با ساختار متمرکز موجود خود عوامل نابرابری را ایجاد می کند. از دیدگاه فریره، نابرابری ها و بی عدالتی ها برخاسته از جامعه است که در جامعه نیز نظام های مختلف در شکل گیری بی عدالتی ها و نابرابری ها دخیل اند و نظام آموزشی در جهت حفظ نابرابری‌های موجود عمل می کند؛ ازاین رو با توجه به تعریف متفاوت نابرابری آموزشی از دیدگاه مصاحبه‌شوندگان و دیدگاه فریره، مفاهیم استخراجی در لفظ مشترک اما در معنا متفاوت بودند.فهرست مطالب مقایسه ی مولفه های نابرابری آموزشی بر اساس مکتب انتقادی با مولفه های نابرابری آموزشی در نظام آموزشی ایران به صورت زیر می باشد:چکیدهفصل اول:  مقدمه 1-‌1- بیان مسأله      5‌1-‌2- ضرورت و اهمیت پژوهش     71-‌3- اهداف پژوهش     91-3-1- اهداف جزيي    91-‌4- تعاریف مفهومی واژه‌ها و اصطلاحات     91-‌4-1- نظام آموزش و پرورش     101-‌4-2- عدالت     101-‌4-‌3- برابري     101-‌4-‌4‌- نابرابري     111-‌4-‌5- برابري و نابرابري آموزشي     111-‌4-‌6- نظريه انتقادي     12فصل دوم: ادبیات پژوهش2-‌1‌- مبانی نظری     162- 1- 1- پیش سقراطيان     162‌- 1‌- 1- 1- هرقليطوس     162‌- 1‌- 1- 2- سوفسطاييان     162- 1- 2- سقراط     172- 1- 3- افلاطون     182- 1- 4- ارسطو    182- 1- 5- رواقيون     192-1-6- اپیکوریان    202- 1- 7- قرون وسطي     202-1-8- آگوستین    202- 1- 9- توماس هابز     212- 1- 10- اسپینوزا     222- 1- 11- هيوم     222- 1- 12- روسو     232- 1- 13- كانت     242- 1- 14- هگل     252- 1- 15- فايده گران يا اصحاب اصالت فايده     252‌- 1‌- 15- 1- جرمي بنتهام     262‌- 1‌- 15- 2- جان استوارت ميل     262‌- 1‌- 15- 3- هنري سيجويك     262- 1- 16- كارل ماكس     272- 1- 17- نظريه هاي كلاسيك جامعه شناسي آموزش و پرورش درارتباط با نابرابري  2‌- 1‌- 17- 1- نظريه كاركردگرايي     272‌-1-‌17-‌1-‌1- اميل دوركيم     282‌-1-‌17-‌1-‌2- تالکوت پارسونز     282‌- 1‌- 17- 2- نظريه حساب سياسي     292‌-1-‌17-‌2-‌1- بلاو و دانکن     292‌-1-‌17-‌2-‌2- كلمن     302‌-1-‌17-‌2-‌3- کریستوز جنکز     302‌- 1‌- 17- 3- نظريه سرمايه انساني     312‌- 1‌- 17- 4- نظريه ماركسيستي     312‌-1-‌17-‌4-‌1- ماركسيست هاي ساختارگرا و اختيارگرا     322‌-‌ ‌1‌‌- 17-‌4- 1- 1- لويي آلتوسر    322‌-‌ ‌1‌‌- 17-‌4- 1- 2- آنتونیوگراشی     322‌-‌ ‌1‌‌- 17-‌4- 1- 3- ماكس وبر     332- 1- 18- نظرهاي معاصر در جامعه شناسي آموزش و پرورش در ارتباط با نابرابري2‌- 1‌- 18- 1- نظريه انتقادي     342‌- 1‌- 18- 2- نظريه هاي بازتوليد     342‌-1-‌18-‌2-‌1- نظريه باز توليد اجتماعي     352‌-1-‌18-‌2-‌2- نظريه تطابق     352‌-1-‌18-‌2-‌3- نظريه باز توليد فرهنگي     2‌-‌ ‌1‌‌- 18-‌2- 3- 1- باسیل برنشتاین    362‌-‌ ‌1‌‌- 18-‌2- 3- 2- پی یر بوردیو   2‌- 1‌- 18- 3- نظريه ي مقاومت     372-1-19- دیدگاه اندیشمندان و فیلسوفان مسلمان درباره عدالت و برابری    382-1-19-1- فارابی     382-1-19-2- خواجه نصیرالدین طوسی    382-1-19-3- غزالی    392-1-19-4- راغب اصفهانی    392-1-19-5- علامه طباطبایی    392-1-19-6- امام خمینی (ره)    402-1-19-7- شهید صدر    412-1-19-8- شهید مطهری    422‌-‌2- پیشینه‌ی پژوهش     432- 2- 1- پیشینه‌ی پژوهش هاي کیفی    2- 2- 2- پیشینه‌ی پژوهش هاي کمّی    2- 3- پرسش‌های پژوهش    2-4-باهم نگری ادبیات پژوهش    2-5- پرسش های پژوهش    فصل سوم: روش پژوهش3- 1‌‌- طرح پژوهش      513- 2 – روش داده‌یابی     523- 3 – روش داده‌کاوی     533- 4 – اعتبار‌سنجی پژوهش     56فصل چهارم: یافته های پژوهش4ـ 1ـ تحلیل و بررسی مصاحبه های پژوهش     604‌- 1‌- 1- 1- تعريف نابرابري آموزشي     614‌- ‌‌‌1-1-‌‌2- عوامل ايجاد كننده نابرابري     624‌- ‌‌‌1-1-‌‌3- پیامدهای نابرابری آموزشی از مصاحبه شماره یک     644- 1- 2- نكات كليدي مصاحبه شماره دو     4‌- 1‌- 2- 1- تعريف نابرابري آموزشي     654‌- ‌‌‌1-2-‌‌2- عوامل ايجاد كننده نابرابري آموزشي     654- 1- 3- نكات كليدي مصاحبه شماره سه     664‌- 1‌- 3- 1- تعريف نابرابري آموزشي     674‌- ‌‌‌1-3-‌‌2- عوامل ايجاد كننده نابرابري آموزشي     674‌- ‌‌‌1-3-‌‌3- پیامدهای نابرابری آموزشی     684- 1- 4- نكات كليدي مصاحبه شماره چهار     694‌- 1‌- 4- 1- تعريف نابرابري آموزشي     694‌- ‌‌‌1-4-‌‌2- عوامل ايجاد كننده نابرابري آموزشي     704‌- ‌‌‌1-4-‌‌3- پیامدهای نابرابری آموزشی از مصاحبه شماره چهار     724- 1- 5- نكات كليدي مصاحبه شماره پنج     724‌- 1‌- 5-1- تعريف نابرابري آموزشي     734‌- ‌‌‌1-5-‌‌2- عوامل ايجاد كننده نابرابري آموزشي     734‌- ‌‌‌1-5-‌‌3- پیامدهای نابرابری آموزشی از مصاحبه شماره پنج     754- 1- 6- نكات كليدي مصاحبه شماره شش     754‌- 1‌- 6-1- تعريف نابرابري آموزشي     764‌- ‌‌‌1-6-‌‌2- عوامل ايجاد كننده نابرابري آموزشي     774‌- ‌‌‌1-6-‌‌3- پیامدهای نابرابری آموزشی از مصاحبه شماره شش     804- 1- 7- نكات استخراجي از مصاحبه شماره هفت     814‌- 1‌- 7-1- عوامل ايجاد كننده نابرابري    814‌- ‌‌‌1-7-‌‌2- پیامدهای نابرابری آموزشی از مصاحبه شماره هفت     824- 1- 8- نكات كليدي مصاحبه شماره هشت     834‌- 1‌- 8-1- تعريف نابرابري آموزشي     844‌- ‌‌‌1-8-‌‌2- عوامل ايجاد كننده نابرابري آموزشي     844‌- ‌‌‌1-8-‌‌3- پیامدهای نابرابری آموزشی از مصاحبه شماره هشت     874- 1- 9- نكات كليدي از مصاحبه شماره نه     884‌- 1‌- 9-1- تعريف نابرابري آموزشي     884‌- ‌‌‌1-9-‌‌2- عوامل ايجاد كننده نابرابري آموزشي     884- 1- 10- نكات كليدي مصاحبه شماره ده     894‌- 1‌- 10-1- تعريف نابرابري آموزشي     894‌- ‌‌‌1-10-‌‌2- عوامل ايجاد كننده نابرابري آموزشي     904‌- ‌‌‌1-10-‌‌3- پیامدهای نابرابری آموزشی از مصاحبه شماره ده     924- 1- 11- نكات كليدي از مصاحبه شماره يازده     924‌- 1‌- 11-1- تعريف نابرابري آموزشي     924‌- ‌‌‌1-11-‌‌2- عوامل ايجاد كننده نابرابري آموزشي     924- 1- 12- نكات كليدي از مصاحبه شماره دوازده     934‌- ‌‌‌1-12-‌‌1- عوامل ايجاد كننده نابرابري آموزشي     934‌- ‌‌‌1-12-‌‌2- پیامدهای نابرابری آموزشی از مصاحبه شماره دوازده     944- 1- 13- نكات كليدي از مصاحبه شماره سيزده     944‌- 1‌- 13-1- تعريف نابرابري آموزشي     954‌- ‌‌‌1-13-‌‌2- عوامل ايجاد كننده نابرابري آموزشي     954‌- ‌‌‌1-13-‌‌3- پیامدهای نابرابری آموزشی از مصاحبه شماره سيزده     964- 1- 14- نكات كليدي از مصاحبه شماره چهارده     974‌- ‌‌‌1-14-‌‌1- عوامل ايجاد كننده نابرابري آموزشي     974‌- ‌‌‌1-14-‌‌2- پیامدهای نابرابری آموزشی از مصاحبه شماره چهارده     984- 1- 15- نكات كليدي از مصاحبه شماره پانزده     984‌- 1‌- 15-1- تعريف نابرابري آموزشي     984‌- ‌‌‌1-15-‌‌2- عوامل ايجاد كننده نابرابري آموزشي     994‌- ‌‌‌1-15-‌‌3- پیامدهای نابرابری آموزشی از مصاحبه شماره پانزده     1004- 1- 16- نكات كليدي از مصاحبه شماره شانزده     1014‌- 1‌- 16-1- تعريف نابرابري آموزشي     1024‌- ‌‌‌1-16-‌‌2- عوامل ايجاد كننده نابرابري آموزشي     1024‌- ‌‌‌1-16-‌‌3- پیامدهای نابرابری آموزشی از مصاحبه شماره شانزده     1034- 1- 17- نكات كليدي از مصاحبه شماره هفده     1044‌- 1‌- 17-1- تعريف نابرابري آموزشي     1054‌- ‌‌‌1-17-‌‌2- عوامل ايجاد كننده نابرابري آموزشي     1054‌- ‌‌‌1-17-‌‌3- پیامدهای نابرابری آموزشی از مصاحبه شماره هفده     1054- 1- 18- نكات كليدي از مصاحبه شماره هجده     1074‌- 1‌- 18-1- تعريف نابرابري آموزشي     1074‌- ‌‌‌1-18-‌‌2- عوامل ايجاد كننده نابرابري آموزشي     1074- 1- 19- نكات كليدي از مصاحبه شماره نوزده     1074‌- ‌‌‌1-19-‌‌1- عوامل ايجاد كننده نابرابري آموزشي     1084‌- ‌‌‌1-19-2- پیامدهای نابرابری آموزشی از مصاحبه شماره نوزده     1084- 1- 20- نكات كليدي از مصاحبه شماره بيست     1094‌- 1‌- 20-1- تعريف نابرابري آموزشي     1094‌- ‌‌‌1-20-‌‌2- عوامل ايجاد كننده نابرابري آموزشي     1094‌- ‌‌‌1-20-‌‌3- پیامدهای نابرابری آموزشی از مصاحبه شماره بيست     1094ـ 2ـ شكل گيري مفاهيم     1104ـ 3ـ شكل گيري مقوله هاي مركزي     1194-4- شکل گیری مقوله ی اصلی 4ـ 5 ـ مولفه های نابرابری آموزشی بر اساس مکتب انتقادی     1274ـ 6 ـ نقاط اشتراك و افتراق مولفه های نابرابری آموزشی     146فصل پنجم: تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش 5- بحث و نتیجه‌گیری    1505 -‌1‌‌- مقدمه     1505-2- تحلیل مولفه های نابرابری آموزشی از دیدگاه مصاحبه شوندگان    1515-2-1- نظام فرهنگي     1515-2-2- نظام سياسي     1535-2-3- نظام اجتماعي     1555-2-4- نظام اقتصادي     1585-2- 5‌‌- نظام آموزشي    1635‌- ‌‌‌2-5-1- ساختار متمركز آموزش و پرورش     1635‌- ‌‌‌2-5-1-1- مباني     1675‌- ‌‌‌2-5-3- اهداف     1685‌-2-‌5-‌1-2-1- اهداف غيرعملي     1705‌-2-‌5-‌1-‌2-2- عدم تناسب ميان اهداف و نيازهاي افراد     1725‌-2-‌5-‌1-‌2-3- اهداف ثابت، جهان متغير     1725‌-2-‌5-‌1-2-4- اهداف متغير و عدم توانايي اجرا     1735‌- ‌‌‌2-5-1-3- اصول     1735‌-2-‌5-1-3-1- اصل اول: عدم توجه به علایق، نیازها و تفاوت های افراد     1745‌-2-‌5-1-3-2- اصل دوم: عدم توجه به توانمندی افراد     1755‌-2-‌5-1-‌3-3- اصل سوم: نادیده گرفتن تفکر خلاق و مشارکتی افراد     1755‌-2-‌5-1-3-4- اصل چهارم: تحمیل و تلقین مواد آموزشی     1765‌-2-‌5-1-3-5- اصل پنجم: عدم هماهنگی دانش با اطلاعات روز جهان     1765‌- ‌‌‌2-5-1-4- روش     1775‌- ‌‌‌2-5-1-5- محتوا     1795‌- ‌‌‌2-5-1-6- ساختار تفكيكي     1805‌- ‌‌‌2-5-1-7- بوروكراسي اداري     1825‌- ‌‌‌2-5-9- مديريت آموزشي     1855‌-2-‌5-1-9- مديريت منابع انساني     1875‌- ‌‌‌2-5-1-10- ارزشيابي     1905‌- ‌‌‌2-5-1-11- اقتصاد آموزش و پرورش     1925 -‌3‌‌- تحلیل آرا و نظریات پائولو فریره     1945 -‌4‌‌- تحلیل نقاط اشتراك و افتراق مولفه هاي استخراجی     2015 -‌5‌‌- نتيجه گيري پاياني     2015 -‌6‌‌- پيشنهادها و محدوديت هاي پژوهش     2035-6- 1‌‌- پيشنهادهاي پژوهش     2035-6- 1‌‌- پيشنهادهاي كابردي     2035-6- 3‌‌- محدوديت هاي پژوهش     204فهرست منابعمنابع فارسی    205منابع انگليسي    210

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده:
1264
مشاهده

کد فایل:9370
انتشار در:۱۳۹۶/۴/۱
حجم فایل ها:587

اشتراک گذاری:

 قیمت:

26,000 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
تحقیق بی عدالتیمقاله نابرابری آموزشینظام آموزشی ایرانمکتب انتقادیمقایسه ی مولفه های نابرابری آموزشی بر اساس مکتب انتقادی با مولفه های نابرابری آموزشی در نظام آموزشینظريه هاي كلاسيك جامعه شناسيماركسيست هاي ساختارگرا و اختيارگرانظريه باز

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق آميخته هاي بازاريابي سبز

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق آميخته هاي بازاريابي سبز دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق آميخته هاي بازاريابي سبز دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل بخش اول : مباني نظري 16 1 - 2 - مقدمه…

 • پکیج کامل جزوه + ویدئوهای درس اول زبان یازدهم ( فهمیدن منظور مردم: understanding people )

  انگلیسی یازدهم,جزوه زبان کنکور,جزوه کامل زبان 11 دبیرستان,جزوه کامل زبان انگلیسی11,زبان انگلیسی 11 دبیرستان برای کنکور,زبان یازدهم,گرامر زبان انگلیسی11 برای کنکور دانلود فایل اصلی پکیج کامل جزوه + ویدئوهای درس اول زبان یازدهم ( فهمیدن منظور مردم: understanding people )…

 • مبانی نظری سبق و رمایۀ

  مبانی نظری سبق و رمایۀ دانلود مبانی نظری سبق و رمایۀ دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری سبق و رمایۀ فهرست مطالب : فصل سوم : سبق و رمایۀ گفتار اوّل :…

 • تحقیق زندگینامه جامی

  تحقیق زندگینامه جامی دانلود تحقیق زندگینامه جامی دسته بندي : تاریخ و ادبیات جزئیات و دریافت گزارش فایل عبد الرحمان جامی در سال 817 درروستای خرگرد جام متولدشد. او در روزگار کودکی، فارسی و عربی را از پدر خویش آموخت…

 • فایل پاورپوینت نمونه موردی مجموعه ورزشی داخلی و خارجی

  فایل پاورپوینت نمونه موردی مجموعه ورزشی داخلی و خارجی برچسب ها: دانلود پاورپوینت نمونه موردی مجموعه ورزشی داخلی و خارجینمونه موردی مجموعه ورزشی داخلی و خارجیمجموعه ورزشی نمونه خارجیمجموعه ورزشی نمونه داخلیمجموعه ی ورزشی شاهینپاورپوینت نمونه موردی مجموعه ورزشی داخلی…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش استرس و سن بلوغ وانواع آن (فصل دوم)

  پيشينه تحقيق در پايان نامه نظریه های استرس,فصل دوم پايان نامه مفاهیم استرس,مباني نظري پايان نامه مدل ها و دیدگاه های استرس,مبانی نظری استرس و سن بلوغ وانواع آن,مبانی نظری و پیشینه پژوهش استرس و سن بلوغ وانواع آن (فصل…

 • پاورپوینت جامع و کامل جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی

  پاورپوینت جامع و کامل جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی برچسب ها: پاورپوینت جامع و کامل جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی رفتن به سایت اصلی پاورپوینت جامع و کامل جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی دسته بندي : گوناگون جزئیات و دریافت…

 • 60 سوالی پرسشنامه فراشناخت

  60 سوالی پرسشنامه فراشناخت دانلود 60 سوالی پرسشنامه فراشناخت دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل پرسشنامه فراشناخت MSQ - 65 پرسشنامهی MSQ ( ولز و کارت رایت - هاتون ، ( 1997 برای سنجش…

 • ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده از دیدگاه مشتریان هتل های 4 و 5 ستاره

  ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده از دیدگاه مشتریان هتل های 4 و 5 ستاره برچسب ها: كيفيت خدمات موارد ملموس قابليت اعتماد پاسخگويي قابليت اطمينان همدلي بهاي خدمات مدل سروکوالارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده از دیدگاه مشتریان هتل های 4…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق افسردگی افراد فقیر وغنی

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق افسردگی افراد فقیر وغنی دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق افسردگی افراد فقیر وغنی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق افسردگی افراد فقیر وغنی چكيده : در…

 • مبانی نظری تحقیق رضایت شغلی

  مبانی نظری تحقیق رضایت شغلی دانلود مبانی نظری تحقیق رضایت شغلی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل رضایت شغلی یکی از حیاتی ترین مفاهیم رفتاری در سازمان بحث رضایت شغلی می باشد . همواره…

 • پاورپوینت درباره شربتهای قندی

  پاورپوینت درباره شربتهای قندی دانلود پاورپوینت درباره شربتهای قندی دسته بندي : صنایع دارویی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات:  فایل پاورپوینت درباره شربتهای قندی  ،در حجم 23 اسلاید قابل ویرایش،با فرمت pptx. بخشی از متن: تعریف شربتها ی قندی بخشی از…

 • پیشینه و مبانی نظری خودکارآمدی

  پیشینه و مبانی نظری خودکارآمدی دانلود پیشینه و مبانی نظری خودکارآمدی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل خودکارآمدی خودكارآمدي ، به عنوان يك مفهوم از مفاهيم يادگيري اجتماعي ، اولين بار در سال 1997توسط…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع جريان نفاق

  دانلود پاورپوینت با موضوع جريان نفاق برچسب ها: نفاق در قرآنمعنی لغوی نفاقتعریف نفاقدرمان نفاقمعنی نفاق در قرآننفاق چیستنفاق به چه معنی استآثار و نشانه های نفاق رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع جريان نفاق دسته بندي :…

 • طرح توجیهی و کارآفرینی تولید چیپس میوه ای

  پروژه کارافرینی خط تولید چیپس میوه ای,تولید چیپس,دانلود طرح توجیهی چیپس میوه ای,طرح توجیهی تولید چیپس,طرح توجیهی تولید چیپس سیب زمینی,طرح توجیهی رایگان چیپس میوه ای,طرح چیپس میوه ای,طرح کارافرینی تولید چیپس,طرح کسب و کار تولید چیپس میوه ای دانلود…

 • ادبیات تحقیق مفهوم شناخت درمانی و روان درمانی در اعتیاد

  ادبیات,اعتیاد,تحقیق,درمانی,روان,شناخت,مفهوم دانلود فایل اصلی ادبیات تحقیق مفهوم شناخت درمانی و روان درمانی در اعتیاد از سایت دانلود فایل دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق شناخت درمانی و روان درمانی در اعتیاد(فصل دوم) در 40 صفحه در قالب word , قابل…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع اصول کلی ونحوه ایجاد یک سیستم عامل

  دانلود پاورپوینت با موضوع اصول کلی ونحوه ایجاد یک سیستم عامل برچسب ها: آموزش ساخت سیستم عامل ویندوزساخت سیستم عامل با cساخت سیستم عامل با cساخت سیستم عامل شخصیساخت سیستم عامل موبایلساخت یک سیستم عامل سادهساخت سیستم عامل کوچکآموزش ساخت…

 • بررسي رابطه بين حجم معاملات سهام و تغيير قيمت سهام در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار

  بررسي رابطه بين حجم معاملات سهام و تغيير قيمت سهام در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار برچسب ها: بررسي رابطه بين حجم معاملات سهام و تغيير قيمت سهام در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارمقاله…

 • پاورپوینت جامع و کامل كتابچه راهنماي بخش فك و صورت و طب تسكيني و درد

  پاورپوینت جامع و کامل كتابچه راهنماي بخش فك و صورت و طب تسكيني و درد برچسب ها: پاورپوینت جامع و کامل كتابچه راهنماي بخش فك و صورت و طب تسكيني و درد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت جامع و کامل…

 • پاورپوینت مهارتهای تفکر

  پاورپوینت مهارتهای تفکر برچسب ها: پاورپوینت مهارتهای تفکرتفکر نقدی ( انتقادی ) رفتن به سایت اصلی پاورپوینت مهارتهای تفکر دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت مهارتهای تفکرقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 14قسمتی…

 • تحقیق بررسی کاربرد تنوع طبقه بندی ها در شرح نویسی خودکار تصویرهای پزشکی

  شرح نویسی,طبقه بندی دانلود فایل اصلی تحقیق بررسی کاربرد تنوع طبقه بندی ها در شرح نویسی خودکار تصویرهای پزشکی از سایت دانلود فایل تحقیق بررسی کاربرد تنوع طبقه بندی ها در شرح نویسی خودکار تصویرهای پزشکی در حجم 82 صفحه…

 • تاثيراستراتژي‌هاي تحول براثربخشي سازماني درشهرداري کاشان

  تاثيراستراتژي‌هاي تحول براثربخشي سازماني درشهرداري کاشان برچسب ها: استراتژي تحول اثربخشي سازماني مدل ويزبرد مدل پارسونز تاثيراستراتژي‌هاي تحول براثربخشي سازماني درشهرداري کاشانپایان نامه تاثيراستراتژي‌هاي تحول براثربخشي سازماني درشهرداري کاشانپروژه تاثيراستراتژي‌هاي تحول براثربخشي سازماني درشهرداري کاشان رفتن به سایت اصلی تاثيراستراتژي‌هاي…

 • پیشینه و مبانی نظری ضرورت های پوشش و حجاب اسلامی

  پیشینه و مبانی نظری ضرورت های پوشش و حجاب اسلامی دانلود پیشینه و مبانی نظری ضرورت های پوشش و حجاب اسلامی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق ضرورتهای پوشش وحجاب…

 • پاورپوینت زندگی نامه دکتر حسابی

  پاورپوینت زندگی نامه دکتر حسابی دانلود پاورپوینت زندگی نامه دکتر حسابی دسته بندي : فیزیک جزئیات و دریافت گزارش فایل فهرست مطالب : سال های ابتدایی زندگی دکتر حسابی تحصیلات بازگشت به ایران تدریس فعالیت های علمی و اجتماعی جوایز…

 • ادبیات نظری تحقیق عملکرد، ارزیابی عملکردوعملکرد بازار

  ادبیات نظری تحقیق عملکرد، ارزیابی عملکردوعملکرد بازار دانلود ادبیات نظری تحقیق عملکرد، ارزیابی عملکردوعملکرد بازار دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مقدمه هر سازمان به منظور آگاهي از ميزان مطلوبيت و مرغوبيت فعاليتهاي خود…

 • پاورپوینت مرکز هنرهای نمایشی کره جنوبی

  بررسی و تحلیل مرکز هنرهای نمایشی,پاورپوینت تحلیل مرکز هنرهای نمایشی کره جنوبی,پاورپوینت مرکز هنرهای نمایشی,پاورپوینت مرکز هنرهای نمایشی کره جنوبی,دانلود پاورپوینت مرکز هنرهای نمایشی کره جنوبی,مرکز هنر کره جنوبی,مرکز هنرهای نمایشی کره جنوبی دانلود فایل اصلی پاورپوینت مرکز هنرهای نمایشی…

 • پیشینه و مبانی نظری تحقیق فقه سياسي شيعه

  پیشینه و مبانی نظری تحقیق فقه سياسي شيعه دانلود پیشینه و مبانی نظری تحقیق فقه سياسي شيعه دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل 2 - 1 - فقيه كيست 13 2 - 2 -…

 • پاورپوینت نحوه انعکاس و به تصویر کشیدن طبیعت در معماری

  پاورپوینت نحوه انعکاس و به تصویر کشیدن طبیعت در معماری دانلود پاورپوینت نحوه انعکاس و به تصویر کشیدن طبیعت در معماری دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت نحوه انعکاس و به تصویر کشیدن طبیعت…

 • چارچوب نظری و پیشینه تحقیقاتی فرهنگ سازمانی (فصل 2 پایان نامه)

  انواع فرهنگ سازمانی,اهمیت فرهنگ سازمانی,پاورپوینت فرهنگ سازمانی,پيشينه پژوهش فرهنگ سازمانی ادگار شا,دانلود مباني نظري فرهنگ سازمانی چیست,فرهنگ سازمانی pdf,فرهنگ سازمانی ppt,فرهنگ سازمانی رابینز,مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) فرهنگ سازمانی دانلود فایل اصلی چارچوب نظری و پیشینه تحقیقاتی فرهنگ…

 • بررسی میزان اثربخشی نتایج پروژه‌های تحقیقاتی انجام شده در شرکت برق وارائه الگو برای سنجش اثربخشی آن

  بررسی میزان اثربخشی نتایج پروژه‌های تحقیقاتی انجام شده در شرکت برق وارائه الگو برای سنجش اثربخشی آن برچسب ها: ارزیابی عملکرد پروژه‌های تحقیقاتی تصمیم گیری چند معیاره(تاپسیس و ویکور)پایان نامه بررسی میزان اثربخشی نتایج پروژه‌های تحقیقاتی انجام شده در شرکت…

 • ادبیات نظری و پیشینه پژوهش کم توان ذهنی و نمایش درمانی (فصل دوم)

  پيشينه,پيشينه پژوهش کودکان کم توان ذهنی pdf,پيشينه تحقيق کودکان کم توان ذهنی,چارچوب نظري مراکز تئاتر درمانی در تهران,دانلود ادبیات نظری و پیشینه پژوهش کم توان ذهنی و نمایش درمانی (فصل دوم),کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر,مباني نظري کم توان ذهنی…

 • واحد همسایگی

  واحد همسایگی دانلود واحد همسایگی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل واحد همسایگی فهرست مقدمهواحد همسایگی چیستشاخصه های مشترکحمل و نقل خارج از بافت مسکونیحریم اجتماعی و خصوصیجمعیت بهینه در واحد همسایگیمراکز فرهنگی و…

 • پاورپوینت تاریخ شهر و شهرنشینی در جهان و ایران

  پاورپوینت تاریخ شهر و شهرنشینی در جهان و ایران برچسب ها: تاریخ شهرنشینی در ایرانروند شهرنشینی در ایرانرشد شهرنشینی در ایرانجمعیت شهرنشینی ایرانشهرنشینی در جدولکتاب شهرنشینی در ایران رفتن به سایت اصلی پاورپوینت تاریخ شهر و شهرنشینی در جهان و…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع مقايسه نظام اقتصادي اسلام با نظام اقتصادي سرمايه داري

  دانلود پاورپوینت با موضوع مقايسه نظام اقتصادي اسلام با نظام اقتصادي سرمايه داري برچسب ها: انواع نظام های اقتصادیتعریف نظام اقتصادینظام سرمایه داری و کمونیستینظام اقتصادی ایران چیستاقتصاد سوسیالیستینظام سرمایه داری در ایراننظام سرمایه داری چیستاصول نظام سرمایه داریاقتصاد اسلامی…

 • پاورپوینت نمونه موردی کتابخانه

  پاورپوینت نمونه موردی کتابخانه دانلود پاورپوینت نمونه موردی کتابخانه دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات:  فایل پاورپوینت بررسی و مطالعه نمونه موردی کتابخانه(نمونه های خارجی)،در حجم 39 اسلاید،همراه با یک هدیه ویژه. در این فایل به…